Swyddi gwag cyfredol

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer y rolau canlynol. Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

Diffoddwyr llawn amser

blank

Diffoddwyr ar alwad

blank

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar-alwad ar ddiffoddwyr tân yn y Gorsafoedd Tân:

Sir Gâr

 • Caerfyrddin
 • Cydweli
 • Hendy-gwyn ar Daf
 • Llandeilo
 • Llandysul
 • Llanelli
 • Llanymddyfri
 • Castell Newydd Emlyn
 • Pontiets

Ceredigion

 • Aberaeron
 • Aberteifi
 • Aberystwyth
 • Borth
 • Cei Newydd
 • Llanbedr Pont Steffan
 • Tregaron

Castell-nedd Port Talbot

 • Blaendulais
 • Dyffryn Aman
 • Glyn-nedd
 • Port Talbot
 • Y Cymer

Sir Benfro

 • Arberth
 • Crymych
 • Doc Penfro
 • Hwlffordd
 • Tyddewi
 • Ynys Bŷr 

Powys

 • Aberhonddu
 • Crucywel
 • Gelli Gandryll
 • Llanadras
 • Llandrindod
 • Llanfair Caereinion
 • Llanidloes
 • Llanwrtyd
 • Machynlleth
 • Rhaeadr
 • Trefyclo
 • Talgarth
 • Trefaldwyn
 • Y Drenewydd
 • Y Trallwng

Abertawe

 • Pontarddulais
 • Reynoldston

 

Oes gennych chi'r hyn sydd ei angen?

blank

Am mwy o wybodaeth ewch i'n tudalennau Recriwtio Diffoddwyr Tan ar Alwad.

Barod i ymgeisio?

blank

Llenwch ein ffurflen Mynegi Diddordeb nawr.

 

Cais i ddychwelyd i gyflogaeth (Ar alwad yn unig)

blank

Gellir cynnig yr opsiwn o "ddychwelyd i gyflogaeth" pan fydd gweithiwr wedi terfynu ei Gontract Ar Alwad â GTACGC, a hynny'n wirfoddol, ac yn gofyn am ddychwelyd i gyflogaeth o fewn pedair blynedd i'r diwrnod dyletswydd diwethaf sydd wedi'i gofnodi ar ei gyfer. Mae'r cyfleuster hwn ar gael i'r cyflogeion hynny sy'n dymuno dychwelyd i rôl diffoddwr tân, a'r cyflogeion hynny yn unig. Er bod personél a fu yn Rheolwyr Criw neu Reolwyr Gwylfa yn flaenorol yn gymwys i wneud cais, dim ond i rôl diffoddwr tân y gallant ddychwelyd.

Llenwch ein ffurflen Dychweled i'r Gwasanaeth ne cysylltwch â'r tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth, a hynny trwy ffonio 01267 226832 neu anfon neges e-bost i humanresources@mawwfire.gov.uk

Staff cymorth

blank

Cynorthwyydd Diogelwch Cymunedol (Dros Dro)
Tîm Diogelwch Cymunedol, Sir Gaerfyrddin
GRADD 4 - £20,903 - £22,183

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gofyn am geisiadau gan unigolion ar gyfer rôl Cynorthwyydd Diogelwch Cymunedol Dros Dro yn yr Adran Diogelwch Cymunedol sydd wedi'i lleoli yng Ngorsaf Caerfyrddin. Bydd y rôl yn un cyfnod dros dro i ddechrau, tan fis Gorffennaf 2022.

Y Rôl
Prif ffocws y rôl fydd diogelwch rhag tân yn y cartref, ond bydd hefyd yn cefnogi'r tîm diogelwch cymunedol gyda diogelwch ar y ffyrdd, ymyraethau ieuenctid a mentrau lleihau tanau bwriadol, ynghyd â blaenoriaethau diogelwch cymunedol ehangach megis diogelwch dŵr. 

Mae'r swydd yn un 37 awr yr wythnos, ac mae iddi oriau hyblyg yn unol â chynllun amser hyblyg y Gwasanaeth. Bydd gofyn i ddeiliad y swydd weithio'n hyblyg er mwyn ymgysylltu â'r gynulleidfa darged. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn llawn cymhelliant a chymwys sy'n gallu cyfleu gwybodaeth am ddiogelwch cymunedol i gyd-weithwyr mewnol ac allanol, ac ymdrin ag ymholiadau mewn modd effeithiol.

Lleoliad
Ledled Sir Gaerfyrddin

Ymholiadau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Rheolwr Gwylfa Emyr Davies yn ew.davies@mawwfire.gov.uk

Gwneud cais am y rôl
I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.

Byddwch cystal ag amgáu copïau o'ch cymwysterau gyda'r cais.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS manylach a geirdaon boddhaol.

Dyddiad Cau
16:30 ar 02 Gorffennaf, 2021

Ffurflenni Cais a Gwybodaeth Bellach
Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Gweler Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person ar gyfer y rôl hon yn atodedig.

Ffurflen Gais (PDF, 882Kb)
Swydd-ddisgrifiad (PDF, 35Kb)
Manyleb Y Person (PDF, 241Kb)
Canllawiau Gwneud Cais (PDF, 1.2Mb)

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais i’r Adran Adnoddau Dynol (humanresources@mawwfire.gov.uk), Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP

Y Rheolwr Dysgu a Datblygu
Adran Datblygu Pobl a'r Sefydliad, Pencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin
Gradd 8 - £30,451 - £32,234

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) yn gwahodd ceisiadau gan unigolion ar gyfer rôl y Rheolwr Dysgu a Datblygu yn yr Adran Datblygu Pobl a'r Sefydliad. Lleolir y swydd ym Mhencadlys y Gwasanaeth yng Nghaerfyrddin, fodd bynnag, bydd rhywfaint o hyblygrwydd yn ofynnol gan y bydd yn rhaid i ddeiliad y rôl deithio ledled ardal GTACGC.

Y Rôl
Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus reoli statws canolfan gymeradwy GTACGC ar gyfer dyfarnu Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQs) y Gwasanaeth Tân, Cymwysterau Sgiliau er Cyfiawnder (SFJ) a datblygu'r broses o ran cynnydd sefydliadol yn y gwasanaeth.

Mae hon yn swydd lawn-amser, barhaol am 37 awr yr wythnos, ac mae iddi oriau hyblyg yn unol â chynllun amser hyblyg y Gwasanaeth.

Ymholiadau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Rheolwr Grŵp, Steve Rowlands: s.rowlands@mawwfire.gov.uk.

Gwneud cais am y rôl
I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
16:30 ar 02 Gorffennaf 2021

Ffurflenni Cais a Gwybodaeth Bellach

Ffurflen Gais (PDF, 882Kb)
Swydd-ddisgrifiad (docx, 256Kb)
Manyleb Y Person (docx, 56Kb)
Canllawiau Gwneud Cais (PDF, 1.2Mb)

 

Technegydd Fflyd (1 Parhaol and 1 Dros dro)
Yr Adran Drafnidiaeth, Earlswood gydag adleoli cyn hir i Ddafen, Llanelli 
GRADD 5 - £23,080 - £24,491
Yn ogystal â lwfans ar gyfer offer ac argaeledd ar alwad

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer dwy swydd Technegydd Fflyd, sydd wedi'u lleoli ar hyn o bryd yn Earlswood, Jersey Marine, ond gyda'r bwriad o adleoli i Ddafen, Llanelli yn ystod y misoedd nesaf. Mae'r swyddi'n 37 awr yr wythnos (dydd Llun-dydd Gwener) gydag un yn rôl barhaol a'r ail yn rôl dros dro.

Y Rôl
Bydd y rôl yn cynnwys gwneud gwaith cynnal a chadw arferol, ynghyd â gwaith mecanyddol, trydanol ac atgyweirio corff ar gerbydau nwyddau trwm (HGV) a cherbydau ysgafn, peiriannau ac offer, a hynny i safon gytunedig.

Gofynion 
Dylai ymgeiswyr feddu ar drwydded LGV.

Gofynion Buddion a gwobrau
Byddwch yn cael eich gwobrwyo â rôl wych, buddion gwych sy'n cynnwys datblygu'n gyflym i frig y radd gyflog, lwfans gwyliau hael yn ogystal â gwyliau banc, cynllun pensiwn dymunol iawn, a chynllun disgownt cenedlaethol. Yn anad dim, byddwch yn gweithio i sefydliad uchel ei barch sy'n meddu ar ddyfarniad Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl, tîm gwych – yn yr adran FELD a'r sefydliad ehangach – a bydd gennych y pleser o wybod y bydd y gwaith y byddwch yn ei wneud yn achub bywydau ac yn helpu cymunedau ledled Cymru.

Lleoliad
Earlswood, Jersey Marine, ond gyda'r bwriad o adleoli i Ddafen, Llanelli yn ystod y misoedd nesa

Ymholiadau
Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth am y swyddi hyn, cysylltwch â Phennaeth yr Adran Fflyd, Peirianneg a Logisteg, Stephen Davies ar 01267 226820, neu drwy neges e-bost sjdavies@mawwfire.gov.uk.

Ymgeisio am y rôl 
Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais i’r Adran Adnoddau Dynol humanresources@mawwfire.gov.uk

Dyddiad Cau
16:30 ar 02 Gorffennaf 2021

Ffurflenni Cais a Gwybodaeth Bellach
Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Noder bod yna ofyniad i ddarparu gwaith cyflenwi y tu allan i oriau ar rota Ar Alwad, y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael taliad cydnabyddiaeth amdano.

*Bydd yr unigolyn yn gallu cymryd rhan yn y rota ar ôl cwblhau ei gyfnod ymsefydlu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn cael lwfans offer.

Gweler Swydd-Ddisgrifiad a Manyleb y Person yn atodedig.

Ffurflen Gais (PDF, 882Kb)
Swydd-ddisgrifiad (PDF, 135Kb)
Manyleb Y Person (PDF, 115Kb)
Canllawiau Gwneud Cais (PDF, 1.2Mb)

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais i’r Adran Adnoddau Dynol (humanresources@mawwfire.gov.uk), Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP

Gyrrwr Storfeydd (Dros dro)
Adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg, sydd wedi'i lleoli ar hyn o bryd yng Nghoed-yr-Iarll (Earlswood) (ac yn adleoli i Ddafen yn ystod y misoedd nesaf)
GRADD 3 - £19,698 - £20,493 (pro rata)

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd ceisiadau gan unigolion ar gyfer rôl Gyrrwr Storfeydd dros dro yn Adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg, sydd wedi'i lleoli, ar hyn o bryd, yng Nghoed-yr-iarll (Earlswood), Jersey Marine, ond a fydd yn adleoli i Ddafen, Llanelli yn ystod y misoedd nesaf. Swydd dros dro am ddeuddeng mis yw hon.

Y Rôl
Prif ddiben y rôl yw darparu gwasanaeth logisteg ar gyfer cyfarpar diogelu personol (PPE) a nwyddau, a hynny trwy waith dosbarthu a chasglu rheolaidd i ac o orsafoedd ac adrannau yn ardal y Gwasanaeth.

Mae'r rôl yn bennaf cyfrifol am ymgymryd â gweithgareddau dosbarthu a chasglu dyddiol a llwytho cerbydau cymorth.

Mae'r swydd hon yn un 30 awr yr wythnos, neu 60 awr dros bythefnos, ac mae iddi oriau hyblyg yn unol â chynllun amser hyblyg y Gwasanaeth.

Gofynion
Mae trwydded yrru yn hanfodol ar gyfer y rôl.

Lleoliad
Earlswood, Jersey Marine, ond gyda'r bwriad o adleoli i Ddafen, Llanelli yn ystod y misoedd nesa

Ymholiadau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Rheolwr Cyfarpar a Logisteg, Andrew Davies, ar 01792 705118, neu drwy e-bost yn AJ.Davies@tangc.gov.uk , neu Rheolwr Prynu a Chyflenwadau, Steve Cook, ar S.Cook@tangc.gov.uk.

Ymgeisio am y rôl 
I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i humanresources@mawwfire.gov.uk.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS manylach, a geirdaon boddhaol.

Amgaewch gopïau o'ch cymwysterau gyda'r cais.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
16:30 ar 02 Gorffennaf 2021

Ffurflenni Cais a Gwybodaeth Bellach

 

Ffurflen Gais (PDF, 882Kb)
Swydd-ddisgrifiad (docx, 63Kb)
Manyleb Y Person (docx, 1.4Mb)
Canllawiau Gwneud Cais (PDF, 1.2Mb)

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais i’r Adran Adnoddau Dynol (humanresources@mawwfire.gov.uk), Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP

Cynorthwyydd Diogelwch Cymunedol (Dros Dro)
Tîm Diogelwch Cymunedol Ceredigion 
GRADD 4 - £20,903 - £22,183

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am Gynorthwyydd Diogelwch Cymunedol Dros Dro i weithio yn Nhîm Diogelwch Cymunedol Ceredigion. Bydd y rôl yn cefnogi'r adran am gyfnod o absenoldeb mamolaeth, a hynny am 12 mis o'r amser dechrau.

Y Rôl

Bydd deiliad y swydd yn helpu i gefnogi amrywiaeth eang o ymyraethau a mentrau diogelwch cymunedol yn unol â strategaeth y Gwasanaeth, a bydd yn cyflawni archwiliadau Diogelwch yn y Cartref ac yn gweinyddu'r broses diogelwch yn y cartref, ynghyd â gweithgareddau'r tîm diogelwch cymunedol, mewn modd effeithiol. 

Bydd gweithio yn y gymuned yn elfen bwysig  o'r rôl hon, a bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd weithio ledled ardal ehangach Ceredigion.

Mae'r swydd yn un 37 awr yr wythnos (dydd Llun i ddydd Gwener), a bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio'n hyblyg o bryd i'w gilydd er mwyn bodloni anghenion amrywiol y Gwasanaeth. 

Gofynion

Dylai ymgeiswyr feddu ar drwydded gyrru.

Lleoliad
Ledled Ceredigion

Ymholiadau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Neil Evans ar 0370 60 60 69


Ymgeisio am y rôl 
Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais i’r Adran Adnoddau Dynol humanresources@mawwfire.gov.uk

Dyddiad Cau
16:30 ar 25 Mehefin, 2021

Ffurflenni Cais a Gwybodaeth Bellach
Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Gweler Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person ar gyfer y rôl hon yn atodedig.

Ffurflen Gais (PDF, 882Kb)
Swydd-ddisgrifiad (PDF, 135Kb)
Manyleb Y Person (PDF, 115Kb)
Canllawiau Gwneud Cais (PDF, 1.2Mb)

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais i’r Adran Adnoddau Dynol (humanresources@mawwfire.gov.uk), Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP

Gweinyddwr Rhwydwaith TGCh
YR ADRAN TGCh
GRADD 8 £30,451 - £32,234 y flwyddyn

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am Weinyddwr Rhwydwaith TGCh â chymwysterau a phrofiad addas i ymuno â'i Dîm Systemau Busnes TGCh ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Mae hon yn swydd lawn-amser newydd am 37 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener

Rydym yn chwilio am rywun sydd ag o leiaf tair blynedd o brofiad ymarferol yn darparu datrysiadau rhwydweithio ledled sefydliadau aml-safle. Bydd gennych ddealltwriaeth wych o ddiogelwch rhwydweithiau a fydd yn sail i'ch holl waith a'ch holl argymhellion. Byddwch yn gyfrifol am uwchraddio, cynnal a chadw, a gwneud argymhellion cadarn ar gyfer pensaernïaeth y Gwasanaeth cyfan – o rwydweithiau ardal leol lleol, i rwydweithiau ardal eang preifat, rhwydweithiau preifat rhithwir rhyngsefydliadol, a'r cysylltiadau â'r rhyngrwyd cyhoeddus.

Felly, mae cylch gwaith y rôl hon yn cynnwys switshis, llwybryddion, waliau tân, cydbwyswyr llwythi, pwyntiau mynediad, caledwedd cysylltiedig â SIP a VOIP a chyfarpar tebyg. Dylai fod gennych brofiad o sefydlu, ffurfweddu a datrys problemau mewn perthynas â phob agwedd ar TCP/IP a phrotocolau is – gan gynnwys DHCP, DNS, VLANs, protocolau llwybro, QoS, newid Haen 2 a Haen 3, VPNs, RADIUS a WiFi (SSIDs, WPA2 a WPA-Enterprise ac ati), rhwydweithio rhithwir yn Azure a Hyper-V a gwybodaeth wych am waliau tân – NAT, PAT, polisïau, rheolau rheoli lled band safle-i-safle yn ogystal â VPNs personol. Bydd angen i chi allu ffurfweddu prosesau rhwydweithio ar gyfer systemau ffôn VOIP a SIP, a meddu ar wybodaeth dda am gysylltedd rhwng safleoedd, yn ddelfrydol trwy ddarpariaeth PSBA Cymru.

Er ei bod yn ofynnol i chi feddu ar wybodaeth fanwl am gynhyrchion Cisco, mae ein rhwydwaith yn defnyddio ystod o ddyfeisiau gwneuthurwyr, felly dylech allu addasu eich set sgiliau ar gyfer nifer o gynhyrchion rhwydweithio gwahanol. Yn ogystal, disgwylir i chi feddu ar wybodaeth am ether-rwyd, ffibr, SFPs, socedi wal, panel patsh, ceblau wedi'u gwisgo'n dda a chreu rhwydweithiau cadarn.

Byddwch yn gweithio'n agos gyda'r Gweinyddwr Systemau i ddarparu systemau a rhwydwaith diogel sy'n cael eu cynnal a'u cadw a'u cofnodi'n dda yn barhaus. Byddwch yn wybodus o ran lle mae'r sgiliau'n gorgyffwrdd, ac yn ddigon cyfarwydd â systemau Windows Server i ddarparu cadernid a chymorth yn y maes hwnnw.

Bydd datrys problemau yn rhan allweddol o'r rôl hon, a dylai defnyddio dadansoddwyr pecynnau, deall maint fframiau, tablau llwybro, materion WiFi, SNMP ac MIBs i gyd fod yn ail natur.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymfalchïo yn ei ffordd arloesol o fynd ati i ddatrys problemau a defnyddio technoleg i wella'r modd y gall gweithwyr sicrhau canlyniadau. Mae gennym gyfuniad o dechnolegau blaengar a rhai hŷn ar waith ar hyn o bryd, ac rydym am ddefnyddio TGCh i gael gwared ar y systemau hŷn yn raddol, cyflwyno systemau newydd sy'n addas ar gyfer y gweithle modern, a symleiddio prosesau gweithio ag offer awtomataidd.

Mae TGCh yn gweld newid cyflym yn y Gwasanaeth ar hyn o bryd, a bydd ambell brosiect diddorol yn cael ei gyflwyno dros y blynyddoedd i ddod. Bydd rhai o'r prosiectau hyn yn arwain at newid cadarnhaol mawr yn y sefydliad, a bydd TGCh wrth wraidd hynny; felly, mae'r swydd hon yn gyfle arbennig i rywun sy'n angerddol ac yn frwd dros TGCh ac sy'n meddu ar ethos gwaith gwych.

Mae ardal Gwasanaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cwmpasu 12,000 km o dir Cymru. Mae'n cynnwys 58 o orsafoedd, a hynny o Ynys Bŷr yn y De-orllewin i Lanfyllin yn y Gogledd-ddwyrain. Efallai y bydd angen teithio ymhell ac aros oddi cartref am gyfnodau yn ystod yr wythnos waith er mwyn cyflenwi gwasanaethau TGCh i'r ardaloedd hyn. Felly mae trwydded yrru lawn yn hanfodol, yn ogystal â'ch cerbyd eich hun (er bod ceir cronfa ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o deithiau).

Byddwch yn cael eich gwobrwyo â rôl amrywiol a heriol, buddion gwych sy'n cynnwys y posibilrwydd o ddatblygu'n gyflym i frig y radd gyflog, lwfans gwyliau hael yn ogystal â gwyliau banc, cynllun pensiwn dymunol iawn, a chynllun disgownt cenedlaethol. Yn anad dim, byddwch yn gweithio i sefydliad uchel ei barch sy'n meddu ar ddyfarniad Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl, tîm gwych – yn yr adran TGCh a'r sefydliad ehangach – a bydd gennych y pleser o wybod y bydd y gwaith y byddwch yn ei wneud yn achub bywydau ac yn helpu cymunedau ledled Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth TGCh, Dafydd Lawrence ar 01267 226855 neu drwy e-bost d.lawrence@mawwfire.gov.uk.

Gweler Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person ar gyfer y rôl hon yn atodedig.
Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ffurflen Gais (PDF, 882Kb)
Swydd-ddisgrifiad (.docx, 200Kb)
Manyleb Y Person (.docx, 250Kb)
Canllawiau Gwneud Cais (PDF, 1.2Mb)

Ar ôl eu llenwi, rhaid dychwelyd ffurflenni cais i'r Adran Adnoddau Dynol, trwy e-bost i AdnoddauDynol@tancgc.gov.ukneu i’r Adnoddau Dynol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP

Rheolwr Prosiectau TGCh
YR ADRAN TGCh
GRADD 8 £30,451 - £32,234 y flwyddyn

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am Reolwr Prosiectau TGCh â chymwysterau a phrofiad addas i ymuno â'r Adran TGCh, a leolir ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Mae hon yn swydd lawn-amser am 37 awr yr wythnos (dydd Llun-dydd Gwener)

Mae hon yn rôl lawn-amser newydd a chyffrous yn yr Adran TGCh, sydd wedi cael ei hailstrwythuro, i arwain y Tîm Datrysiadau TGCh sydd â'r dasg o ddarparu datrysiadau TGCh a yrrir gan fusnes ledled ein Gwasanaeth, yn amrywio o'r ganolfan reoli 999 i orsafoedd tân ac ardaloedd rheoli, yn ogystal â Phencadlys y Gwasanaeth Tân.

Mae'r rôl hon yn gofyn am ddefnyddio gwahanol fethodolegau rheoli prosiect fel sy'n briodol i bob prosiect, sgiliau rheoli pobl gwych, dealltwriaeth dechnegol dda o gysyniadau TGCh, a'r gallu i egluro syniadau technegol mewn ffordd hawdd ei deall. Bydd arnoch angen hefyd y gallu i werthuso gofynion prosiectau, amcangyfrif adnoddau a llinellau amser, darparu dadansoddiad ac adroddiadau cyson ar gerrig milltir prosiectau, a sicrhau bod prosiectau neu ddatrysiadau'n cael eu cyflawni o'r dechrau i'r diwedd. Yn y rôl hon byddwch yn casglu gwybodaeth gan amrywiol randdeiliaid, yn gwerthuso blaenoriaethau a risgiau, yn creu dadansoddiadau technegol, yn profi atebion potensial a therfynol (gan greu cynlluniau gwerthuso a phrofi clir) ac yn sicrhau bod y tîm yn gweithio'n effeithlon ac yn ôl eu cryfderau. Mae hon yn rôl ymarferol iawn, a byddwch yn chwarae rhan fawr ym mhob agwedd ar y prosiect o'r camau cychwynnol i'r profi a'r cyflawni. Bydd sawl prosiect o wahanol feintiau yn cydredeg, a bydd angen rheoli pob un ohonynt yn ofalus.

A chithau'n rheolwr ar dîm o bump, bydd angen i chi amlygu sgiliau rheoli llinell ac arwain cadarn er mwyn sicrhau bod y tîm yn gweithio'n effeithlon ac yn effeithiol, a bod adnoddau'n cael eu rheoli'n ofalus. Bydd angen i chi hefyd feddu ar sgiliau rhyngbersonol gwych a'r gallu i weithio'n effeithiol ochr yn ochr â rheolwyr y timau TGCh eraill, gan gyfathrebu'n dda ag adrannau eraill a chyflenwyr allanol cynhyrchion a gwasanaethau.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymfalchïo yn ei ffordd arloesol o fynd ati i ddatrys problemau a defnyddio technoleg i wella'r modd y gall gweithwyr sicrhau canlyniadau. Mae gennym gyfuniad o dechnolegau blaengar a rhai hŷn ar waith ar hyn o bryd, ac rydym wedi creu tîm datrysiadau TGCh newydd a fydd am ddefnyddio TGCh i gael gwared ar y systemau hŷn yn raddol, cyflwyno systemau newydd sy'n addas ar gyfer y gweithle modern, a symleiddio prosesau gweithio ag offer awtomataidd.

Mae TGCh yn gweld newid cyflym yn y Gwasanaeth ar hyn o bryd, a bydd ambell brosiect diddorol yn cael ei gyflwyno dros y blynyddoedd i ddod. Bydd rhai o'r prosiectau hyn yn arwain at newid cadarnhaol mawr yn y sefydliad, a bydd TGCh wrth wraidd hynny; felly, mae'r swydd hon yn gyfle arbennig i rywun sy'n angerddol ac yn frwd dros TGCh ac sy'n meddu ar y potensial i ysgogi newid a datblygiad sefydliadol. 

Mae ardal Gwasanaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cwmpasu 12,000 km o dir Cymru. Mae'n cynnwys 58 o orsafoedd, a hynny o Ynys Bŷr yn y De-orllewin i Lanfyllin yn y Gogledd-ddwyrain. Efallai y bydd angen teithio ymhell ac aros oddi cartref am gyfnodau yn ystod yr wythnos waith er mwyn cyflenwi gwasanaethau TGCh i'r ardaloedd hyn. Felly mae trwydded yrru lawn yn hanfodol, yn ogystal â'ch cerbyd eich hun (er bod ceir cronfa ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o deithiau).

Byddwch yn cael eich gwobrwyo â rôl amrywiol a heriol, buddion gwych sy'n cynnwys y posibilrwydd o ddatblygu'n gyflym i frig y radd gyflog, lwfans gwyliau hael yn ogystal â gwyliau banc, cynllun pensiwn dymunol iawn, a chynllun disgownt cenedlaethol. Yn anad dim, byddwch yn gweithio i sefydliad uchel ei barch sy'n meddu ar ddyfarniad Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl, tîm gwych – yn yr adran TGCh a'r sefydliad ehangach – a bydd gennych y pleser o wybod y bydd y gwaith y byddwch yn ei wneud yn achub bywydau ac yn helpu cymunedau ledled Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth TGCh, Dafydd Lawrence ar 01267 226855 neu drwy e-bost d.lawrence@mawwfire.gov.uk.

Gweler Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person ar gyfer y rôl hon yn atodedig.
Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ffurflen Gais (PDF, 882Kb)
Swydd-ddisgrifiad (.docx, 250Kb)
Manyleb Y Person (.docx, 250Kb)
Canllawiau Gwneud Cais (PDF, 1.2Mb)

Ar ôl eu llenwi, rhaid dychwelyd ffurflenni cais i'r Adran Adnoddau Dynol, trwy e-bost i AdnoddauDynol@tancgc.gov.ukneu i’r Adnoddau Dynol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP 

Rheolwr TGCh
Yr Adran TGCh
PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN
GRADD 11 – £38,890 - £41,881

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am Reolwr TGCh profiadol i ymuno â'i dîm yn y pencadlys yng Nghaerfyrddin. 

Mae'r rôl hon yn un llawn-amser yn yr adran TGCh, yn adrodd i'r Pennaeth TGCh ac yn cyflawni swyddogaeth y Dirprwy Bennaeth TGCh. Yn arweinydd y Tîm Systemau Busnes TGCh, byddwch yn gyfrifol am oruchwylio'r systemau a'r seilwaith ledled ardal y Gwasanaeth gan ddarparu cyngor, gwybodaeth ac atebion TGCh gwych i ddefnyddwyr ar draws y sefydliad.

Mae'n ofynnol meddu ar sgiliau TGCh cyffredinol, gwych ar gyfer y rôl hon, a'r rheiny wedi'u mireinio yn dilyn blynyddoedd lawer o brofiad mewn swydd rheolwr yn y maes TGCh, gyda gwybodaeth dechnegol brofedig o rwydweithio, gweinyddwyr, meddalwedd a chaledwedd ar ôl cyflwyno'ch syniadau arloesol eich hun, sydd wedi arwain at newidiadau sylweddol yn eich swyddi blaenorol. Mae sgiliau arwain cadarn sy'n canolbwyntio'n gryf ar bobl yn hanfodol i'r rôl hon, yn ogystal â'r gallu i osod y tîm a'r sefydliad o'ch blaen chi eich hun. Bydd gennych sgiliau rheoli prosiectau da gan ddefnyddio methodolegau amrywiol a'r gallu i greu cynlluniau gwaith sydd ag amserlenni a chyllidebau priodol. Byddwch hefyd yn sicrhau yr ymchwilir yn dda i syniadau a bod adroddiadau manwl sy'n nodi'r dewisiadau a'r risgiau yn cael eu llunio a'u cyflwyno i safon uchel.

Disgwylir i chi gynrychioli'r adran TGCh mewn cyfarfodydd ar bob lefel, gan amlygu agwedd broffesiynol ac ymarweddiad brwdfrydig. Bydd yn ofynnol i chi feddu ar sgiliau rhyngbersonol da, gyda'r gallu i gael y gorau gan gyflenwyr, ac archwilio a yw'r gwasanaeth a ddarperir ganddynt yn fuddiol ac yn cynnig gwerth am arian. Bydd yn ofynnol cyfathrebu’n rheolaidd â'r sefydliad ehangach, gan sicrhau cyswllt cyson rhwng yr adrannau cymorth a'r adrannau gweithredol amrywiol.

Byddai gwybodaeth am brosesau caffael, prosesau llywodraethu a rheoliadau'r sector cyhoeddus a'r gwasanaethau brys yn ddefnyddiol, er nad yn hanfodol.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymfalchïo yn ei ffordd arloesol o fynd ati i ddatrys problemau a defnyddio technoleg i wella'r modd y gall gweithwyr sicrhau canlyniadau. Mae gennym gyfuniad o dechnolegau blaengar a rhai hŷn ar waith ar hyn o bryd, a byddwn am ddefnyddio TGCh i gael gwared ar y systemau hŷn, cyflwyno systemau newydd sy'n addas ar gyfer y gweithle modern, a symleiddio prosesau gweithio ag offer awtomataidd.

Mae TGCh yn gweld newid cyflym yn y Gwasanaeth ar hyn o bryd, a bydd ambell brosiect diddorol yn cael ei gyflwyno dros y blynyddoedd i ddod. Bydd rhai o'r prosiectau hyn yn arwain at newid cadarnhaol mawr yn y sefydliad, a bydd TGCh wrth wraidd hynny; felly, mae'r swydd hon yn gyfle arbennig i rywun sy'n angerddol ac yn frwd dros TGCh ac sy'n meddu ar ethos gwaith gwych.

Mae ardal Gwasanaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cwmpasu 12,000 km o dir Cymru. Mae'n cynnwys 58 o orsafoedd, a hynny o Ynys Bŷr yn y De-orllewin i Lanfyllin yn y Gogledd-ddwyrain. Efallai y bydd angen teithio ymhell ac aros oddi cartref am gyfnodau yn ystod yr wythnos waith er mwyn cyflenwi gwasanaethau TGCh i'r ardaloedd hyn. Felly mae trwydded yrru lawn yn hanfodol, yn ogystal â'ch cerbyd eich hun (er bod ceir cronfa ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o deithiau).

Byddwch yn cael eich gwobrwyo â rôl wych, buddion gwych sy'n cynnwys datblygu'n gyflym i frig y radd gyflog, lwfans gwyliau hael yn ogystal â gwyliau banc, cynllun pensiwn dymunol iawn, a chynllun disgownt cenedlaethol. Yn anad dim, byddwch yn gweithio i sefydliad uchel ei barch sy'n meddu ar ddyfarniad Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl, tîm gwych – yn yr adran TGCh a'r sefydliad ehangach – a bydd gennych y pleser o wybod y bydd y gwaith y byddwch yn ei wneud yn achub bywydau ac yn helpu cymunedau ledled Cymru. 

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg,ac ni fydd unrhyw geisiadau a gyflwynwyd yng nghymraeg cael ei thrin yn llai ffafrio na’r cais a gyflwynwyd yn Saesneg. 

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth TGCh, Dafydd Lawrence ar 01267 226855 neu drwy e-bost d.lawrence@tancgc.gov.uk

Gweler Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person ar gyfer y rôl hon yn atodedig.
Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ffurflen Gais (PDF, 882Kb)
Swydd-ddisgrifiad (.docx, 250Kb)
Manyleb Y Person (.docx, 55Kb)
Canllawiau Gwneud Cais (PDF, 1.2Mb)

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais i’r Adran Adnoddau Dynol (humanresources@mawwfire.gov.uk), Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP