Cadwch yn Ddiogel y Gaeaf hwn

Mae'r gaeaf ar ein gwarthaf gan ddod â nosweithiau tywyllach a thywydd garw yn ei sgil.

Gyda chostau byw yn brif bryder pobl, rydym am eich annog i edrych ar ein cyngor diogelwch oherwydd gallai llawer fod yn troi at ffyrdd amgen o wresogi a goleuo eu cartrefi y gaeaf hwn – ffyrdd fydd o bosib yn creu risgiau. Bydd rhoi ychydig o amser i ystyried diogelwch dros y gaeaf ac unrhyw risgiau ychwanegol allai ddod yn sgil y tymor hwn yn helpu i’ch diogelu chi a’ch eiddo rhag peryglon posibl.

Mae gennym ni wybodaeth ddefnyddiol ar ein gwefan i'ch cynghori sut i gadw'n ddiogel y Gaeaf hwn. Rydym yn eich annog i ofyn am ymweliad Diogel ac Iach i chi'ch hun neu i’ch anwyliaid. Caiff y gwiriadau hyn eu blaenoriaethu ar gyfer y sawl sy'n wynebu'r risg fwyaf o dân yn y cartref a gall hyn olygu bod ymarferwyr diogelwch yn y cartref yn cysylltu er mwyn mynd trwy restr o gwestiynau ac yna’n trefnu ymweliad dilynol allai olygu gosod larymau yn rhad ac am ddim.

Dyma ddywedodd Richard Felton, Pennaeth Diogelwch Cymunedol:
“Rydyn ni’n teimlo ei bod hi’n hollbwysig i bobl sicrhau bod ganddyn nhw larymau mwg sy’n gweithio, ac yn ddelfrydol, un ar bob lefel yn eu cartref. Gall larwm sy’n gweithio wneud y gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth pan fo tân yn digwydd.”

Daw'r gaeaf â llawer o risgiau ychwanegol yn ei sgil ynghyd â thywydd oer, gwlyb, amodau rhewllyd, a nosweithiau tywyllach. Rydych lawer yn fwy tebygol o gael tân yn y cartref neu o gael damwain yn eich cerbyd yn ystod tymor y gaeaf oherwydd y risgiau ychwanegol hyn.

Dyma ddywedodd Peter Greenslade, Pennaeth Corfforaethol Diogelwch Cymunedol:
“Mae’n hanfodol bwysig eich bod yn sicrhau bod eich cerbyd yn addas ar gyfer y ffordd fawr, bod eich larymau mwg a Charbon Monocsid yn gweithio, bod eich simneiau’n cael eu glanhau, bod eich offer trydanol yn ddiogel, a’ch bod yn cymryd gofal wrth ddefnyddio canhwyllau. Gall camau syml wneud gwahaniaeth enfawr a byddwn yn eich annog i edrych ar y wybodaeth rydym wedi’i darparu, er mwyn eich helpu i gael gaeaf diogel a phleserus.”

Mae ein gwefan yn cynnig nifer o awgrymiadau diogelwch hanfodol gan Ddiogelwch yn y Cartref, Diogelwch ar y Ffyrdd a Chyngor ar Lifogydd a llawer mwy.

Gallwch hefyd ein dilyn ar ein sianeli Cyfryngau Cymdeithasol i gael mwy o negeseuon diogelwch.

Twitter - @mawwfire
Facebook - @mawwfire
Instagram - mawwfire_rescue