Cynllun Strategol Drafft 2022-2027 a Chynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022-2023 Awdurdod GTACGC Mae arnom angen eich barn!

Cynllun Strategol Drafft 2022-2027 a Chynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022-2023 Awdurdod GTACGC Mae arnom angen eich barn!

Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymgynghori ar ei Ymrwymiadau a'i Amcanion Gwella a Llesiant fel rhan o'i Gynllun Strategol Drafft 2022-2027 a'i Gynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022-2023.

Dywedodd y Prif Swyddog Tân, Chris Davies: “Rydym yn falch iawn o gyflwyno ein Cynllun Strategol 2022-2027 a'n Cynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022-2023. Cynlluniwyd ein Cynllun Strategol i gyflawni ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a'n gwerthoedd, a bydd yn cael ei gyflawni gan y Cynllun Gwella Busnes Blynyddol, sy'n tynnu sylw at yr hyn y byddwn yn ei wneud yn y flwyddyn fusnes i ddod i gyflawni yn unol â'n Hymrwymiadau pum mlynedd. Mae'r Cynllun Gwella Busnes Blynyddol hefyd yn cynnwys saith Amcan Gwella a Llesiant ar gyfer 2022-2023, sydd wedi'u cysoni â'n Hymrwymiadau tymor hwy a nodir yn ein Cynllun Strategol ar gyfer 2022-2023, ac â'r Nodau Llesiant yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  

Rydym yn dal i ddysgu o effaith pandemig COVID-19 er mwyn sicrhau nad effeithir ar ein hymateb gweithredol, lle bo hynny'n bosibl. Rydym am barhau i ddatblygu'r meysydd hyn er mwyn iddynt gael effaith gadarnhaol ymhell i'r dyfodol.

Rydym wedi ymrwymo i addasu i'r heriau hyn mewn modd cadarnhaol, a chredwn fod cydweithredu yn allweddol i ddyfodol ein gwasanaethau brys er mwyn cyflawni canlyniadau a rennir yn llwyddiannus, gan ein galluogi i wella'r ffordd yr ydym yn gweithio, rhannu adnoddau ac, yn y pen draw, achub rhagor o fywydau. Rydym hefyd yn parhau i fod wedi ymrwymo i ddod o hyd i atebion arloesol i wella'r modd yr ydym yn gweithio, gwella diogelwch i’r diffoddwyr tân, lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd, ac, yn y pen draw, cyfrannu at lesiant ein cymunedau. 

Rydym yn cydnabod bod gwrando ar eich barn yn hollbwysig er mwyn i'r Gwasanaeth barhau i ddarparu gwasanaeth effeithiol, effeithlon a gwell i'ch cadw chi a'ch teuluoedd yn ddiogel. Amlinellir Ymrwymiadau ac Amcanion Gwella a Llesiant Drafft y Gwasanaeth yn fanylach ar ein gwefan, ynghyd â'n holiadur ar-lein. Byddem yn eich annog chi i gyd i roi gwybod i ni beth yw eich barn, trwy rannu eich safbwyntiau i helpu i lywio dyfodol eich Gwasanaeth Tân ac Achub. 

Er bod hon yn broses ymgynghori ffurfiol, byddem hefyd yn annog pobl i ddefnyddio Facebook, Twitter ac Instagram i gael sgyrsiau anffurfiol".

Mae'r ymgynghoriad ynghylch Cynllun Strategol Drafft 2022-2027 a Chynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022-2023 yn agored rhwng dydd Llun, 27 Medi 2021 a dydd Gwener, 03 Rhagfyr 2021. I weld ein Cynlluniau Drafft ac i gymryd rhan yn ein hymgynghoriad, llenwch yr holiadur ar-lein sydd i'w gweld ar ein gwefan

Eich Gwasanaeth Tân ac Achub chi yw hwn, ac rydym yn awyddus i wybod eich barn am y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu a'r modd y gallwn barhau i wneud gwelliannau ac arbedion yn y dyfodol.

Rydym yn croesawu eich adborth yn fawr ac yn cynnig cyfle i ennill taleb anrheg Love2Shop gwerth £125!  Y cyfan y mae'n rhaid i chi ei wneud yw rhoi gwybod i ni beth yw eich barn trwy lenwi ein holiadur ar-lein. I gael rhagor o wybodaeth ac i weld y telerau ac amodau, ewch i'n gwefan. Rydym yn gobeithio'n fawr y byddwch yn rhoi o'ch amser i fynegi eich barn.

Bydd yna gyfle hefyd i ymuno â gweminar gyda'r Dirprwy Brif Swyddog Tân, Roger Thomas ddydd Llun 04 Hydref 2021 am 19:30. Bydd rhagor o fanylion ynglŷn â'r weminar yn cael eu cylchredeg ar ein llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol yn agosach at y dyddiad.  Fodd bynnag, mae croeso i chi gyflwyno unrhyw gwestiynau neu arsylwadau ar ein Cynllun Strategol Drafft 2022-2027 a'n Cynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022-2023 cyn y weminar i haveyoursay@mawwfire.gov.uk

Gallwch hefyd:

  • Ein ffonio ar 0370 6060699 a gofyn am yr Adran Cyfathrebu Corfforaethol a Datblygu Busnes.
  • Anfon neges e-bost atom i'r cyfeiriad haveyoursay@mawwfire.gov.uk.
  • Ysgrifennu atom yn Rhadbost GTACGC, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP.​
  • Mynd i'n tudalennau Facebook ac Instagram neu ein dilyn ar Twitter @mawwfire ac Instagram mawwfire_rescue.