GTACGC yn Lansio Ymgyrch Ddiogelwch y Gaeaf

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn annog pawb i roi diogelwch ar frig eu rhestr blaenoriaethau y gaeaf hwn. Nod ymgyrch ddiogelwch y gaeaf yw meithrin ymwybyddiaeth o'r risgiau sy'n bresennol yn y cartref ac ar y ffyrdd yn ystod misoedd y gaeaf, a darparu cyngor ymarferol ar gadw'n gynnes mewn modd diogel yn ystod y tymor hwn.

Ledled y DU, mae tua 5,000 o danau y flwyddyn yn cael eu hachosi gan flancedi trydan diffygiol, tra bo 12,000 o danau eraill yn digwydd mewn simneiau. Mae nosweithiau tywyllach a thywydd gwaeth y gaeaf yn golygu y bydd rhoi ystyriaeth i ddiogelwch a'r risgiau ychwanegol sy'n codi eu pen yn helpu i'ch amddiffyn chi a'ch eiddo rhag peryglon posibl.

 

Gellir gweld ein hymgyrch ddiogelwch y gaeaf a'r cyngor cysylltiedig yma: www.tancgc.gov.uk/diogelwchgaeaf 

Dywedodd Neil Evans, Dirprwy Bennaeth Lleihau Risgiau Cymunedol yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru,

“Mae'r tebygrwydd o brofi tân yn y cartref neu o gael gwrthdrawiad mewn cerbyd yn llawer mwy yn ystod tymor y gaeaf, a hynny, yn syml, oherwydd y risgiau ychwanegol sy'n bresennol. Mae'n hanfodol bwysig eich bod yn sicrhau bod eich cerbyd yn addas ar gyfer y ffordd fawr, bod eich larymau mwg a CO2 yn gweithio, bod eich simneiau wedi cael eu sgubo, bod eich cyfarpar trydan yn ddiogel, a'ch bod yn cymryd gofal wrth ddefnyddio canhwyllau. Gall camau syml wneud gwahaniaeth enfawr, a byddwn i'n bersonol yn eich annog i adolygu'r wybodaeth yr ydym wedi ei darparu i'ch helpu i gael gaeaf diogel a difyr”.

 

Cadw'n Ddiogel yn y Cartref

Pa un a ydych yn gwresogi eich cartref yn ystod y tywydd oerach, neu'n defnyddio goleuadau ychwanegol yn ystod y nosweithiau tywyllach, mae'n debyg y byddwch yn treulio rhagor o amser gartref ac yn gwneud mwy o ddefnydd o gyfarpar trydanol a gwresogi, a bydd y rheiny, yn naturiol, yn achosi risgiau ychwanegol, naill ai o dân, llifogydd neu garbon monocsid.

Rydym yn deall y gall rhai pobl deimlo'n fwy ynysig yn ystod misoedd y gaeaf, ac efallai y byddant yn ei chael yn anodd gwybod pa ffordd i droi pan ddaw'n fater o gadw'n ddiogel. Gall y Gwasanaeth gynnig help i'r bobl hynny yn y gymuned trwy ymweliad 'Diogel ac Iach'. 

Dywedodd Will Bowen, Rheolwr Diogelwch Tân yn y Cartref Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru,

“Pan gynhyrchir gwres neu olau, naill ai trwy ddefnyddio canhwyllau, stofiau llosgi coed, gwresogyddion cludadwy neu flancedi trydan, mae'n golygu bod yna risg bosibl o dân. Mae hefyd yn bwysig ystyried y risg o garbon monocsid, a sicrhau bod synwyryddion wedi cael eu gosod a'u bod yn gweithio. Rhowch ystyriaeth hefyd i'n menter 'Gwiriad Diogel ac Iach'. Mae'r fenter hon yn golygu y gall Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ddarparu cyngor a chymorth un i un i bobl ar gadw'n ddiogel. Gweler isod ddolen i'n hatgyfeiriad.”.

Gellir archebu Gwiriadau Diogel ac Iach yma: www.tancgc.gov.uk/cym/diogelwch/yn-y-cartref/ymweliadau-diogel-ac-iach

Negeseuon Diogelwch Allweddol ar gyfer Diogelwch yn y Cartref
 • Rhowch ystyriaeth i ddefnyddio canhwyllau mewn modd diogel. Bydd GTACGC bob amser yn cynghori yn erbyn defnyddio canhwyllau ac yn annog y defnydd o ganhwyllau di-fflam, megis dewisiadau amgen LED sy'n cael eu gweithredu gan fatris. Os ydych yn defnyddio cannwyll, mae'n bwysig cofio na ddylid fyth osod fflam agored unlle yn agos at arwynebau neu wrthrychau fflamadwy, ac na ddylid fyth ei gadael heb neb yn ei goruchwylio.
 • Gall eitemau a socedi trydanol beri risg o dân. Mae llawer o danau damweiniol mewn tai yn cael eu hachosi oherwydd bod yna rywbeth o'i le o ran y trydan, megis socedi wedi'u gorlwytho a chyfarpar trydanol diffygiol. Rhowch ystyriaeth i ba bethau sydd wedi'u plygio i mewn ac a ydynt yn peri risg o dân. Mae blancedi trydan hefyd yn achosi risg o dân, a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar Gwefan GTACGC.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio gwresogyddion cludadwy mewn modd diogel. Mae pobl wedi cael eu hanafu a'u lladd yn eu cartrefi wrth ddefnyddio gwresogyddion cludadwy trydan, nwy a pharaffîn. Gellir osgoi'r damweiniau hyn. Gwiriwch fod y gwresogydd yn bodloni'r safonau diogelwch ac yn cael ei ddefnyddio yn unol â chanllawiau'r gwneuthurwr. Peidiwch byth â rhoi gwresogydd cludadwy yn agos at ddodrefn, dillad neu ddefnyddiau.
 • Rhowch ystyriaeth i danau agored, stofiau coed a'r risg o danau mewn simneiau. Gellir atal y rhan fwyaf o danau mewn simneiau. Bydd archwilio a glanhau'r ffliwiau yn rheolaidd yn helpu i atal tanau mewn simneiau.
 • Mae'r risg a berir gan garbon monocsid yn cynyddu yn ystod misoedd y gaeaf. Mae carbon monocsid yn nwy gwenwynig dros ben, heb na lliw, na blas nac arogl arno. Gall llosgyddion tanwydd megis ffyrnau, tanau, bwyleri a gwresogyddion dŵr gynhyrchu carbon monocsid os cânt eu gosod yn anghywir, eu trwsio mewn modd esgeulus neu eu cynnal a'u cadw'n wael, neu os yw ffliwiau, simneiau neu awyrellau wedi eu blocio. Sicrhewch fod synwyryddion carbon monocsid wedi cael eu gosod yn gywir a'u bod yn cael eu profi'n rheolaidd.
 • Gwiriwch larymau mwg yn rheolaidd. Gall tân ymledu'n anhygoel o gyflym mewn tŷ, ac mae ei ganfod yn gynnar trwy gyfrwng larymau mwg yn arbed bywydau.

Cyngor ar Lifogydd

Yn ardal Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, mae cyfanswm o bron 31,000 o'r eiddo mewn perygl o lifogydd. O'r rhain, mae bron 24,000 mewn perygl o lifogydd o afonydd a thros 7,000 mewn perygl o lifogydd llanw.  

Trwy baratoi ychydig, gall perchnogion tai leihau'r difrod a'r gofid a achosir gan lifogydd yn sylweddol. Bydd cynghorau, y gwasanaethau brys a Cyfoeth Naturiol Cymru yn helpu lle y gallant, ond perchnogion tai sy'n gyfrifol yn bennaf am amddiffyn eu heiddo eu hunain.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am lifogydd yma: Cyngor ar Lifogydd - Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (tancgc.gov.uk)

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol, a gellir dod o hyd iddi yn: Cyfoeth Naturiol Cymru / Llifogydd (naturalresources.wales)

 

Diogelwch ar y Ffyrdd yn ystod Misoedd y Gaeaf

Mae nifer y gwrthdrawiadau traffig ffyrdd y mae criwiau tân ac achub yn cael eu galw iddynt yn cynyddu'n ddramatig yn ystod misoedd y gaeaf, ond gall paratoadau syml a rhoi ystyriaeth i'r tywydd ar y pryd wneud llawer i wella diogelwch ar y ffyrdd.

Dywedodd Spencer Lewis, Rheolwr Diogelwch ar y Ffyrdd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru,

"Mae gyrru mewn amodau gaeafol yn golygu gyrru mewn modd gwahanol, a thrwy wneud rhai newidiadau syml i arferion gyrru, gall gyrwyr leihau'r siawns y byddant mewn gwrthdrawiad. Yn ogystal â thywydd gaeafol, rydym hefyd wedi darparu cyngor defnyddiol ar yrru mewn tywydd gwlyb, yn ogystal â gwybodaeth am wiriadau sylfaenol y gellir eu gwneud i sicrhau bod eich cerbyd yn barod ar gyfer y gaeaf”.

Awgrymiadau Diogelwch Allweddol ar Ddiogelwch ar y Ffyrdd:
 • Gwiriwch ragolygon y tywydd a'r newyddion traffig yn rheolaidd, a hynny'n lleol ac yn genedlaethol.
 • Gwiriwch gyflwr, dyfnder gwadn a gwasgedd pob teiar, gan gynnwys y teiar sbâr.
 • Cadwch sgrin wynt eich car yn glir, ac ychwanegwch hylif golchi sgrin at eich potel olchi yn gyson. Cadwch y ffenestri a'r drychau yn gwbl glir o anwedd, iâ ac eira.
 • Rhowch fanylion eich taith i rywun, yn ogystal â'r amser yr ydych yn disgwyl cyrraedd.
 • Cadwch eich pellter gan fod pellteroedd stopio ddeng ngwaith hirach mewn iâ ac eira.
 • Addaswch eich modd o yrru mewn amodau rhewllyd. Peidiwch â brecio na chyflymu'n galed, na llywio'n rhy gyflym, ac, yn bwysicaf oll, cofiwch arafu eich cyflymder.
 • Rhowch becyn argyfwng ar gyfer y gaeaf at ei gilydd, sy'n cynnwys yr eitemau hanfodol canlynol: crafwr iâ a gwrthrewydd, gwasgod lachar, triongl rhybudd, ffôn symudol i’w ddefnyddio dim ond pan fyddwch wedi parcio, tortsh, byrbrydau, dŵr mewn potel, blanced, dillad cynnes, esgidiau cadarn a phecyn cymorth cyntaf.

Ewch i'n gwefan i gael rhagor o wybodaeth am gadw'n ddiogel y gaeaf hwn.

www.tancgc.gov.uk/diogelwchgaeaf 

Gallwch hefyd ein dilyn ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o negeseuon diogelwch.

Twitter - @mawwfire

Facebook - @mawwfire

Instagram - mawwfire_rescue