Y Broses Ddethol

Mae ein proses ddethol yn broses 5 cam syml.

 

Cam 1

Ffurflen Gais, Ffurflen Asesiad Optometrig a Chyfarfod Cychwynnol

 

Cam 2

Y Diwrnod Asesu 

Hyd nes y derbynnir / y tybir bod eich Cais, Asesiad Optometreg ac Oriau Argaeledd yn addas, fe'ch gwahoddir i gynnal yr Asesiad Ymarferol a Chorfforol, ynghyd â Phrawf Melin-Dread Caer yn naill ai Earlswood, y Drenewydd neu Hwlffordd. Bellach mae'r ysgrifenedig a'r cyfweliad yn cael eu cynnal gan Swyddogion Rheoli Rhanbarth mewn y Rhanbarth cyn / ar ôl y sesiynau profi mewn Canolfannau Hyfforddi (nid ar yr un diwrnod).

Prawf Gallu (asesiad ysgrifenedig) – 45 munud

Mae’r Prawf Gallu yn cael ei gynnal yn unol â Phrawf Cenedlaethol y Diffoddwyr Tân a’r Prawf Dethol Cenedlaethol. Mae’r Prawf hwn wedi cael ei gynllunio i amlygu eich addasrwydd ar gyfer rôl Diffoddwr Tân.

Asesiadau Corfforol ac Ymarferol

Mae’r Prawf Corfforol yn cynnwys y profion canlynol:

 • Symud Unigolyn Wedi’i Anafu 
 • Dringo Ysgol 
 • Codi Ysgol 
 • Lle Cyfyng 
 • Gosod Cyfarpar 
 • Cario Cyfarpar 

Asesiad Ffitrwydd/Prawf Melin Draed Caer

Prawf 12 munud graddedig ar felin draed yw hwn, sydd wedi’i gynllunio i asesu a ydych yn gallu cyflawni’r safon ofynnol a argymhellir ar gyfer gallu aerobig. 

Cyfweliad Strwythuredig

Tua 35 munud

Gwiriad o Gefndir Troseddol

Yn rhan o’r camau sgrinio cyn cyflogi, bydd yn ofynnol i chi lenwi Cais am Ddatgeliad Sylfaenol i dystio, o dan Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974, nad oes gennych unrhyw euogfarnau troseddol heb eu disbyddu

Cam 3

Archwiliad Meddygol (1 awr, 30 munud) 

Yn ystod yr Archwiliad Meddygol, byddwch yn derbyn y profion canlynol:

 • Prawf Anadl am Alcohol
 • Prawf Troeth am Gyffuriau
 • Gweithrediad yr Ysgyfaint
 • Awdiometreg (prawf clyw)
 • Prawf Chester Step
 • Profion Gweledigaeth - Pellter, Canolraddol, Lliw trwy archwiliadau Ishihara a Golwg Byr
 • Profion Cyffredinol – Pwysedd Gwaed (PG), Pwls a Mynegai Màs y Corff (MMC)

 

Cam 4

Geirdaon

Cam 5

Penodi, Diwrnod Cynefino a Chwrs Recriwtio Cychwynnol 

Tra’n disgwyl i chi gwblhau’r camau a enwyd uchod yn llwyddiannus, byddwch yn cael cynnig penodiad gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.
Felly, bydd gofyn i chi fynychu Diwrnod Cynefino, sy’n cynnwys llenwi amrywiol ffurflenni h.y. Manylion Banc ar gyfer eich cyflog misol. Yn dilyn ymlaen o’ch diwrnod cynefino, fe fydd gofyn i chi fynychu’r Cwrs Recriwtiaid Cychwynnol canlynol:

Modiwl A – Dydd Sadwrn a Dydd Sul (2 diwrnod)

Modiwl B – Dydd Llun – Dydd Gwener a Dydd Llun – Dydd Gwener (10 diwrnod)

Modiwl C – Dydd Gwener – Dydd Llun (4 diwrnod)