Gyda rhagfynegiadau y bydd y gaeaf yn llawer anoddach i’n cenhedlaeth hŷn eleni na blynyddoedd blaenorol, o ganlyniad i gyfyngiadau symud lleol a llai o ymweliadau â chartrefi gofal, rydym yn gofyn i chi rannu’r cariad. 

Mae arnom angen llythyrau, cardiau a lluniau i'w hanfon i'n cartrefi gofal a phobl ynysig yn ein hardaloedd rheoli.

I lawer o'n cenhedlaeth hŷn, mae'r byd digidol ymhell o'u cyrraedd, a byddai cael llythyr/cerdyn/llun yn y post yn rhoi gwên ar eu hwyneb.

Os ydych yn teimlo bod hyn yn rhywbeth yr hoffech gymryd rhan ynddo, ac y dymunech gael rhagor o wybodaeth amdano, cysylltwch â Jay Crouch, Cydlynydd Gwirfoddolwyr Cymunedol, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin SA31 2SP, neu anfonwch neges e-bost ato yn lj.crouch@mawwfire.gov.uk.

Mae yna lawer o bethau y gallwch ysgrifennu amdanynt, er enghraifft:  

  • eich diwrnod
  • eich ffrindiau
  • yr hyn yr ydych yn ei astudio yn yr ysgol neu'r brifysgol
  • swydd newydd
  • eich hobïau
  • yr hyn yr ydych yn ei ddarllen
  • yr hyn yr ydych yn ei wylio

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn cwestiynau iddynt hwythau hefyd, er mwyn iddynt allu ateb!

Rhaid i lythyrau/gardiau fod mewn llawysgrifen, a dylai'r print fod yn fawr, os yn bosibl. Dylai eich cerdyn neu lythyr fod yn addas ar gyfer pawb, felly osgowch faterion sensitif. Byddwch yn greadigol, efallai trwy gynnwys cerdd neu jôc. Ychwanegwch luniau. 

Peidiwch ag ychwanegu manylion personol megis eich rhif ffôn neu eich cyfeiriad, nac unrhyw ffyrdd eraill o gysylltu â chi. Bydd pob llythyr ateb yn cael ei anfon i gyfeiriad ein Pencadlys, ac yna'n cael ei anfon ymlaen mewn modd priodol.