Wythnos Diogelwch Canhwyllau: Diffoddwch y risgiau y gaeaf hwn

Mae'n Wythnos Diogelwch Canhwyllau, ac wrth iddi nosi'n gynt, mae'n gyfle perffaith i ailwerthuso'r risgiau o ddefnyddio canhwyllau.

Er y bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru bob amser yn annog pobl i beidio â defnyddio canhwyllau oherwydd y peryglon amlwg, mae'n ddealladwy y bydd llawer o bobl yn dymuno gwneud hynny am amryw o resymau gwahanol, p'un ai ar gyfer dathliad crefyddol neu dymhorol, neu i wneud i'r cartref arogli'n dda yn ystod misoedd tywyllach y gaeaf. Fodd bynnag, mae GTACGC yn annog pob sy'n defnyddio canhwyllau fel arfer i ystyried dewisiadau amgen mwy diogel.

Dywedodd William Bowen, Rheolwr Diogelwch Tân yn y Cartref Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru:

“Mae'n ddealladwy pam y mae canhwyllau'n cael eu defnyddio yn y cartref, ond byddwn bob amser yn cynghori yn erbyn eu defnyddio ac yn annog pobl i ddefnyddio canhwyllau di-fflam, er enghraifft dewisiadau amgen LED sy'n cael eu gweithredu gan fatris. Os ydych yn defnyddio cannwyll, mae'n bwysig cofio na ddylid fyth osod fflam agored unlle yn agos at arwynebau neu wrthrychau fflamadwy, ac na ddylid fyth ei gadael heb neb yn ei goruchwylio. O wybod am y risgiau amlwg sy'n gysylltiedig â defnyddio canhwyllau, mae hefyd yn bwysig iawn sicrhau bod synwyryddion mwg sy'n gwbl weithredol ac yn cael eu profi'n rheolaidd yn bresennol gan y byddant yn gweithredu fel y llinell amddiffyn gyntaf os aiff pethau o chwith”.

Mae gan GTACGC awgrymiadau gwych ar gyfer y rhai sy'n ystyried defnyddio canhwyllau y gaeaf hwn, a gellir eu gweld trwy'r ddolen isod.

Diogelwch Canhwyllau - Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (tancgc.gov.uk)

Gwnewch 

 • Gosodwch ganhwyllau/losgwyr olew ar arwyneb sefydlog sy'n gallu gwrthsefyll gwres. Gall canhwyllau te a chanhwyllau tebyg doddi arwynebau plastig fel topiau teledu a thybiau ymolchi. Rhaid eu cadw i ffwrdd o lenni a deunyddiau a'u gosod ar arwyneb anfflamadwy fel plât neu deilsen - dylid defnyddio daliwr cannwyll/ arogldarth priodol lle bynnag y bydd hynny'n bosibl.
 • Rhowch ganhwyllau persawrus mewn daliwr sy'n gallu gwrthsefyll gwres. Mae canhwyllau persawrus wedi'u dylunio i doddi wrth gael eu twymo er mwyn rhyddhau cymaint o arogl â phosibl.
 • Llosgwch ganhwyllau mewn ystafell wedi'i hawyru'n dda, i ffwrdd o ddrafftiau, tyllau aer neu gerrynt aer. Bydd hyn yn gymorth i osgoi llosgi cyflym neu anwastad, huddygl, a diferu.
 • Cadwch ganhwyllau i ffwrdd o ddrafftiau a phethau a all fynd ar dân yn hawdd fel celfi neu lenni.
 • Os byddwch yn mynd allan, diffoddwch y gannwyll. Peidiwch byth â gadael canhwyllau'n llosgi heb neb yn cadw golwg arnynt. Diffoddwch ganhwyllau sy'n llosgi pan fyddwch yn gadael yr ystafell, a gofalwch eu bod wedi'u diffodd yn llwyr unwaith y byddwch wedi gorffen â nhw.
 • Cadwch ganhwyllau allan o gyrraedd plant a all fod am chwarae gyda nhw ac allan o gyrraedd anifeiliaid a all eu bwrw drosodd.
 • Defnyddiwch ddiffoddwr canhwyllau pwrpasol neu lwy i ddiffodd canhwyllau. Mae'r rhain yn ddulliau mwy diogel na chwythu, sy'n gallu achosi i wreichion a chwyr poeth dasgu.
 • Gofalwch fod pawb yn eich cartref yn gwybod beth i'w wneud os bydd tân - cofiwch ymarfer eich llwybr dianc.
 • Gofalwch fod larymau mwg wedi'u gosod ac yn gweithio ym mhob rhan o'ch cartref a'ch bod yn eu profi'n rheolaidd.

Peidiwch â

 • Peidiwch â llosgi nifer o ganhwyllau yn agos at ei gilydd, gan y gallai hynny achosi i'r fflam dasgu. Gadewch o leiaf 10cm (4") o fwlch rhwng dwy gannwyll sy'n llosgi.
 • Peidiwch â gadael i ddim gwympo i mewn i'r cwyr poeth. Gall darnau o fatsis wedi torri, ac ati, weithio fel ail wic a chynyddu uchder y fflam a'i thymheredd yn sylweddol.
 • Peidiwch byth â chynnau canhwyllau, llosgwyr na sigaréts pan fyddwch wedi blino neu'n teimlo'n gysglyd.
 • Peidiwch â symud canhwyllau ar ôl eu cynnau.
 • Peidiwch â phwyso dros gannwyll - gallech roi eich dillad ar dân.
 • Peidiwch byth â gadael i losgwr olew ferwi'n sych. Yn dibynnu ar y math o losgwr, gallai dorri - neu fynd ar dân mewn rhai achosion.
 • Peidiwch byth â gadael canhwyllau wedi'u cynnau heb oruchwyliaeth. Rhowch ganhwyllau cynn allan pan fyddwch chi'n gadael yr ystafell, a gwnewch yn siŵr eu bod nhw allan yn llwyr ar ôl i chi orffen gyda nhw. Os ydych chi'n mynd allan, rhowch hi allan.

Mae GTACGC hefyd yn cynnig ymweliadau diogel ac iach, sy'n cynnwys darparu cyngor dros y ffôn ac ymweld â'ch eiddo i roi cyngor a chymorth ar ddiogelwch yn y cartref. Gallwch archebu eich ymweliad trwy ffonio 0800 169 1234.

Ymweliadau Diogel ac Iach - Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (tancgc.gov.uk)