11 o aelodau newydd yn ymuno â'r Tîm Diogelwch Tân Busnesau

Fis diwethaf, ymunodd 11 o aelodau tîm newydd â'n Hadran Diogelwch Tân Busnesau. Mae pump ohonynt yn bersonél gweithredol cyfredol ac mae chwech yn dod o gefndiroedd anweithredol, megis Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur, Diogelwch Cymunedol, Trwyddedu a Thai.

Yn y pen draw, bydd hyn yn dod â chyfanswm y Rheoleiddwyr â Gwarant i 41 o aelodau tîm sy'n gwasanaethu ardal ein Gwasanaeth.

Dechreuodd pob un o’r 11 ar eu rhaglen hyfforddi yn ddiweddar, a hynny gyda'r darparwyr hyfforddiant a gontractiwyd gan y Gwasanaeth, sef KP Hughes and Associates Ltd. Maent yn gweithio tuag at eu Tystysgrif Diogelwch Tân Lefel 3, gyda'r nod o gwblhau eu Tystysgrif Lefel 4 a'u Diploma yn ystod y ddwy flynedd nesaf. Bydd yr hyfforddiant hwn yn eu galluogi i ddod yn Rheolyddion Diogelwch Tân a fydd yn gweithredu ar ran yr Awdurdod Tân. Bydd eu gwaith craidd yn cynnwys archwilio eiddo masnachol ac adeiladau preswyl amlfeddiannaeth, ymchwilio i gŵynion, cynnal ymgyngoriadau, gorfodi Rheoliadau Adeiladu, a darparu cyngor ar gynllunio a thrwyddedu. Bydd y Rheoleiddwyr Diogelwch Tân yn gweithio gyda busnesau bach annibynnol a hefyd gydag Awdurdodau Lleol, Adrannau Tai a Landlordiaid Cymdeithasau Adrannau Tai i sicrhau bod mesurau cydymffurfio yn cael eu bodloni.

Staff yn dilyn eu cwrs hyfforddiant cychwynnol yn Ystafell Gymunedol Gorsaf Dân Llanelli