Ffurflen mynegi diddordeb - Ar alwad

Llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o'n Tîm Adnoddau Dynol mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.

 


Bydd unrhyw fanylion personol y byddwch yn eu darparu yn cael eu cadw yn unol â Deddfwriaeth Diogelu Data. I ddysgu mwy am sut mae ein Gwasanaeth yn casglu, storio ac amddiffyn data personol, gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd.

Sylwch os gwelwch yn dda, rhaid i bob ymgeisydd fod yn rhydd i aros a derbyn gwaith yn y DU.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.