Partneriaeth lwyddiannus y Gwasanaeth Tân a'r Bwrdd Iechyd i wella'r broses o gyflwyno brechlyn COVID-19 yn dod i ben

Yn y llun y mae ein 125ain teithiwr, Emma o ardal Rhydaman yn Sir Gaerfyrddin, a gafodd ei chludo i gael ei brechiad yn rhan o'r cydweithrediad hwn.

Roedd dydd Mawrth 11 Mai 2021 yn nodi diwedd partneriaeth hynod o lwyddiannus rhwng Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, a roddwyd ar waith i wella'r broses o gyflwyno'r brechlyn COVID-19 i gymunedau Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Ers mis Chwefror, mae Staff Diogelwch Cymunedol o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cludo 125 o deithwyr dros 9,450 o filltiroedd i sicrhau eu bod yn gallu cael eu brechiad COVID-19.

Dywedodd Chris Davies, Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru: “O ystyried ffurfweddiad ein Gwasanaeth, yr ardaloedd yr ydym yn eu gwasanaethu, ac, yn wir, y bobl yr ydym yn eu cyflogi, roedd hyn yn ymddangos yn gyfle delfrydol i ni ehangu ein hymateb i'r pandemig a chefnogi ein partneriaid i ddiogelu ein cymunedau.

“Er ein bod eisoes yn cydweithio ag Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, roedd y cyfle hwn yn ein galluogi i ehangu ein cymorth ymhellach ym maes iechyd. Y bartneriaeth hon â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda oedd y gyntaf o'i bath ar gyfer Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru, a braenarodd y tir ar gyfer nifer o bartneriaethau tebyg, a hynny yn ein hachos ni ac yn achos y Gwasanaethau Tân ac Achub eraill yng Nghymru.

“Rwy’n hynod o falch o’n staff sydd wedi cymryd rhan yn y cydweithrediad hwn, gan wneud gwahaniaeth enfawr i fywydau cynifer o bobl. Heb amheuaeth, mae eu cyfraniad wedi cael effaith gadarnhaol ar ein hymateb i'r pandemig byd-eang hwn”.

Mydrian Harries, Pennaeth Corfforaethol Atal ac Amddiffyn Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru oedd yn gyfrifol am gydgysylltu ymateb y Gwasanaeth i'r alwad hon am gymorth.

“Mae ein cymunedau wrth wraidd ein busnes craidd. Gan wybod y gallem wneud gwahaniaeth, aethom ati i roi datrysiad cadarn ar waith mewn byr o dro, a hynny nid yn unig i sicrhau diogelwch a llesiant ein staff, ond hefyd i ddiogelu'r rhai a oedd yn gymwys i gael eu brechu rhag COVID-19 ond a allai fod wedi wynebu rhwystrau, a'r rheiny wedi eu hatal rhag mynd i'w hapwyntiadau.

“Trwy ddefnyddio’r bartneriaeth hon yn dempled y gallem ehangu oddi mewn iddi, rydym ers hynny wedi gallu cynnig ein cymorth i Fyrddau Iechyd eraill ledled ardal y Gwasanaeth. Yn wir, mae grŵp o 10 o arwyr brechu o'n Gwasanaeth wedi ymuno â thîm brechu Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i chwarae eu rhan yn dosbarthu brechlynnau mewn lleoliadau brechu torfol yn y Drenewydd a Llanfair-ym-Muallt. Dyma enghraifft wych arall o'r modd y mae cydweithio wedi bod yn hanfodol yn ein hymateb parhaus i bandemig COVID-19.”

Ynglŷn â'r awdur

Aled Lewis yw Dirprwy Bennaeth Cyfathrebu Corfforaethol a Datblygu Busnes yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.