Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Strategol 2022-2027 a Chynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022-2023.

Mae'r Cynllun Strategol yn nodi gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd yr Awdurdod. Cyflawnir yr ymrwymiadau a amlygir yn y Cynllun Strategol trwy ddarparu Cynllun Gwella Busnes Blynyddol, a fydd yn tynnu sylw at yr hyn y byddwn yn ei wneud yn y flwyddyn fusnes nesaf er mwyn cyflawni yn unol â'n Hymrwymiadau ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Mae ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol yn nodi ein Hamcanion Gwella a Llesiant ar gyfer 2022-2023, sy’n cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a’n Hymrwymiadau. Mae'r Cynllun Gwella Busnes Blynyddol yn canolbwyntio ar ein busnes a'r gwelliannau yr ydym am eu gwneud i sicrhau ein bod yn parhau i fod yn addas i'r diben.

Mae Nodau Strategol ac Amcanion Gwella a Llesiant yr Awdurdod wedi cael eu pennu yng nghyd-destun yr heriau sylweddol sy'n wynebu gwasanaethau cyhoeddus, ond maent hefyd yn adlewyrchu'r awydd i groesawu syniadau arloesol a ffyrdd newydd o weithio. Yn ogystal â hyn, maent yn coleddu'r saith Nod Llesiant, ac yn adlewyrchu dyletswyddau ac ymrwymiad yr Awdurdod o ran Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Dywedodd y Cynghorydd Elwyn Williams, Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru:

“Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi yn ein pobl ac i wneud y defnydd gorau o'n hasedau a'n hadnoddau, gan ofalu bod ein staff yn y sefyllfa orau i ddelio ag argyfyngau ac i sicrhau gwell diogelwch ar eu cyfer eu hunain a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

“Wrth i ni barhau i ymateb i'r heriau ariannol sydd o'n blaenau, byddwn hefyd yn ceisio datblygu datrysiadau arloesol er mwyn sicrhau ein bod yn cyflenwi gwasanaethau costeffeithiol o ansawdd uchel”.

Dywedodd y Prif Swyddog Tân, Roger Thomas:

Rydym yn falch iawn o gyflwyno Cynllun Strategol 2022-2027 a Chynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022-2023. Mae Cynllun Strategol 2022-2027 yn nodi ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol, sef “bod yn arweinydd byd o ran Ymateb i Argyfyngau a Diogelwch Cymunedol”. Rydym yn hyderus y bydd ein Hymrwymiadau yn ein galluogi i gyflawni ein dyletswyddau statudol a chyfrannu at ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Rydym yn credu ein bod yn cynnig gwerth da iawn am arian; fodd bynnag, heb os nac oni bai bydd yr hinsawdd ariannol sydd ohoni yn parhau i roi pwysau ychwanegol ar lefelau'r gwasanaeth a ddarparwn wrth i ni ymestyn ein hadnoddau ymhellach fyth. Byddwn felly'n parhau i chwarae ein rhan trwy geisio cyfleoedd i nodi atebion costeffeithiol, a hynny trwy drafodaethau parhaus ac agored â staff a'r cyhoedd ynghylch y modd y gallwn barhau i wneud gwelliannau a sicrhau arbedion effeithlonrwydd yn y dyfodol.”

Cliciwch yma i weld Cynllun Strategol 2022-2027 Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Chynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022-2023.