Mae'r Gwasanaeth yn cefnogi ymgyrch Wythnos Genedlaethol Taenellwyr Cyngor Cenedlaethol y Penaethiaid Tan

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cefnogi ymgyrch Wythnos Systemau Chwistrellu Genedlaethol Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân (NFCC) eleni.

Mae'r ymgyrch, a chynhelir rhwng 17 a 23 Mai, yn codi ymwybyddiaeth o fanteision systemau chwistrellu wrth gadw pobl ac adeiladau'n ddiogel rhag tân.

Ym marn llawer o bobl, systemau chwistrellu yw'r dull unigol mwyaf effeithiol o ymladd ymlediad tanau yn ystod eu camau cynnar. Canfu ymchwil gan Gyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân a'r Rhwydwaith Systemau Chwistrellu Cenedlaethol (NFSN) fod systemau chwistrellu yn gweithredu ar 94% o achlysuron, gan ddiffodd neu gyfyngu'r tân ar 99% o achlysuron. Y canlyniad yw bod systemau chwistrellu yn lleihau anafiadau o leiaf 80%, yn lleihau difrod i eiddo 90%, ac yn lleihau'r difrod amgylcheddol yn sgil tân yn sylweddol.

Mae hyn hefyd yn golygu bod systemau chwistrellu yn helpu i ddiogelu bywydau ein diffoddwyr tân, sy'n anochel yn ymateb i ddigwyddiadau llawer llai pan fydd systemau chwistrellu wedi'u gosod, a dyna un o'r rhesymau pam eu bod yn cael cefnogaeth lawn gan y gwasanaethau tân.

Er gwaethaf hyn, mae yna rywfaint o amrywiaeth rhwng rheoliadau adeiladu a systemau chwistrellu ledled y DU, a bydd yr ymgyrch yn ceisio mynd i'r afael â hyn. Diolch byth, yng Nghymru, mae'r ddeddfwriaeth yn llymach ledled llawer o fathau o adeiladau, sy'n golygu bod mwy o'n cymunedau a'r adeiladau y maent yn eu defnyddio, wedi'u hamddiffyn yn dda rhag tân.

Dywedodd Sion Slaymaker, Pennaeth Diogelwch Tân Busnesau ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, “Heb amheuaeth, mae systemau chwistrellu yn hynod effeithiol ac yn darparu amddiffyniad diogelwch tân cryf fel rhan o becyn diogelwch tân. Yng Nghymru mae yna fesurau ar waith i wneud ein cymunedau a'r adeiladau y maent yn eu defnyddio yn fwy diogel rhag tân, ond mae yna lawer mwy o waith y gellir ei wneud a gwelliannau eraill y gellir eu gwneud. Gallai mwy o gyngor, canllawiau a deddfwriaeth ynghylch defnyddio systemau chwistrellu achub mwy o fywydau ac adeiladau, gan leihau effaith economaidd, amgylcheddol, emosiynol a chymunedol tanau.

“Mae gennym dîm o arbenigwyr a all gynnig ystod eang o gyngor ar ddiogelwch tân i chi a'ch busnes, gan gynnwys effeithiolrwydd systemau chwistrellu, a byddwn yn eich annog i ddefnyddio'r cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael ar ein gwefan https://www.tancgc.gov.uk/cym/.”

Mae rhagor o wybodaeth am systemau chwistrellu ar gael ar wefan Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Cadwch lygad ar y sianeli cyfryngau cymdeithasol a hoffwch, dilynwch a rhannwch ein cynnwys i helpu i gefnogi'r ymgyrch hanfodol hon.

Ynglŷn â'r awdur

Aled Lewis yw Dirprwy Bennaeth Cyfathrebu Corfforaethol a Datblygu Busnes yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.