Wythnos Diogelwch Busnes 2023

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn annog busnesau i wneud diogelwch tân yn flaenoriaeth.

Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) yn cynnig amrywiaeth o gyngor i fusnesau bach a chanolig fel rhan o Wythnos Diogelwch Busnes Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân (NFCC), sy’n rhedeg o’r 11 – 17 Medi. Nod yr wythnos yw helpu busnesau i ddeall eu cyfrifoldebau diogelwch tân, fel eu bod yn parhau i fod yn ddiogel, yn gyfreithlon ac yn cydymffurfio.

Mae modd atal llawer o danau yn y gweithle ac nid yw rhai busnesau byth yn gwella ar ôl tân. Mae helpu busnesau i reoli eu risgiau tân a’r peryglon, ac o bosibl i achub bywydau a diogelu eu busnesau rhag colled ariannol a masnachol yn hollbwysig. Gall mesurau syml i leihau’r risg o dân yn cynnau, a sicrhau bod staff yn gwybod sut i ymateb yn y ffordd gywir, helpu i gadw pobl yn ddiogel ac mae hyn yn gwneud synnwyr busnes.

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn bydd llawer o fusnesau'n paratoi ar gyfer cyfnod y Nadolig ac efallai y bydd yr argyfwng costau byw yn effeithio arnynt hefyd. Mae’n bwysig bod busnesau’n ystyried y risg o dân mewn unrhyw newidiadau a wnânt a sicrhau bod yr holl staff yn ymwybodol o ddiogelwch tân yn y gweithle.

O 1 Hydref bydd deddfwriaeth diogelwch tân newydd yn dod i rym. Bydd hyn yn golygu bod angen i lawer o fusnesau a pherchnogion adeiladau wirio a yw hyn yn effeithio arnynt a sut, er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r rheoliadau. Y prif newidiadau yw:

  • Bydd angen i bob busnes gofnodi asesiad risg tân a threfniadau diogelwch tân yn llawn – waeth beth fo nifer y gweithwyr, a maint neu fath o fusnes.
  • Mae gofynion cynyddol ar gyfer cydweithredu a chydgysylltu rhwng Personau Cyfrifol mewn adeiladau amlfeddiannaeth neu'r rhai lle nad yr un person yw'r deiliad a'r perchennog.
  • Mewn adeiladau preswyl sydd â dau neu fwy o eiddo domestig, rhaid rhoi gwybodaeth i breswylwyr am y risgiau o dân a'r mesurau diogelwch tân a ddarperir i'w cadw'n ddiogel.

Mae digon o gyngor a chymorth i fusnesau gan GTACGC, felly rydym yn annog unrhyw un sydd â chwestiynau neu efallai nad ydynt yn siŵr am ddiogelwch tân i gysylltu â ni fel y gallwn ni helpu.

Dywedodd Gavin Tomlinson, Cadeirydd Pwyllgor Diogelu a Diogelwch Busnes NFCC:

“Mae gwasanaethau tân ac achub wedi ymrwymo i helpu pob math o fusnesau i leihau’r risg o dân yn y gweithle a chydymffurfio â chyfraith diogelwch tân. Nid ydym yn disgwyl i fusnesau fod yn arbenigwyr a dyna pam rydyn ni yma i ddarparu cymorth a chyngor. “Rydym yn annog unrhyw fusnes i weithio gyda’u gwasanaeth tân i helpu i atal tanau i’w helpu i aros yn gynhyrchiol, yn ddiogel ac yn gyfreithlon.”

#DiogelwchBusnesau23