Diwrnod Hawliau’r Gymraeg 2020

Defnyddia dy Gymraeg - Use your Welsh
Defnyddia dy Gymraeg - Use your Welsh

Mae’r 7fed o Ragfyr wedi ei ddynodi yn Ddiwrnod Hawliau’r Gymraeg ac, felly, dymuna Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fanteisio ar y diwrnod hwn i atgoffa ein staff a’r cyhoedd fod ganddynt hawl i ddefnyddio’r Gymraeg gyda’r Gwasanaeth Tân ac Achub.

Dywedodd Clare Grist, Swyddog y Gymraeg ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, “Rydym ni, y Gwasanaeth Tân ac Achub, yn gwasanaethu pob unigolyn o fewn cymunedau canolbarth a gorllewin Cymru, ac felly rydym yn annog pawb sy’n dymuno cysylltu a chyfathrebu â ni trwy gyfrwng y Gymraeg, i ddefnyddio ein gwasanaethau Cymraeg. P'un a ydych yn siaradwr rhugl, yn ddysgwr, neu heb unrhyw afael ar y Gymraeg o gwbl, mae'r iaith yno i chi ei defnyddio.”

Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg sy’n gyfrifol am gydlynu Diwrnod Hawliau’r Gymraeg.

Yn ôl Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts, “Wrth reswm, rydym yn disgwyl i’r sefydliadau hyrwyddo eu gwasanaethau trwy gydol y flwyddyn, ond mae rhoi un diwrnod penodol i bawb ddathlu’r gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael yn ffordd effeithiol o godi ymwybyddiaeth. Mae hefyd yn reswm i neilltuo dyddiad bob blwyddyn i atgoffa staff yn fewnol o’r hawliau sy’n bodoli a chynnal gweithgareddau hyrwyddo.” 

Mae Diwrnod Hawliau’r Gymraeg yn cael ei gynnal ar y 7fed o Ragfyr gan mai dyma’r dyddiad y cafodd Mesur y Gymraeg, y mesur greodd hawliau’r Gymraeg, ei basio gan Senedd Cymru.

Dyma restr o rai o hawliau sydd gan y cyhoedd wrth ymwneud gyda GTACAGC. Am restr lawn ewch i http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Fy%20hawliau/Pages/Mae-gen-i-hawl.aspx

Mae gen i hawl

  • Dogfennau yn Gymraeg
  • Ffurflenni yn Gymraeg
  • Gwefannau yn Gymraeg
  • Negeseuon cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg
  • Arwyddion yn Gymraeg
  • Gwneud cais am swydd yn Gymraeg
  • Defnyddio’r Gymraeg mewn derbynfa
  • Llythyrau ac e-bost yn Gymraeg
  • Defnyddio’r Gymraeg ar y ffôn