Diweddariad Amlasiantaeth ar Dân Stad Ddiwydiannol Waterston, Aberdaugleddau

Ddydd Sul 14 Awst 2022 am tua 2pm, cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru alwad yn nodi tân mawr mewn eiddo masnachol ar ystad ddiwydiannol Waterston, Aberdaugleddau.

Roedd y digwyddiad yn ymwneud â thair sied fasnachol fawr, a ddefnyddir i storio gwastraff cartref, a oedd yn wenfflam erbyn i’r Gwasanaeth gyrraedd.

Ar ôl anfon tri pheiriant mawr i ddechrau, buan y daeth yn amlwg y byddai angen adnoddau ychwanegol, ac, yn ddiweddarach, cyhoeddwyd bod hwn yn ddigwyddiad mawr.

Yn ei anterth, roedd yna 14 o beiriannau tân, Pwmp Cyfaint Mawr ac Uned Rheoli Digwyddiad yn y lleoliad, gyda thua 100 o Ddiffoddwyr Tân yn gweithio’n ddiflino trwy gydol y prynhawn, gyda’r hwyr ac i mewn i’r nos i ddod â’r tanau dan reolaeth.

Yn ogystal â phersonél y Gwasanaeth Tân, roedd ymateb amlasiantaethol sylweddol yn ofynnol ar gyfer y digwyddiad, gyda Heddlu Dyfed Powys, Cyfoeth Naturiol Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor Sir Penfro, Dragon LNG, Terfynfa Olew Valero Sir Benfro a phartneriaid allweddol eraill o Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Dyfed Powys yn cydweithio i ddelio â’r heriau a ddaeth yn sgil y digwyddiad hwn.

Wedi i gyfnod dynamig y digwyddiad ddod i ben ar ddydd Llun 15 Awst, mae nifer fach o Ddiffoddwyr Tân yn parhau i fod yn y lleoliad, yn gweithio’n rhagweithiol i symud a lleihau symiau mawr o sbwriel er mwyn atal y tân rhag ailgynnau.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cadarnhau bod y risg i’r cyhoedd yn parhau’n isel ond, fel cam rhagofal:

  • Os ydych mewn ardal sy’n cael ei heffeithio gan fwg, fe’ch cynghorir i aros y tu mewn, cau ffenestri a drysau, a diffodd unrhyw unedau aerdymheru neu awyru.
  • Dylai modurwyr sy’n gorfod teithio trwy’r ardaloedd sy’n cael eu heffeithio gan fwg gadw eu ffenestri ynghau, diffodd systemau aerdymheru, a chadw awyrellau aer ynghau.

O ganlyniad i ymdrechion pawb a gymerodd ran, mae cyfnod adfer y digwyddiad ’nawr wedi dechrau.

Dywedodd Craig Flannery, Prif Swyddog Tân Cynorthwyol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru: “Ar benwythnos hynod o brysur i’r Gwasanaeth, lle rhoddwyd pwysau ychwanegol ar ein hadnoddau o ganlyniad i danau gwyllt mawr yn Niwgwl a Thyddewi, roedd gofyn am ymroddiad, ymrwymiad a gwaith cynllunio adnoddau rhagorol i ddod â’r digwyddiad hwn dan reolaeth.

“Does dim angen dweud bod yn rhaid i mi, ar ran yr Awdurdod a’r Gwasanaeth, gydnabod ymdrech ein Diffoddwyr Tân mewn amgylchiadau digynsail a heriol.”

Ymwelodd Prif Weithredwr Cyngor Sir Penfro, Will Bramble, a’r Dirprwy Arweinydd, y Cyng. Paul Miller, â safle Waterston fore Mawrth.

Dywedasant: “Roedd hwn yn dân mawr ac anodd ei daclo, ond diolch i ymateb diflino Diffoddwyr Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, mae’r sefyllfa ar lawr gwlad yn Waterston yn gwella.

“Dylai’r trigolion sy’n byw yng nghyffiniau Waterston barhau i ddilyn y cyngor iechyd cyhoeddus os ydynt yn profi mwg o’r safle dros y dyddiau nesaf.

“Ar yr adeg pan ddechreuodd y tân hwn, roedd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru eisoes yn delio â chyfres o danau eraill ar hyd a lled Sir Benfro, ac rydym yn eithriadol o ddiolchgar i’r Diffoddwyr Tân am eu hymdrechion i ddod â’r sefyllfaoedd hyn dan reolaeth.

“Hoffem hefyd fynegi ein diolch i gymunedau Tyddewi, Niwgwl a Waterston am eu cefnogaeth i’r ymatebwyr cyntaf ac am eu hamynedd parhaus, yn enwedig yng nghymuned Waterston.

"Bydd y Cyngor yn gweithio gydag asiantaethau partner eraill i helpu i ddychwelyd i normalrwydd cyn gynted â phosibl.

“Hoffem apelio unwaith eto ar aelodau’r cyhoedd i fod yn hynod o ofalus pan fyddant allan ac o amgylch y lle yn Sir Benfro, oherwydd mae’n parhau i fod yn hynod o sych er gwaetha’r ffaith ein bod wedi cael rhywfaint o law. Peidiwch â gwneud unrhyw beth sy’n peri risg o gynnau tân a allai fynd allan o reolaeth yn gyflym.”

Dywedodd Martyn Evans, Pennaeth Gweithrediadau De-orllewin Cymru ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae ein swyddogion wedi bod ar safle ystad ddiwydiannol Waterston yn Aberdaugleddau i gefnogi Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a gweithio gyda’n partneriaid i helpu i leihau’r risg i’r amgylchedd a’r gymuned leol.

“Gall tanau gael effaith ddifrifol, ac mae’n hanfodol ein bod yn gweithio gyda’n partneriaid amlasiantaethol i helpu i ddiogelu trigolion a’r amgylchedd.

“Byddwn yn parhau i fonitro’r effaith ar ansawdd yr aer a’r cyrsiau dŵr lleol dros y dyddiau nesaf, ac yn sicrhau bod y mesurau angenrheidiol ar waith i leihau unrhyw effaith.”