Barod am y sialens?

Mae gweithio i’r gwasanaeth tân ac achub yn rôl sy’n cael ei pharchu yn y gymuned. Rydym yn dibynnu ar dîm o bobl gyda chyfuniad o sgiliau a phrofiad, i ddarparu gwasanaeth rheng flaen effeithiol ac i wneud ein hardal yn fwy diogel rhag tân.

Er mwyn cael eich ystyried, bydd angen i chi:

  • dangos eich bod yn rhannu ein gwerthoedd craidd
  • bod yn barod i ymrwymo i lefel yr hyfforddiant a'r ffitrwydd sy'n ofynnol i fodloni gofynion heriol y rôl.
Swyddi gwag cyfredol
Recriwtio bellach ynghau

Y broses ddethol

Mae'r broses ddethol yn sicrhau ein bod yn recriwtio'r bobl iawn sydd â'r sgiliau a'r agweddau cywir. Mae hefyd yn asesu eich ffitrwydd, eich galluoedd corfforol a meddyliol, eich rhinweddau personol a'ch gwytnwch.

Mae'r broses yn cynnwys:

  • Profion ffitrwydd
  • Profion corfforol sy'n gysylltiedig â rôl
  • Cyfweliad
  • Meddygol

Os byddwch chi'n pasio cam olaf y broses ddethol, byddwch chi'n cael cynnig lle ar ein rhaglen hyfforddi diffoddwyr tân amser llawn.

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol o ddiffodd tân arnoch chi ddim ond angerdd i helpu'ch cymuned.

Recruitment

Recriwtio bellach ynghau


 

Wedi rhoi cynnig arni?

Os ydych wedi derbyn mynediad i'r broses drwy law ein Cofrestru Ar-lein ac wedi cwrdd â'r Meini Prawf Cymhwysedd sylfaenol, byddwch yn derbyn e-bost yn eich gwahodd i gwblhau dau Asesiad Ar-lein.  Byddwch yn derbyn yr e-bost hwn o ganol dydd ar Ddydd Mercher, 15 o Fedi 2021.

Gellir canfod manylion o'r asesiadau hyn o fewn Pecyn Gwybodaeth y broses hon. Bydd eich gwahoddiad i gwblhau'r asesiadau hefyd yn cynnwys cyfarwyddiadau manwl fydd yn amlygu'r hyn sydd ynghlwm. Y terfyn amser i gwblhau'r ddau asesiad hyn yw 12:00 ar Ddydd Mawrth 21 o Fedi 2021.

Os nad ydych wedi cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd sylfaenol, byddwch yn derbyn e-bost yn esbonio pam mai hwn yw'r achos o Ddydd Mercher 15 o Fedi 2021. Cynghorir ymgeiswyr i wirio'u cyfrifon e-bost am yr e-byst hyn.

Nodwch, os gwelwch yn dda
  • Bydd canlyniadau ar gael drwy e-bost yn unig. Ni roddir canlyniadau dros y ffôn.
  • Os oes gennych gwestiwn, mae'n rhaid ei gyfeirio at recrwitio@tancgc.gov.uk. Ni fydd gwybodaeth ar gael mewn unrhyw ffyrdd eraill
  • Peidiwch â galw ein swyddfeydd am wybodaeth. Rhoddir gwybodaeth drwy law'r cyfeiriad e-bost uchod yn unig
Os ydych chi eisoes wedi mynd trwy ein proses recriwtio, darganfyddwch beth sy'n digwydd nesaf trwy fynd i'n pecyn gwybodaeth recriwtio ar-lein.