Neges o ddiolch gan Dîm Prosiect Gweithredu'r Terfynellau Data Symudol (MDT)

Ym mis Gorffennaf eleni, 2021, aeth Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn fyw gyda'i Derfynellau Data Symudol newydd sbon sydd wedi'u gosod ar ei holl brif beiriannau.

 

Mae'r broses gaffael lwyddiannus ledled Cymru gyfan (gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru), y cam gweithredu, a'r broses o fynd â'r Terfynellau Data Symudol newydd 'yn fyw', wedi gofyn am lawer iawn o waith gan lawer o adrannau ac unigolion yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

 

Gan gydnabod hyn, hoffai Tîm Prosiect Gweithredu'r Terfynellau Data Symudol ddiolch i bawb a chwaraeodd eu rhan i sicrhau bod proses y Gwasanaeth o uwchraddio i’r Terfynellau Data Symudol newydd yn llwyddiant.

Welshpool Station were the first to 'go live' with the new MDT

 Gorsaf Y Trallwng oedd y cyntaf i fynd ddefnyddio'r MDT newydd 

Dywedodd y Rheolwr Gosaf, Stuart Bate, Arweinydd Prosiect ar gyfer Tîm Prosiect Gweithredu'r Terfynellau Data Symudol:

 

“Mae ein diffoddwyr tân bellach yn ymateb i ddigwyddiadau â Therfynellau Data Symudol o'r radd flaenaf, sy'n cynnwys llechen Panasonic CF33 sy’n rhedeg ar Microsoft Windows 10, a hoffwn ddiolch i’r adrannau canlynol am chwarae eu rhan wrth ddarparu’r cyfarpar hyn, sydd o safon fyd-eang, i'n criwiau gweithredol. 

 

Ar ran Tîm Prosiect Gweithredu'r Terfynellau Data Symudol, hoffwn ddweud DIOLCH YN FAWR i – 

 

Ymateb, Rhanbarthau'r Gogledd, y Gorllewin a'r De am eu cymorth, eu hymrwymiad a'u hyblygrwydd o ran darparu adnoddau personél i sicrhau bod y cerbydau ar y safle dynodedig ar amser, ac am ddarparu'r lleoliadau ar gyfer y gwaith gosod.

 

Yr Adran Fflyd, Peirianneg a Logisteg, am aildrefnu ymrwymiadau presennol i ddarparu mecaneg yn ôl yr angen.

 

Yr Adrannau Gweithdrefnau Gweithredol a Dysgu a Chyfarpar Gweithredol a Sicrwydd – am gymorth wrth lunio polisïau ac am ddarparu staff i gyfrannu at y gwaith o ymchwilio i'r feddalwedd a'i datblygu.

 

Yr Adran Datblygu Pobl a'r Sefydliad – am sicrhau bod y deunydd hyfforddi yn cael ei ddatblygu a'i roi ar waith, a'i fod yn hygyrch i'r criwiau Gweithredol mewn pryd ar gyfer y dyddiad mynd yn fyw.

 

Yr Adran Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu – am ei gwybodaeth arbenigol ac am ddatrys problemau i sicrhau proses gyflwyno ddidrafferth.

 

Yr Adran Cyfathrebu Corfforaethol a Datblygu Busnes – am ddarparu cyngor arbenigol ar strategaethau Rheoli Prosiectau a Chyfathrebu.

 

Y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd – am ymrwymo i'r gofynion profi helaeth a'r cynllunio strategol er mwyn cynnal gallu digonol o ran ymateb yn ystod y cam gosod.

 

Yr Adran Gaffael – am ddarparu cyngor arbenigol i sicrhau proses gaffael deg ac agored.

 

Yr Adran Gyllid – am ddarparu cyngor, cymorth ac arweiniad.

 

 Undebau Llafur – am ymgysylltu trwy gydol y prosiect ac am gynrychioli'r aelodaeth.”

 

 

Mwy am y Terfynellau Data Symudol 

 

Mae dyfeisiau a meddalwedd y Terfynellau Data Symudol newydd yn cynnwys Llechen Panasonic CF33 sy'n rhedeg ar Microsoft Windows 10, gan sicrhau eu bod yn gyflymach ac yn fwy dibynadwy. 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi prynu Airbus ScResponse fel y feddalwedd i'w defnyddio gan y Terfynellau Data Symudol, a ddatblygwyd gan Airbus gan ddefnyddio ei arbenigedd yn y sector amddiffyn a'r gofod, ynghyd â mewnbwn gan y Gwasanaeth Tân ac Achub o bob rhan o'r DU.