Paratoi ar gyfer yr hydref a chadw'n ddiogel

Wrth i'r aer oeri a'r dail ddisgyn oddi ar y coed, mae'n bwysig cofio ychydig o awgrymiadau ar gyfer diogelwch yn yr hydref.

Gyda rhagofalon priodol ac ymwybyddiaeth o ddiogelwch, gall eich teulu fwynhau tywydd iach yr hydref ac osgoi rhai o'r peryglon a ddaw i ganlyn y tymor. Pan fydd y tywydd yn oeri, mae'r rhan fwyaf o bobl yn treulio mwy o amser yn eu cartrefi, lle byddant yn defnyddio tanau agored, llosgyddion coed a gwresogyddion i gadw'n gynnes. Does yna ddim, bron, sydd mor glyd â thân, ond mae'n gallu golygu peryglon i ddiogelwch.

Cyn i'r tywydd oer ymsefydlu, gofalwch eich bod yn trefnu eich gwasanaeth blynyddol ar eich system gwres canolog. Os oes gennych dân agored, gwnewch yn siŵr bod eich simnai'n cael ei glanhau yn barod ar gyfer y tywydd oerach, a pheidiwch byth â gadael tân yn llosgi heb neb yn gofalu amdano. Os ydych yn defnyddio gwresogyddion cludadwy, mae’n hanfodol eich bod yn darllen y cyfarwyddiadau cyn eu defnyddio, ac yn eu cadw'n ddigon pell oddi wrth eich llenni a’ch dodrefn. Mae canhwyllau yn ffordd wych o roi llewyrch cynnes i ystafell, ond gallant hefyd achosi tanau. Peidiwch byth â gadael canhwyllau yn llosgi os byddwch yn mynd allan neu'n mynd i gysgu, a chadwch eich canhwyllau yn ddigon pell oddi wrth anifeiliaid anwes a phlant.

Dywedodd Peter Greenslade, Pennaeth Corfforaethol Risg Gymunedol:

“Rydym am i’n cymuned ystyried ein hawgrymiadau diogelwch ar gyfer y misoedd nesaf. Mae newid yn y tymor yn dynodi newidiadau yn yr amgylchedd a risg uwch o niwed difrifol i bobl ac eiddo. Rydym am sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu i amlygu'r peryglon y gallech eu hwynebu a'r modd y gallwch leihau’r risgiau hynny trwy gyfrwng ychydig o gamau syml.”

Mae ein gwefan yn cynnig cyngor hanfodol ar Ddiogelwch yn y Cartref, Diogelwch Trydanol, Diogelwch Coelcerthi, Diogelwch Tân Gwyllt, a chadw'n ddiogel ar ein ffyrdd.

Gallwch hefyd ein dilyn ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o negeseuon diogelwch. Twitter @mawwfire, Facebook @mawwfire ac Instagram @mawwfire_rescue