Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe yn gofyn i bobl dreulio 10 munud yn llenwi arolwg a fydd yn helpu i lunio ei flaenoriaethau a'r gwasanaethau hanfodol y mae ei bartneriaid yn eu darparu.

Mae trigolion Sir Benfro yn cael eu hannog i helpu i lunio'r Cynllun Llesiant nesaf ar gyfer y Sir. 

Mae Sioned Evans, un o'n diffoddwyr tân mwyaf newydd, wedi rhoi cipolwg i ni ar y rôl. Os ydych yn ystyried gwneud cais, rydym yn argymell eich bod yn darllen ei stori ...

Yn ddiweddar, cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) Dystysgrif o Werthfawrogiad gan Elusen y Diffoddwyr Tân am ei ymdrechion yn codi £95,080.33 i'r elusen yn ystod 2020-2021.  Mae Elusen y Diffoddwyr Tân yn cefnogi anghenion meddyliol, corfforol a chymdeithasol holl aelodau teulu tân y DU sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd ac sydd wedi ymddeol. Fodd ...

Am 09:27 neithiwr, dydd Iau 19 Awst 2021, cafod y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd yr alwad gyntaf i ymateb i dân mewn garej fasnachol o eiddo preifat yng Ngwaun-Cae-Gurwen, ac anfonwyd criwiau o Ddyffryn Aman, Pontardawe, Rhydaman, Treforys, y Tymbl a Llanelli i'r digwyddiad.

Ganol haf, prynu het beanie fyddai'r peth olaf ym meddyliau'r mwyafrif o bobl, ond mae'r gwerthiannau o'r hetiau beanie cyfyngedig ac arnynt frand dathlu pen-blwydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn 25 oed, eisoes wedi codi £500 ar gyfer Elusen y Diffoddwyr Tân.

Mae’n bleser gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i gyhoeddi ei Hadroddiad Blynyddol ar Safonau’r Gymraeg rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021.

Mae prosiect hirdymor i amddiffyn Mynydd Cilfái rhag tanau sy'n cael eu cynnau'n fwriadol yn gweld cydweithredu gwych rhwng trigolion lleol Bôn-y-maen, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Heddlu De Cymru. 

Wrth i dymor yr haf prysur agosáu mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn barod gydag awgrymiadau gwych a chyngor hanfodol ar ddiogelwch i sicrhau eich bod yn cael haf diogel. 

Wedi 42 mlynedd o wasanaeth, mae'r Rheolwr Gwylfa Keith Jenkins, Gorsaf Dân Hwlffordd, yn ymddeol o'i ddyletswyddau amser cyflawn fel Swyddog Diogelwch Tân Busnesau.