Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymestyn ei Statws Aur yng Ngwobrau Cymru Iach ar Waith

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi llwyddo i ymestyn ei Statws Aur yng Ngwobrau Cymru Iach ar Waith.

Iechyd Cyhoeddus Cymru sy'n darparu Rhaglen Cymru Iach ar Waith, ar ran Llywodraeth Cymru, ac mae'n gweithio gyda chyflogwyr i ddatblygu a chynnal amgylcheddau, polisïau a diwylliannau sy'n hybu iechyd da ac yn cefnogi dychweliad priodol ac amserol i'r gwaith ar gyfer y rheiny sy'n absennol oherwydd salwch neu sydd wedi cwympo allan o gyflogaeth oherwydd cyfnodau o afiechyd. 

Y Statws Aur sydd gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ar hyn o bryd, ac roedd disgwyl i hynny gael ei ail-ardystio yn 2020.

Er bod y broses ddyfarnu lawn wedi'i gohirio ar hyn o bryd oherwydd bod staff Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cael eu hadleoli i gefnogi'r ymateb i'r pandemig, mae Gwiriad Statws pwrpasol wedi cael ei ddatblygu i archwilio'r modd y mae cwmnïau a sefydliadau yng Nghymru wedi ymateb i'r pandemig. Mae'r Gwiriad Statws hwn yn canolbwyntio ar y cymorth a roddir i staff mewn perthynas ag Iechyd a Lles yn ystod y pandemig.

Gwiriwyd statws Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ddydd Gwener, 9 Ebrill 2021. Cyflawnwyd y Gwiriad Statws gan Emma George Consulting, ar ran Cymru Iach ar Waith, a ddadansoddodd y dystiolaeth a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Tân ac Achub ynghylch y modd y mae wedi cefnogi lles ei staff yn ystod y pandemig.

Wrth gadarnhau canlyniad llwyddiannus y Gwiriad Statws, dywedodd yr asesydd, Emma George:

“Diolch am eich amser ac am gymryd rhan yn y gwiriad statws llwyddiannus iawn. 

Roedd yn ddiddorol ac yn ysbrydoledig clywed am y modd y mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi datblygu ers ei asesiad diwethaf ar gyfer y Wobr Safon Iechyd Corfforaethol, yn enwedig dros y 12 mis diwethaf wrth i'r Gwasanaeth addasu i heriau'r pandemig byd-eang. 

Heb os nac oni bai, mae lles wrth wraidd y sefydliad a'r ffordd y mae'n gweithredu. Roedd gennyf ddiddordeb arbennig mewn clywed am yr amcanion strategol sy'n ymwneud â lles a'r modd y bydd hynny'n datblygu dros y misoedd nesaf.”

Dywedodd y Prif Swyddog Tân Cynorthwyol, Iwan Cray, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, “Rydym am i’n staff fod yn iach ac yn hapus yn y gwaith ac rydym am iddynt gael yr hyder a’r lle i dyfu a datblygu.

Mae ein dull o gyflawni hyn yn cydnabod ac yn gwneud y mwyaf o botensial ein gweithlu trwy reoli a datblygu pobl mewn modd effeithiol. Rydym yn ymdrechu i gynnal diwylliant o berfformio'n dda, ac yn parhau i ddarparu Gwasanaeth proffesiynol a phriodol, wrth wneud y defnydd mwyaf effeithiol o arian cyhoeddus.

Rwy’n falch iawn ein bod wedi ymestyn ein Safon Aur yng Ngwobrau Cymru Iach ar Waith. Yn hanesyddol, rydym wedi darparu cymorth ymatebol i helpu ein staff i ddelio â straen, trawma neu salwch neu i ddod dros hynny, trwy gynnig gwasanaeth cwnsela, Rhaglen Golau Glas MIND, TRIM, a chymorth gan Elusen y Diffoddwyr Tân.

Fodd bynnag, yn hytrach na gorffwys ar ein rhwyfau, rydym am allu adnabod yr arwyddion yn well pan fydd angen cymorth ar rywun gyda'i iechyd meddwl, ac rydym am atal materion iechyd rhag codi, a hynny trwy ddarparu cymorth ac ymyrraeth gynnar.

Ein nod yw gwneud yr hyn y gallwn i helpu ein staff i fyw bywydau hirach, iachach a bodlon.”