Diffoddwyr tân Arberth yn gwirfoddoli i helpu ysgol leol

Lluniau: Disgyblion Ysgol Arberth Josh Young Bl5 a Frankie Whitby Bl4, Pennaeth Nia Ward, Rheolwr Criw Matthew Johns, Diffoddwr Tân David Howell, Diffoddwr Tân Christopher Walker a Phil Murray o DP Building Supplies.

Mae diffoddwyr tân o Arberth, gyda chymorth y gymuned leol, wedi camu ymlaen i adeiladu llwybr a fydd yn galluogi plant ac oedolion, sy'n defnyddio cadeiriau olwyn, i gael mynediad at warchodfa natur yr ysgol.

Yn 2020, gofynnodd Ysgol Gynradd Gymunedol Arberth am gymorth gan wirfoddolwyr i wella'r mynediad rhwng adeilad yr ysgol a'i gwarchodfa natur. Roedd cae mwdlyd 70 metr, a oedd yn gwahanu'r ddau safle, yn cyfyngu'r disgyblion a oedd yn defnyddio cadeiriau olwyn rhag ymweld â'r warchodfa natur.

Ond 'nawr, diolch i ymdrechion diffoddwyr tân Arberth a'r deunyddiau a'r peiriannau a roddwyd gan fusnesau lleol, mae llwybr newydd sbon ar fin cael ei gwblhau.

Dywedodd y Rheolwr Criw, Matthew Johns, Gorsaf Dân Arberth, “Pan glywsom alwad Ysgol Arberth am gymorth i greu llwybr 70 metr, roedd y criw yn yr Orsaf Dân yn llawn brwdfrydedd ynghylch y prosiect ac aethom ati i gyflwyno cynnig i adeiladu'r llwybr. 

Ar ôl cwrdd â'r pennaeth i wirfoddoli ein gwasanaethau ac i drafod y prosiect ymhellach, cytunwyd y gallem adeiladu'r llwybr yn unol â gofynion yr ysgol a defnyddio'r deunyddiau gwastraff, megis pridd, i adeiladu nodweddion ychwanegol ar gyfer y cwrs rhwystrau ar y cae chwarae.

Rydym wedi bod yn ffodus i alw ar haelioni busnesau lleol - GD Harries & Son, DP Building Supplies, Dai Howell Contracting, Simon Fussell Builders a Sam & Josh Holloway Plant Hire - sydd wedi rhoi’r deunyddiau a’r peiriannau angenrheidiol ar gyfer y prosiect, yn rhad ac am ddim.

Mae gan Orsaf Dân Arberth, fel llawer o orsafoedd ar alwad eraill, amrywiaeth o sgiliau yn ein criw. Rydym bob amser yn chwilio am recriwtiaid newydd i ymuno â ni, felly os oes gennych ddiddordeb mewn gwasanaethu cymuned Arberth fel diffoddwr tân ar alwad, ffoniwch ein tîm recriwtio ar 0370 6060 699 neu anfonwch neges e-bost at humanresources@mawwfire.gov.uk”

Dywedodd y Pennaeth yn Ysgol Gynradd Gymunedol Arberth, Mrs Nia Ward, "Mae Ysgol Arberth yn ysgol gynhwysol iawn ac mae'r safle yn addas iawn i ddisgyblion y mae arnynt angen mynediad i gadeiriau olwyn.  Fodd bynnag, daeth hyn yn anodd gyda'n Gwarchodfa Natur sydd newydd ei datblygu, ac mae'r Tîm yng Ngorsaf Dân Arberth a'r gymuned ehangach wedi dod i'r adwy!  Rydym wrth ein boddau ac yn ddyledus iawn i'r tîm o bobl a wirfoddolodd eu hamser a'u deunyddiau i gwblhau'r llwybr ar draws cae chwarae'r ysgol. Mae hyn bellach yn golygu bod gan bob un o'n disgyblion fynediad llawn at yr holl ardaloedd dysgu, y tu mewn a'r tu allan.  Mae hyn wedi dod yn arbennig ar adeg pan fo lles yn flaenllaw ym mhopeth, yn enwedig ers cyfnod clo 2021.  Mae'r disgyblion wrth eu boddau yn yr awyr agored ac yn agos at natur. Ein diolch diffuant i bawb a gymerodd ran."

Photographs: Narberth CP School pupils Josh Young Yr5 & Frankie Whitby Yr4, Heateacher Nia Ward, Crew Manager Matthew Johns and Firefighter David Howell, Firefighter Christopher Walker and Phil Murray from DP Building Supplies.