Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd 19-25 Tachwedd 2023

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cefnogi ymgyrch Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd Brake, 'Dewch i ni siarad am Gyflymder', gan annog pobl i arafu a chadw at y terfynau cyflymder.

Mae pump o bobl yn marw ar ffyrdd y Deyrnas Unedig bob dydd, gydag un o bob pedair damwain angheuol yn digwydd o ganlyniad i rywun yn gyrru'n rhy gyflym. Ers Ionawr 2023 mae GTACGC wedi ymateb i 670 o Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd.

Mae damweiniau ffordd yn ddigwyddiadau dinistriol i'r teuluoedd dan sylw. Maen nhw'n taro wrth galon cymunedau ac yn cael effaith ysgytwol ar ein hysgolion, ein hardaoloedd a’n gweithleoedd.

Rydym yn galw ar bob preswylydd i gymryd gofal ychwanegol wrth yrru, yn enwedig wrth i amodau gaeafol nesáu. Wrth yrru yn y gaeaf mae'n hanfodol eich bod yn cadw eich hun ac eraill yn ddiogel trwy:

  • Arafu.
  • Cadw mwy o bellter rhyngoch chi a'r cerbyd o'ch blaen – gall pellteroedd stopio fod yn hirach pan fydd arwyneb y ffordd yn wlyb, wedi'i orchuddio ag eira neu’n rhewllyd; cynyddwch y rheol 2 eiliad i 4 eiliad neu hyd yn oed mwy. Ewch i Reolau’r Ffordd Fawr ar-lein am fwy o wybodaeth am Bellteroedd Stopio (yn agor mewn tab/ffenestr newydd).
  • Neilltuo amser ychwanegol ar gyfer eich taith.
  • Sicrhau bod eich ffôn symudol wedi'i wefru'n llawn, ond peidiwch byth â'i ddefnyddio wrth yrru.
  • Ar ddiwrnodau oerach, byddwch yn arbennig o ofalus, gall ffyrdd gwledig, coed a gwrychoedd atal yr haul rhag cyrraedd arwynebau ffyrdd, a gallant barhau i fod yn rhewllyd hyd yn oed pan fydd popeth o’u cwmpas wedi dadmer.

Dywedodd Graham Jenkins, Cydlynydd Tîm Ieuenctid y Gwasanaeth:
"Yn rhy aml o lawer, rydym yn gweld canlyniadau dinistriol gwrthdrawiadau traffig ffyrdd a'r effaith y mae hyn yn ei chael ar gydweithwyr, ffrindiau a'n cymunedau. Mae gwneud amser a pharatoi ar gyfer eich taith yn allweddol - drwy roi ychydig o amser ychwanegol i chi'ch hun gallwch leihau'r pwysau i dorri'r gyfraith a’r terfyn cyflymder, gan leihau’r tebygrwydd o gael pwyntiau ar eich trwydded, dirwyon goryrru neu waeth. Cofiwch mai dyna'n union yw terfynau cyflymder – terfynau, ac nid targedau i anelu atyn nhw.“

Am fwy o gyngor ar Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd Brake, ewch i: Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd | Brake

Cadwch lygad am negeseuon diogelwch ar ein cyfryngau cymdeithasol ac am fwy o wybodaeth am sut i gadw’n ddiogel ar y ffyrdd ewch i’n gwefan: https://www.tancgc.gov.uk/cym/diogelwch/ar-y-ffordd/