Cynllun Rheoli Risg Cymunedol 2040

Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cyhoeddi ei Gynllun Rheoli Risg Cymunedol 2040.

Dywedodd y Prif Swyddog Tân Roger Thomas:

"Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cyhoeddi ei Gynllun Rheoli Risg Cymunedol (CRMP) 2040, sydd wedi'i gynllunio er mwyn helpu i gyflawni ein gweledigaeth, sef rhoi'r gwasanaeth gorau posibl i gymunedau canolbarth a gorllewin Cymru.

Er mwyn ein cynorthwyo i gyflawni ein gweledigaeth, rydym wedi adolygu'r risgiau, y bygythiadau a'r heriau yn ein cymunedau ac wedi datblygu cynllun hirdymor hyd at 2040,  yr ydym yn hyderus y bydd yn ein helpu i ddeall, rheoli a lleihau'r risgiau hyn, gan gadw cymunedau canolbarth a gorllewin Cymru mor ddiogel â phosibl.

Gan gydnabod anghenion newidiol ein cymunedau, bydd ein cynllun hirdymor yn parhau i fod yn hyblyg, gan ein galluogi i barhau i addasu i newidiadau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd, gan ddiogelu’r gwasanaethau rydym yn eu darparu ar gyfer y dyfodol, trwy gael y bobl iawn yn y lle iawn, ar yr adeg iawn, gyda’r sgiliau a’r offer cywir i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.”

Meddai’r Cynghorydd Gwynfor Thomas, Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru:

"Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi yn ein pobl a gwneud y defnydd gorau o'n hasedau a'n hadnoddau, gan sicrhau bod ein staff yn gwbl barod i ddelio ag argyfyngau ac amddiffyn eu hunain a'r cymunedau y maen nhw’n eu gwasanaethu, yn well.

Rydym yn hyderus y bydd yr wyth amcan yr ydym wedi'u nodi yn ein CRMP yn ein galluogi i barhau i esblygu a darparu gwasanaeth effeithiol, effeithlon o safon fyd-eang, gan eich cadw chi a'ch teuluoedd yn ddiogel. Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i addasu’n gadarnhaol i unrhyw heriau a wynebir gennym ac rydym yn credu fod cydweithio’n allweddol i ddyfodol ein gwasanaethau brys er mwyn cyflawni canlyniadau a rennir yn llwyddiannus, gan ein galluogi i wella'r ffordd yr ydym yn gweithio, yn rhannu adnoddau, ac yn y pen draw i achub mwy o fywydau. Rydym hefyd yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddod o hyd i atebion arloesol ar gyfer gwella'r ffordd rydym yn gweithio, gwella diogelwch diffoddwyr tân, lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd ac yn y pen draw cyfrannu at les ein cymunedau."

Cynhaliwyd ymarfer ymgynghori ac ymgysylltu cynhwysfawr er mwyn helpu i ddatblygu'r CRMP a hoffai'r Awdurdod ddiolch i bawb a gymerodd yr amser i roi adborth gwerthfawr iddynt.

Cafodd yr ymatebion eu hystyried yn llawn, a chafodd pob Amcan Gwella a Llesiant ei adolygu a'i ddiwygio yn unol â hynny i adlewyrchu'r adborth a dderbyniwyd. Mae rhagor o wybodaeth am ein hymgynghoriad ar gael yn ein hadroddiad ymgynghori.

Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn croesawu eich sylwadau a'ch awgrymiadau ac yn eich annog i roi eich barn ar sut y gallan nhw wella'r gwasanaeth y maen nhw’n ei ddarparu i gymunedau canolbarth a gorllewin Cymru. Cysylltwch â ni drwy e-bostio haveyoursay@mawwfire.gov.uk 

Gallwch hefyd:

  •  Ffonio 0370 6060699 a gofynnwch am yr adran Rheoli Risg Cymunedol.
  • E-bostio haveyoursay@mawwfire.gov.uk.
  • Ysgrifennu at Rhadbost GTACGC, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP.
  • Eu dilynwch ar Facebook ac X (Twitter gynt) @mawwfire ac Instagram @mawwfire_rescue