Swyddi gwag cyfredol

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer y rolau canlynol. Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

Diffoddwyr llawn amser

blank

Trosglwyddiadau Diffoddwyr Tân Amser Cyflawn

Yr Adran Diogelwch Cymunedol, Sir Benfro

Nodwch fod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd ceisiadau gan unigolion a fyddai, efallai, yn dymuno trosglwyddo i'r Gwasanaeth yn rôl Diffoddwr Tân Gweithredol Amser Cyflawn, a hynny yn Nhîm Diogelwch Cymunedol Sir Benfro.

Y Rôl
Bydd y rôl hon yn cynnwys cefnogi'r Tîm Diogelwch Cymunedol i ddarparu a gweinyddu amrywiaeth o raglenni Diogelwch Cymunedol, gan gynnwys diogelwch yn y cartref, lleihau tanau bwriadol, ymyrraeth ieuenctid, diogelwch ar y ffyrdd a gweithio mewn partneriaeth. Bydd y rôl hefyd yn gofyn am ddarparu cydnerthedd ar gyfer dyletswyddau diffodd tân gweithredol.

Mae'r swydd yn cael ei rheoli gan y system Dyletswydd Dydd 42 Awr. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn brwdfrydig a chymwys, a byddai'n dymuno manteisio ar y cyfle hwn i wneud cyfraniad effeithiol at gyflawni Cynllun Diogelwch Cymunedol yr Ardal Reoli.

Cymhwystra i Ymgeisio
Mae'r Gwasanaeth yn gofyn i unigolion wneud cais fel a ganlyn:

 • Diffoddwyr Tân Cymwys Gweithredol Amser Cyflawn cyfredol sy'n dymuno trosglwyddo.

Ymholidau
Gweler Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person yn atodedig. I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Dirprwy Bennaeth Diogelwch Cymunedol, Neil Evans ar n.evans@mawwfire.gov.uk.

Gwneud cais am y rôl
I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.
Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
28 Hydref 2021

Ffurflenni Cais a Gwybodaeth Bellach
Ffurflen Gais (PDF, 882Kb)
Swydd-ddisgrifiad (docx, 57Kb)
Manyleb Y Person (docx, 65Kb)
Canllawiau Gwneud Cais (PDF, 1.2Mb)

 

Diffoddwyr ar alwad

blank

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar-alwad ar ddiffoddwyr tân yn y Gorsafoedd Tân:

Sir Gâr

 • Caerfyrddin
 • Cydweli
 • Hendy-gwyn ar Daf
 • Llandeilo
 • Llandysul
 • Llanelli
 • Llanymddyfri
 • Castell Newydd Emlyn
 • Pontiets

Ceredigion

 • Aberaeron
 • Aberteifi
 • Aberystwyth
 • Borth
 • Cei Newydd
 • Llanbedr Pont Steffan
 • Tregaron

Castell-nedd Port Talbot

 • Blaendulais
 • Dyffryn Aman
 • Glyn-nedd
 • Y Cymer

Sir Benfro

 • Arberth
 • Crymych
 • Doc Penfro
 • Hwlffordd
 • Tyddewi
 • Ynys Bŷr 
 • Abergwaun

Powys

 • Aberhonddu
 • Crucywel
 • Gelli Gandryll
 • Llanadras
 • Llandrindod
 • Llanfair Caereinion
 • Llanidloes
 • Llanwrtyd
 • Machynlleth
 • Rhaeadr
 • Trefyclo
 • Talgarth
 • Trefaldwyn
 • Y Drenewydd
 • Y Trallwng

Abertawe

 • Pontarddulais
 • Reynoldston

 

Oes gennych chi'r hyn sydd ei angen?

blank

Am mwy o wybodaeth ewch i'n tudalennau Recriwtio Diffoddwyr Tan ar Alwad.

Barod i ymgeisio?

blank

Llenwch ein ffurflen Mynegi Diddordeb nawr.

 

Cais i ddychwelyd i gyflogaeth (Ar alwad yn unig)

blank

Gellir cynnig yr opsiwn o "ddychwelyd i gyflogaeth" pan fydd gweithiwr wedi terfynu ei Gontract Ar Alwad â GTACGC, a hynny'n wirfoddol, ac yn gofyn am ddychwelyd i gyflogaeth o fewn pedair blynedd i'r diwrnod dyletswydd diwethaf sydd wedi'i gofnodi ar ei gyfer. Mae'r cyfleuster hwn ar gael i'r cyflogeion hynny sy'n dymuno dychwelyd i rôl diffoddwr tân, a'r cyflogeion hynny yn unig. Er bod personél a fu yn Rheolwyr Criw neu Reolwyr Gwylfa yn flaenorol yn gymwys i wneud cais, dim ond i rôl diffoddwr tân y gallant ddychwelyd.

Llenwch ein ffurflen Dychweled i'r Gwasanaeth ne cysylltwch â'r tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth, a hynny trwy ffonio 01267 226832 neu anfon neges e-bost i humanresources@mawwfire.gov.uk

Staff cymorth

blank

Swyddog Caffael Dros Dro

Yr Adran Gaffael, Pencadlys Y Gwasanaeth, Caerfyrddin
Gradd 7

Ar hyn o bryd, mae swydd wag yn rôl Swyddog Caffael Dros Dro ar gael yn yr Adran Gaffael ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Swydd 37 awr yr wythnos yw hon (o ddydd Llun i ddydd Gwener), a hynny am gyfnod cychwynnol o 12 mis.

Y Rôl
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynnal ymarferion tendro a rhoi dyfynbrisiau, ac yn darparu cyngor caffael proffesiynol i reolwyr cyllidebau, a hynny'n rhan o dîm bach o staff.

Bydd gofyn i ddeiliad y swydd gynnal y gofrestr contractau er mwyn cofnodi statws contractau â chyflenwyr mewn modd cywir, ynghyd ag adolygu'r contractau hynny sydd i'w hadnewyddu ar y cyd â rheolwyr cyllidebau. Bydd hefyd yn cyfrannu at y gwaith o gyflawni Strategaeth Gaffael Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru trwy ddarparu cymorth ac arweiniad i staff y Gwasanaeth o ran caffael nwyddau, gwasanaethau a gwaith i sicrhau datrysiadau costeffeithiol, sy'n rhoi gwerth am arian.

Ymholidau
I gael trafodaeth anffurfiol ynghylch y swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth Caffel a Chontractio, Helen Rees, trwy anfon neges e-bost ati yn h.rees@mawwfire.gov.uk, neu drwy ei ffonio ar 01267 226890.

Gwneud cais am y rôl
I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.
Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
27 Hydref 2021

Ffurflenni Cais a Gwybodaeth Bellach
Ffurflen Gais (PDF, 882Kb)
Swydd-ddisgrifiad (PDF, 75Kb)
Manyleb Y Person (PDF, 110Kb)
Canllawiau Gwneud Cais (PDF, 1.2Mb)

 

Swyddog Adnoddau Dynol

Yr Adran Adnoddau Dynol, Pencadlys Y Gwasanaeth, Caerfyrddin
Gradd 8 – £30,451-£32,234

Ar hyn o bryd, mae swydd Cynghorydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ar gael yn yr Adran Adnoddau Dynol ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Swydd 37 awr yr wythnos yw hon (dydd Llun i ddydd Gwener).

Y Rôl
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyfrannu at y gwaith o wella perfformiad yr Adran AD trwy ddatblygu, adolygu, gweithredu a hybu amcanion a strategaethau Adnoddau Dynol.

At hynny, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn cydgysylltu camau gweithredu'r Gwasanaeth yn rhan o'i amcanion yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol, ac yn darparu cyngor mewn perthynas â materion cynhwysiant i'r holl staff a rheolwyr llinell.

Bydd y swydd hon yn gofyn am rywfaint o deithio ledled ardal y Gwasanaeth.

Ymholidau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Steve Rees, y Rheolwr Adnoddau Dynol, trwy anfon neges e-bost at s.rees@tancgc.gov.uk, neu drwy ffonio 01267 226834.

Gwneud cais am y rôl
I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.
Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
22 Hydref 2021

Ffurflenni Cais a Gwybodaeth Bellach
Ffurflen Gais (PDF, 882Kb)
Swydd-ddisgrifiad (docx, 57Kb)
Manyleb Y Person (docx, 65Kb)
Canllawiau Gwneud Cais (PDF, 1.2Mb)

 

Gyrrwr Storfeydd Dros Dro

Adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg, sydd wedi'i lleoli ar hyn o bryd yng Nghoed-yr-Iarll (Earlswood) (ac yn adleoli i Ddafen, Llanelli, yn ystod y misoedd nesaf)
Gradd 3 - £19,698 - £20,493 (pro rata: £15,971.35 - £16,615.95)

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd ceisiadau gan unigolion ar gyfer rôl Gyrrwr Storfeydd dros dro yn Adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg, sydd wedi'i lleoli, ar hyn o bryd, yng Nghoed-yr-iarll (Earlswood), Jersey Marine, ond a fydd yn adleoli i Ddafen, Llanelli yn ystod y misoedd nesaf. Swydd dros dro am ddeuddeng mis yw hon.

Y Rôl
Prif ddiben y rôl yw darparu gwasanaeth logisteg ar gyfer cyfarpar diogelu personol (PPE) a nwyddau, a hynny trwy waith dosbarthu a chasglu rheolaidd i ac o orsafoedd ac adrannau yn ardal y Gwasanaeth. Mae'r rôl yn bennaf cyfrifol am ymgymryd â gweithgareddau dosbarthu a chasglu dyddiol a llwytho cerbydau cymorth.

Mae'r swydd hon yn un 30 awr yr wythnos, neu 60 awr dros bythefnos, ac mae iddi oriau hyblyg yn unol â chynllun amser hyblyg y Gwasanaeth.

Mae trwydded yrru yn hanfodol ar gyfer y rôl.

Ymholidau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Rheolwr Cyfarpar a Logisteg, Andrew Davies, ar 01792 705118, neu drwy e-bost yn AJ.Davies@tangc.gov.uk, neu Rheolwr Prynu a Chyflenwadau, Steve Cook, ar S.Cook@tangc.gov.uk.

Gwneud cais am y rôl
I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.
Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
22 Hydref 2021

Ffurflenni Cais a Gwybodaeth Bellach
Ffurflen Gais (PDF, 882Kb)
Swydd-ddisgrifiad (docx, 57Kb)
Manyleb Y Person (docx, 65Kb)
Canllawiau Gwneud Cais (PDF, 1.2Mb)

 

Hyfforddwr Gyrru

Yr Adran Cyflenwi Hyfforddiant, Coed-yr-iarll
Gradd 8 – £30,451-£32,234

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd ceisiadau gan unigolion ar gyfer rôl Hyfforddwr Gyrru yn yr Adran Cyflenwi Hyfforddiant yng Nghoed-yr-iarll (Earlswood), Jersey Marine.

Y Rôl
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rheoli'r broses o ddarparu a chyflenwi Hyfforddiant i Yrwyr ar gyfer y Gwasanaeth, a hynny mewn modd effeithlon a chosteffeithiol, gan sicrhau bod yr holl hyfforddiant a dysgu yn cydymffurfio â'r Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith a gofynion deddfwriaethol eraill.

Mae hon yn swydd lawn-amser am 37 awr yr wythnos.

Nodwch fod yr oriau gwaith a'r gydnabyddiaeth ariannol ar gyfer y swydd hon yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd wrth i'r Gwasanaeth ystyried effaith gweithredu Adran 19 o'r Ddeddf Traffig Ffyrdd mewn perthynas ag arferion gweithio, a'r gofyniad i ddeiliad y swydd ymgymryd â hyfforddiant i yrwyr ar benwythnosau ac yn ystod min nos/y nos.

Ymholidau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Chris Rees, Dirprwy Bennaeth Cyflenwi Hyfforddiant trwy anfon neges e-bost at: C.J.Rees@mawwfire.gov.uk.

Gwneud cais am y rôl
I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.
Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
20 Hydref 2021

Ffurflenni Cais a Gwybodaeth Bellach
Ffurflen Gais (PDF, 882Kb)
Swydd-ddisgrifiad (docx, 57Kb)
Manyleb Y Person (docx, 65Kb)
Canllawiau Gwneud Cais (PDF, 1.2Mb)

 

Technegydd y Fflyd

Adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg
Llanfair-ym-Muallt, Powys
Gradd 6 - £25,481 - £27,041  ynghyd â lwfansau*

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gofyn am geisiadau gan unigolion ar gyfer rôl Technegydd y Fflyd gydag Adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg, wedi'i lleoli yn Llanfair-ym-Muallt.

Y Rol
Bydd y rôl yn cynnwys gwneud gwaith cynnal a chadw arferol, ynghyd â gwaith mecanyddol, trydanol ac atgyweirio corff ar gerbydau nwyddau trwm (HGV) a cherbydau ysgafn, peiriannau ac offer, a hynny i safon gytunedig.

*Ar ôl cwblhau cyfnod prawf yn llwyddiannus, mae yna hefyd lwfans ychwanegol yn daladwy ar gyfer darparu gwasanaeth cyflenwi y tu allan i oriau, a fydd yn ofynnol ar sail rota. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn cael lwfans offer.

Dylai ymgeiswyr feddu ar drwydded LGV.

Mae hon yn swydd lawn-amser am 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener.

Ymholidau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Rheolwr y Gwasanaethau Gweithdy, Paul Jones: Paul.Jones@mawwfire.gov.uk.

Gwneud cais am y rôl
I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.
Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
18 Hydref 2021

Ffurflenni Cais a Gwybodaeth Bellach
Ffurflen Gais (PDF, 882Kb)
Swydd-ddisgrifiad (docx, 57Kb)
Manyleb Y Person (docx, 65Kb)
Canllawiau Gwneud Cais (PDF, 1.2Mb)

 

Technegydd y Fflyd

Adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg
Earlswood gydag adleoliad cyn hir i Ddafen, Llanelli
Gradd 6 - £25,481 - £27,041  ynghyd â lwfansau*

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gofyn am geisiadau gan unigolion ar gyfer rôl Technegydd y Fflyd gydag Adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg, sydd wedi'u lleoli ar hyn o bryd yn Earlswood, Jersey Marine, ond gyda'r bwriad o adleoli i Ddafen, Llanelli yn ystod y misoedd nesaf.

Y Rol
Bydd y rôl yn cynnwys gwneud gwaith cynnal a chadw arferol, ynghyd â gwaith mecanyddol, trydanol ac atgyweirio corff ar gerbydau nwyddau trwm (HGV) a cherbydau ysgafn, peiriannau ac offer, a hynny i safon gytunedig.

*Ar ôl cwblhau cyfnod prawf yn llwyddiannus, mae yna hefyd lwfans ychwanegol yn daladwy ar gyfer darparu gwasanaeth cyflenwi y tu allan i oriau, a fydd yn ofynnol ar sail rota. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn cael lwfans offer.

Dylai ymgeiswyr feddu ar drwydded LGV.

Mae hon yn swydd lawn-amser am 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener.

Ymholidau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Rheolwr y Gwasanaethau Gweithdy, Paul Jones: Paul.Jones@mawwfire.gov.uk.

Gwneud cais am y rôl
I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.
Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
18 Hydref 2021

Ffurflenni Cais a Gwybodaeth Bellach
Ffurflen Gais (PDF, 882Kb)
Swydd-ddisgrifiad (docx, 57Kb)
Manyleb Y Person (docx, 65Kb)
Canllawiau Gwneud Cais (PDF, 1.2Mb)

 

Rheolwr Datrysiadau TGCh
Yr Adran TGCh
GRADD 8 £30,451 - £32,234 y flwyddyn

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sydd â chymwysterau a phrofiad addas i ymuno â'r Adran TGCh, a leolir ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Mae hon yn swydd lawn-amser am 37 awr yr wythnos (dydd Llun-dydd Gwener)

Y rôl

Mae hon yn rôl lawn-amser newydd a chyffrous yn yr Adran TGCh, sydd wedi cael ei hailstrwythuro, i arwain y Tîm Datrysiadau TGCh sydd â'r dasg o ddarparu datrysiadau TGCh a yrrir gan fusnes ledled ein Gwasanaeth, yn amrywio o'r ganolfan reoli 999 i orsafoedd tân ac ardaloedd rheoli, yn ogystal â Phencadlys y Gwasanaeth Tân.

Mae'n ddelfrydol ar gyfer gweithiwr proffesiynol profiadol ym maes TGCh sydd â diddordeb angerddol mewn technolegau newydd, creu atebion arloesol ac ymarferol a darparu'r offer y mae eu hangen ar ddefnyddwyr i fod yn effeithiol yn eu swyddi.

 

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano

Mae'r rôl hon yn gofyn am ddefnyddio gwahanol fethodolegau rheoli prosiect fel sy'n briodol i bob prosiect, sgiliau rheoli pobl gwych, dealltwriaeth dechnegol dda o gysyniadau TGCh, a'r gallu i egluro syniadau technegol mewn ffordd hawdd ei deall. Bydd arnoch angen hefyd y gallu i werthuso gofynion prosiectau, amcangyfrif adnoddau a llinellau amser, darparu dadansoddiadau ac adroddiadau cyson ar gerrig milltir prosiectau, a sicrhau bod prosiectau neu ddatrysiadau'n cael eu cyflawni o'r dechrau i'r diwedd. Yn y rôl hon byddwch yn casglu gwybodaeth gan amrywiol randdeiliaid, yn gwerthuso blaenoriaethau a risgiau, yn creu dadansoddiadau technegol, yn profi atebion potensial a therfynol (gan greu cynlluniau gwerthuso a phrofi clir) ac yn sicrhau bod y tîm yn gweithio'n effeithlon ac yn ôl ei gryfderau. Mae hon yn rôl ymarferol iawn, a byddwch yn chwarae rhan fawr ym mhob agwedd ar y prosiect o'r camau cychwynnol i'r profi a'r cyflawni. Bydd sawl prosiect o wahanol feintiau yn cydredeg, a bydd angen rheoli pob un ohonynt yn ofalus.

A chithau'n rheolwr ar dîm o bump, bydd angen i chi amlygu sgiliau rheoli llinell ac arwain cadarn er mwyn sicrhau bod y tîm yn gweithio'n effeithlon ac yn effeithiol, a bod adnoddau'n cael eu rheoli'n ofalus. Bydd angen i chi hefyd feddu ar sgiliau rhyngbersonol gwych a'r gallu i weithio'n effeithiol ochr yn ochr â rheolwyr y timau TGCh eraill, gan gyfathrebu'n dda ag adrannau eraill a chyflenwyr allanol cynhyrchion a gwasanaethau.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymfalchïo yn ei ffordd arloesol o fynd ati i ddatrys problemau a defnyddio technoleg i wella'r modd y gall gweithwyr sicrhau canlyniadau. Mae gennym gyfuniad o dechnolegau blaengar a rhai hŷn ar waith ar hyn o bryd, ac rydym wedi creu tîm datrysiadau TGCh newydd a fydd am ddefnyddio TGCh i gael gwared ar y systemau hŷn yn raddol, cyflwyno systemau newydd sy'n addas ar gyfer y gweithle modern, a symleiddio prosesau gweithio ag offer awtomataidd.

Mae TGCh yn gweld newid cyflym yn y Gwasanaeth ar hyn o bryd, a bydd ambell brosiect diddorol yn cael ei gyflwyno dros y blynyddoedd i ddod. Bydd rhai o'r prosiectau hyn yn arwain at newid cadarnhaol mawr yn y sefydliad, a bydd TGCh wrth wraidd hynny; felly, mae'r swydd hon yn gyfle arbennig i rywun sy'n angerddol ac yn frwd dros TGCh ac sy'n meddu ar y potensial i ysgogi newid a datblygiad sefydliadol  

 

Y Gwasanaeth


Mae ardal Gwasanaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymestyn dros 12,000 km o dir Cymru. Mae'n cynnwys 58 o orsafoedd, a hynny o Ynys Bŷr yn y De-orllewin i Lanfyllin yn y Gogledd-ddwyrain. Efallai y bydd angen teithio ymhell ac aros oddi cartref am gyfnodau yn ystod yr wythnos waith er mwyn cyflenwi gwasanaethau TGCh i'r ardaloedd hyn. Felly mae trwydded yrru lawn yn hanfodol, yn ogystal â'ch cerbyd eich hun (er bod ceir cronfa ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o deithiau).

Byddwch yn cael eich gwobrwyo â rôl amrywiol a heriol, buddion gwych sy'n cynnwys y posibilrwydd o ddatblygu'n gyflym i frig y radd gyflog, lwfans gwyliau hael yn ogystal â gwyliau banc, cynllun pensiwn dymunol iawn, a chynllun disgownt cenedlaethol. Yn anad dim, byddwch yn gweithio i sefydliad uchel ei barch, tîm gwych – yn yr adran TGCh a'r sefydliad ehangach – a bydd gennych y pleser o wybod y bydd y gwaith y byddwch yn ei wneud yn achub bywydau ac yn helpu cymunedau ledled Cymru.

Ymholiadau

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth TGCh, Dafydd Lawrence ar 01267 226855 neu drwy e-bost d.lawrence@mawwfire.gov.uk.

Ymgeiso am y rôl

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ffurflen Gais (PDF, 882Kb)
Swydd-ddisgrifiad (.docx, 250Kb)
Manyleb Y Person (.docx, 250Kb)
Canllawiau Gwneud Cais (PDF, 1.2Mb)

Ar ôl eu llenwi, rhaid dychwelyd ffurflenni cais i'r Adran Adnoddau Dynol, trwy e-bost i AdnoddauDynol@tancgc.gov.ukneu i’r Adnoddau Dynol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP