Gwasanaethau Tân Cymru yn galw ar berchnogion cartrefi gwyliau i weithredu gyda’r cynnydd disgwyliedig mewn gwyliau gartref

Wrth i'r tywydd wella a chyfyngiadau Covid-19 ddechrau llacio, rhagwelir cynnydd mewn gwyliau gartref gyda llawer yn dewis mynd ar wyliau ym mannau prydferth Cymru. Mae Gwasanaethau Tân ar draws Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliad Croeso Cymru a pherchnogion cartrefi gwyliau i sicrhau eu bod yn gyfarwydd â chanllawiau newydd a chyfredol i barhau i gadw eu hunain a'u cwsmeriaid yn ddiogel yr haf hwn.

 

Mae'r pecyn cymorth hwn yn cynnig cyngor a chymorth unigryw a phenodol mewn perthynas â chymryd y camau angenrheidiol i sicrhau bod eu heiddo yn cydymffurfio â thân. Mae'r canllawiau'n cynnwys rhestrau gwirio defnyddiol, cyngor asesu risg tân wedd symlach ac awgrymiadau am sut i leihau'r risg o dân. 

Dywedodd y Pennaeth Diogelwch Tân Busnesau, Sion Slaymaker, o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru: ‘Rhagwelir y bydd yr Haf hwn yn gweld cynnydd mawr yn nifer y bobl sy'n dewis mynd ar wyliau yn ardal ein Gwasanaeth; felly mae'r canllawiau hyn yn darparu ffynhonnell gwybodaeth amserol a defnyddiol i ddarparwyr llety o ran eu rhwymedigaethau a'r ystyriaethau o ran Diogelwch Tân.

Mae cwmpas y canllawiau yn eang ac yn cynnwys mathau o lety sydd wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y blynyddoedd diwethaf, er enghraifft iwrtau, pebyll a chytiau bugail, yn ogystal â'r mathau mwy traddodiadol o lety, megis bythynnod gwyliau.
Gobeithio bod y manylion hyn yn rhoi'r wybodaeth angenrheidiol i berchnogion busnes er mwyn sicrhau diogelwch eu gwesteion a chydymffurfio â'r cyfrifoldebau a osodir gan y Gorchymyn Diogelwch Tân.’

Mae'r llyfryn canllaw defnyddiol hwn yn darparu gwybodaeth werthfawr sy'n hanfodol i'r rhai sy'n cynnal llety gwyliau hunanarlwyo. Mae hyn yn cynnwys diogelwch o gwmpas trydan a chyngor am leihau'r risg o dân wrth gadw tŷ, argymhellion ar gyfer larymau tân awtomatig, canllawiau ar lwybrau dianc, offer diffodd tân a gymeradwyir a llawer mwy.

Cliciwch yma er mwyn darllen y pecyn cymorth