Mae'r ymgynghoriad ar ein Cynllun Corfforaethol Drafft yn cau ddydd Gwener yma 4ydd Rhagfyr

Dim ond ychydig ddyddiau sydd ar ôl i chi gael 'dweud eich dweud' ynghylch y cynigion a amlinellir yn ein Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2021-2026. Y dyddiad cau yw dydd Gwener yma 4 Rhagfyr.

Eich Gwasanaeth Tân ac Achub chi yw hwn, ac rydym yn awyddus i wybod eich barn am y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu a'r modd y gallwn barhau i wneud gwelliannau ac arbedion yn y dyfodol.

Mae ein Cynllun Corfforaethol yn pennu ein Cyfeiriad Strategol ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys ein pedwar Nod Strategol ac Amcanion Gwella a Llesiant Drafft ar gyfer 2021-2022. Mae'r Amcanion Gwella a Llesiant hyn wedi cael eu pennu yng nghyd-destun yr heriau sylweddol sy'n wynebu gwasanaethau cyhoeddus, ond maent hefyd yn adlewyrchu'r awydd i groesawu syniadau arloesol a ffyrdd newydd o weithio. Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, ac rydym wedi croesawu ein dyletswyddau a'n rôl fel partner statudol ledled ein chwe Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Credwn fod cydweithredu yn allweddol i ddyfodol ein gwasanaethau brys, gan ein galluogi i wella'r ffordd yr ydym yn gweithio, rhannu ein hadnoddau dynol ar ariannol, ac, yn y pen draw, achub rhagor o fywydau. Rydym hefyd wedi ymrwymo i ddod o hyd i atebion arloesol i wella'r modd yr ydym yn gweithio, gwella diogelwch ar gyfer y diffoddwyr tân, lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd, ac, yn y pen draw, cyfrannu at lesiant ein cymunedau.

I weld ein Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2021-2026, ac i ymateb iddo, ewch i'n gwefan https://www.tancgc.gov.uk/cym/newyddion/ymgynghori/

Rydym yn croesawu eich adborth yn fawr, a phob wythnos yn ystod ein proses ymgynghori, rydym yn cynnig cyfle i ennill taleb rhodd gwerth £25! Y cyfan y mae'n rhaid i chi ei wneud yw rhoi gwybod i ni beth yw eich barn trwy lenwi ein holiadur ar-lein. I gael rhagor o wybodaeth a'r telerau ac amodau, ewch i'n gwefan.

Gallwch hefyd:

  • Ein ffonio ar 0370 6060699 a gofyn am yr Adran Cyfathrebu Corfforaethol a Datblygu Busnes.
  • Anfon neges e-bost atom i'r cyfeiriad haveyoursay@mawwfire.gov.uk.
  • Ysgrifennu atom yn Rhadbost GTACGC, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP.​
  • Mynd i'n tudalen Facebook neu ein dilyn ar Twitter @mawwfire.

Rydym yn gobeithio'n fawr y byddwch yn neilltuo amser i fynegi eich barn.