Ramadan

Hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ddymuno 'Ramadan Mubarak' i gymunedau Mwslimaidd Canolbarth a Gorllewin Cymru, a chynnig cymorth a chyngor iddynt tra byddant yn cadw'r cyfnod sanctaidd Ramadan.

Mae'n hanfodol bod pobl bob amser yn cymryd gofal ychwanegol wrth goginio yn eu cartref, ac yn enwedig ar adegau pan fyddant wedi blino, megis yn y cyfnod hwn o fod dan gyfyngiadau symud.

Dywedodd y Dirprwy Bennaeth Diogelwch Cymunedol, Neil Evans: “Mae Ramadan yn gyfnod o bwys mawr i Fwslimiaid, ond mae hefyd yn adeg pan ddylai pawb fod yn fwy gwyliadwrus wrth goginio, yn enwedig os ydynt yn teimlo'n flinedig ar ddiwedd diwrnod cyfan o ymprydio”.

“Trwy ddilyn ein cyngor diogelwch a chymryd ychydig o ragofalon syml, gallwch sicrhau eich bod chi a'ch teulu yn cadw'n ddiogel trwy gydol y cyfnod sanctaidd hwn.”

  • Awgrymiadau diogelwch i osgoi tân:
  • Cadwch lygad cyson ar unrhyw fwyd sy'n coginio
  • Byddwch yn ofalus iawn wrth wisgo dillad rhydd gan y gallant fod yn beryglus os byddant yn dod i gysylltiad â fflam noeth
  • Cymerwch ofal arbennig wrth goginio ag olew gan y gall fynd ar dân yn hawdd
  • Wrth goginio ag olewau poeth, peidiwch â gadael i'r olew lenwi mwy na thraean y badell
  • Os yw'r badell yn mygu'n ormodol, trowch y gwres i ffwrdd
  • Peidiwch byth â thaflu dŵr ar badell sy'n llosgi. Diffoddwch y gwres os yw'n ddiogel gwneud hynny, ewch allan o'r gegin, a ffoniwch y gwasanaeth tân ar 999
  • Sicrhewch fod gennych larwm mwg gweithredol ar bob llawr o'ch cartref

Ewch i'gwefan neu ffoniwch 0370 6060699 i gael cyngor pellach.