Mwy Na Dim Ond Tanau 2022

Nos Wener 18 Tachwedd 2022, roeddem yn falch o gyflwyno ein seremoni wobrwyo am y tro cyntaf ers pandemig COVID, a’i hailfrandio dan yr enw Gwobrau Mwy na Dim ond Tanau.

 

Mae'r Gwobrau Mwy na Dim ond Tanau yn cydnabod y cyfraniadau rhyfeddol a wneir gan gyd-weithwyr, partneriaid ac aelodau o’n cymuned sy’n parhau i gefnogi’r Gwasanaeth i wneud canolbarth a gorllewin Cymru yn lle mwy diogel i fyw, gweithio ac ymweld ag ef.

Cyflwynwyd y seremoni wobrwyo, a gynhaliwyd yng Ngwesty Parc y Strade yn Llanelli, gan gyflwynydd BBC Radio Wales, Wynne Evans, a gyflwynodd un ar ddeg o wobrau arbennig i aelodau o staff a oedd wedi'u henwebu gan eu cyfoedion a’u cyd-weithwyr.

Mae'r wobr gyntaf ar gyfer Cyfraniad Eithriadol yn cydnabod y rhai sydd wedi mynd y tu hwnt i'w cyfraniad a'u hymrwymiad arferol i'r Gwasanaeth, ac fe'i cyflwynwyd i Helen Rees, Pennaeth Caffael a Chontractio.  Mae Helen wedi cyhoeddi erthyglau yng nghyfnodolion caffael y DU, ac mae’n frwd dros rannu ei gwybodaeth a’i phrofiad proffesiynol yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Hefyd ar restr fer y categori hwn roedd Jay Crouch, Cydlynydd Gwirfoddolwyr Cymunedol a'r Rheolwr Criw Phil Barry.

Cafodd y wobr ar gyfer Tîm y Flwyddyn ei dyfarnu i'r Tîm Ymateb i Ddigwyddiadau, am ei waith tîm rhagorol mewn digwyddiad heriol ym Mhontardawe yn gynharach eleni.

Y ddau dîm arall ar y rhestr fer oedd Tîm Arlwyo Coed-yr-iarll a'r tîm Cyfathrebu Corfforaethol a Datblygu Busnes.

Cyflwynwyd y wobr ar gyfer Gwirfoddolwr y Flwyddyn i Wayne Bream am ei ran yn y cynllun Cadetiaid Tân, yn ogystal â gwirfoddoli yng Ngemau’r Cadetiaid Tân a chynrychioli’r Gwasanaeth ar y Fforwm Cadetiaid Cenedlaethol.

Hefyd ar restr fer y categori hwn roedd Rob Nicholls ac Alfie Morgan.

Cyflwynwyd y wobr ar gyfer Cyflawnwr Ifanc y Flwyddyn i Tammy Gray a Gwynfor Davies, am eu cyfraniadau cadarnhaol i'r Gwasanaeth.  Mae Tammy a Gwynfor yn rhagori ar ddisgwyliadau o hyd ac mae dyfodol disglair iawn o'u blaenau.

Cyflwynwyd y wobr ar gyfer Cymuned a Phartneriaeth i Jeremy Turner, Swyddog Cyswllt Fferm. Mae Jeremy yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad ond mae hefyd wedi cymryd rôl Swyddog Cyswllt Fferm. Gyda'i egni a'i frwdfrydedd, mae wedi datblygu perthnasau cryf yn y gymuned amaethyddol.

Yr eraill ar y rhestr fer oedd Steve Jarvis, Cydlynydd Ymateb ac elusen The Wallich.

Cyflwynwyd gwobr eleni ar gyfer Hyrwyddwr Elusennau i Gemau Gonzo am godi swm anhygoel o £6,000, trwy chwarae rygbi 24 awr ar ben Pen y Fan.   Codwyd yr arian hwn er cof am y Diffoddwr Tân Andrew “Gonzo” Williams, a fu farw, yn drist iawn, yn ystod pandemig COVID-19.

Bydd yr arian a godir yn cael ei rannu rhwng Myeloma UK, Elusen y Diffoddwyr Tân, Rookwood SPUR ac Ambiwlans Awyr Cymru.

Roedd Tîm Her Ffitrwydd Diffoddwyr Tân Cymru a'r Rheolwyr Criw, Stephen a Harry Ratcliffe, hefyd ar restr fer y categori hwn.

Ar gyfer y wobr i Glwb Chwaraeon a Chymdeithasol, Dominic Norcross a Thîm Her Ffitrwydd Diffoddwyr Tân Cymru oedd yr enillwyr teilwng, am eu hymrwymiad i sicrhau bod y digwyddiad hwn yn rhedeg yn hwylus, gan hyrwyddo ffitrwydd, cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y Gwasanaeth Tân ac Achub.

Roedd y Diffoddwr Tân Joshua Greer a’r Gymdeithas Golff hefyd ar restr fer y wobr hon.

Dyfarnwyd Gwobrau Gorsaf Ranbarthol y Flwyddyn i bob un o'n tri rhanbarth.

Cyflwynwyd gwobr Rhanbarth y Gogledd i Lanwrtyd am ei hymdrech arbennig a'i hymrwymiad i ddarparu argaeledd 24/7 a'r gwasanaeth cyd-ymatebydd y mae mawr ei angen ar gyfer y gymuned.

Roedd Rhaeadr Gwy ac Aberystwyth hefyd ar y rhestr fer.

Cyflwynwyd gwobr Gorsaf y Flwyddyn Rhanbarth y Gorllewin i Orsaf Dân Doc Penfro am ei chysondeb wrth gyflawni yn unol â Chynllun Strategol y Gwasanaeth.  Mae hefyd yn cynnal diwrnod agored blynyddol llwyddiannus iawn sy'n cynorthwyo i chwalu rhwystrau diwylliannol yn ei chymuned.

Yr enwebeion eraill ar y rhestr fer ar gyfer y categori hwn oedd Cydweli a'r Tymbl.

Cyflwynwyd gwobr Gorsaf y Flwyddyn Rhanbarth y De i Orseinon, sy'n parhau i fod yn rhagweithiol ac yn ymwneud â gweithio mewn partneriaeth ac atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a chynnau tanau'n fwriadol yn ei chymuned.  Gydag ymrwymiad y Criw, bu gostyngiad aruthrol yn yr achosion o gynnau tanau'n fwriadol.

Roedd Pontardawe a Reynoldston hefyd ar y rhestr fer yn y categori hwn.

Ac i gloi, cafwyd Gwobr Dewrder y Prif Swyddog Tân.  Dyfernir y wobr hon i gydnabod unigolyn sydd wedi ymateb mewn modd canmoladwy o ganlyniad i weithred arwrol.

Eleni, cafodd tri unigolyn a oedd yn deilwng o'r wobr eu cydnabod gan y Prif Swyddog Tân Roger Thomas.

Y Diffoddwr Tân Hywel Mathews, o orsaf Doc Penfro, a roddodd gymorth cyntaf i aelod o'r cyhoedd a gafodd ataliad ar y galon pan nad oedd ar ddyletswydd.  Bu Hywel yn cywasgu brest y claf a daeth o hyd i'r diffibriliwr agosaf.  Nid oes amheuaeth mai meddwl cyflym Hywel a'i agwedd ddigynnwrf at y sefyllfa oedd yn gyfrifol am achub y claf.

Y Rheolwr Criw Ffion Evans oedd un o’r rhai cyntaf i gyrraedd digwyddiad arwyddocaol lle cafodd gyrrwr bws gyfnod meddygol, gan achosi iddo golli rheolaeth ar y bws, gan daro sawl plentyn mewn ysgol yn y Trallwng.  Aeth Ffion i mewn i'r bws i ddiogelu'r brêc llaw a rhoi cymorth cyntaf i'r gyrrwr.  Llwyddodd camau gweithredu cyflym Ffion i arbed rhagor o anafiadau yn ystod yr hyn a oedd eisoes yn sefyllfa erchyll.

Roedd Paul Jones sy'n gweithio yn yr Adran Fflyd, Peirianneg a Logisteg yn ymweld â ffrind un noson pan ddioddefodd mam ei ffrind ataliad y galon.  Darparodd Paul CPR nes i’r parafeddygon gyrraedd.  Yn ddiweddarach canmolodd y meddygon Paul am ei weithredoedd, a achubodd ei bywyd yn ddi-os.

 

Yn ystod y noson codwyd hefyd godi swm gwych o £824 ar gyfer Elusen y Diffoddwyr Tân.

Diolch i bawb a gyfrannodd ac a gefnogodd y noson wych hon.

comments powered by Disqus