Amdanom ni

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth am ddiogelwch y cyhoedd, rhaglenni atal a diogelu a chyflenwad ymateb i argyfwng ar gyfer canolbarth a gorllewin Cymru.

Mae ein Sefydliad yn cyflogi dros 1,300 o aelodau o staff ac mae’n cwmpasu tua 4,500 o filltiroedd sgwâr – bron i ddwy ran o dair o Gymru.

Ewch i’n tudalen Ein Tîm i gael mwy o wybodaeth

Ein Tîm

Mae'r gwasanaeth yn cyflogi dros 1,350 o aelodau staff ac rydym yn cwmpasu tua 4,500 milltir sgwâr - bron i ddwy ran o dair o Gymru. Rydyn ni yma i wneud canol a gorllewin Cymru yn lle mwy diogel i fyw ynddo.

 

Ewch i’n tudalen ar Ein Tîm i gael mwy o wybodaeth

Ewch i’n tudalen ar Ein Cynlluniau a'n Perfformiad i gael mwy o wybodaeth

Ein Cynlluniau a'n Perfformiad

Gweledigaeth y Gwasanaeth yw bod yn sefydliad o safon fyd-eang, ond ni fydd hyn yn digwydd trwy hap a damwain, ac mae’n galw am osod amcanion uchelgeisiol.  Felly, rydym wedi mabwysiadu amrywiaeth eang o brosesau rheoli, sy’n cwmpasu graddau llawn gweithgareddau’r sefydliad, er mwyn ein helpu i gyflawni ein Gweledigaeth.

 

Ewch i’n ar tudalen ar Ein Cynlluniau a'n Perfformiad i gael mwy o wybodaeth

Ewch i’n tudalen ar Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i gael mwy o wybodaeth

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth wrth wraidd yr hyn a wnawn fel Gwasanaeth. Mae nid yn unig yn siapio sut rydyn ni'n ymgysylltu ac yn ymgynghori â'n cymunedau, ond hefyd yn dylanwadu ar y ffordd rydyn ni'n darparu ein gwasanaethau.

 

Ewch i’n tudalen ar Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i gael mwy o wybodaeth

 

Ewch i'n tudalen ar Ein Cyllid i gael mwy o wybodaeth.

Ein Cyllid

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi ymrwymo i wario arian yn gyfrifol a'i wario lle bydd yn fwyaf effeithiol. Rydym yn buddsoddi'n sylweddol mewn rhaglenni atal ac addysg i wneud Canol a Gorllewin Cymru yn lle diogel i fyw, gweithio ac ymweld.

 

Ewch i'n tudalen ar Ein Cyllid i gael mwy o wybodaeth.

Ewch i'n tudalen Mynediad at Wybodaeth i gael mwy o wybodaeth.

Mynediad at Wybodaeth

Mae'r Gwasanaeth wedi ymrwymo i dryloywder ac atebolrwydd wrth sicrhau ei fod yn rheoli'r holl wybodaeth mewn modd diogel.

 

Ewch i'n tudalen ar Mynediad at Wybodaeth i gael mwy o wybodaeth.

Ewch i’n tudalen ar Safonau'r Gymraeg i gael mwy o wybodaeth

Safonau’r Gymraeg

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gweithio i Safonau’r Gymraeg a osodir gan Gomisiynydd y Gymraeg er mwyn sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg, ac i hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg.

 

Ewch i’n tudalen ar Safonau'r Gymraeg i gael mwy o wybodaeth

Ewch i'n tudalen Cynaladwyedd a'r Amgylchedd i gael mwy o wybodaeth.

​​​​Cynaladwyedd a’r Amgylchedd

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gweithio i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, disbyddu adnoddau a materion llygredd.

 

Ewch i'n tudalen ar Cynaladwyedd a'r Amgylchedd i gael mwy o wybodaeth.

 

Ewch i'n tudalen Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i gael mwy o wybodaeth.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae'r Ddeddf yn sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru. Fel partner statudol o chwe bwrdd, rhaid i bob bwrdd wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ei ardal trwy weithio i gyflawni'r nodau llesiant.

 

Ewch i'n tudalen ar Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i gael mwy o wybodaeth.