Eich Cadw Chi'n Ddiogel

Fel Gwasanaeth, rydym yn gweithio'n agos gyda'n cymunedau a'n partneriaid i wneud canolbarth a gorllewin Cymru yn lle mwy diogel i fyw, i weithio ac i ymweld ag ef. Ochr yn ochr â'r gwaith a wnawn gyda phobl ifanc, ymweliadau ag ysgolion a chynnal ymweliadau Diogel ac Iach, rydym yn gyfrifol hefyd am orfodi deddfwriaeth diogelwch tân.

Os oes gennych chi berthnasau, ffrindiau neu gymdogion a allai elwa o gael cyngor diogelwch tân, rhowch wybod iddynt am ein hymweliadau Diogel ac Iach. Rydym yn arbennig o awyddus i ymweld â phobl hŷn neu bobl agored i niwed gan eu bod nhw’n fwy tebygol o gael dolur mewn tân. Edrychwch ar ein hadran Diogel ac Iach i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y Cartref

Rydym yn ymrwymedig i leihau’r nifer o danau damweiniol yn y cartref ar draws ardal ein Gwasanaeth. 

 

Ewch i dudalen yn y cartref am mwy o wybodaeth.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i'n tudalennau gardd a diogelwch awyr agored

Eich gardd a'r Awyr agored

Rydyn ni am sicrhau eich bod chi'n cadw'n ddiogel beth bynnag fo'r tywydd, yr achlysur neu'r digwyddiad. Rydyn ni i gyd yn mwynhau lleoedd awyr agored yn fwy ar hyn o bryd p'un a ydych chi yn eich gardd neu allan.

Ewch i'n tudalennau gardd a diogelwch awyr agored
Logo Yn y Gymuned

Yn y Gymuned

Rydym ni eisiau helpu’r cymunedau a wasanaethwn i fod yn ddiogel, ni waeth beth fo’r tywydd, yr achlysur neu’r digwyddiad. Mae gwahanol ddathliadau’n cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn ac yn aml mae’r tymhorau newidiol yn peri gwahanol beryglon tân.


Ewch i dudalen yn ygymuned am mwy o wybodaeth.

Ar y Ffordd

Mae ymateb i wrthdrawiadau ar y ffordd yn rhan bwysig o’n gwaith, ac yn aml caiff ein diffoddwyr tân eu galw i helpu i ryddhau modurwyr sy’n sownd neu i wneud cerbydau’n ddiogel yn dilyn digwyddiad.

Ewch i dudalen ar y ffordd am mwy o wybodaeth.

Diogelwch Tân Busnesau

Mae ein Hadran Diogelwch Tân Busnesau a’n swyddogion arbenigol yn ymrwymedig i’ch helpu i ddeall risgiau tân ac i gydymffurfio â’r deddfwriaethau perthnasol.

Ewch i dudalen diogelwch tân busnesau am mwy o wybodaeth.

Lleihau Llosgi Bwriadol

Mae llosgi bwriadol a throseddau sy'n gysylltiedig â thân bob amser wedi cael eu hystyried yn her, gan weithio gyda'n partneriaid rydym yn sicrhau bod pob digwyddiad yn cael ei ymchwilio a'i weithredu yn y ffordd fwyaf priodol ac effeithiol.

 

Am mwy o wybodaeth ewch i'n tudalennau lleihau llosgi bwriadol.

Rhoi gwybod am Risg

Mae ein gwaith atal tanau yn fwy effeithiol pan fyddwn yn gweithio gyda chi.

Os gwelwch risg yn y gymuned, e.e. perchennog adeilad sy'n anwybyddu rheoliadau tân, perygl tân posibl neu unigolyn agored i niwed, cysylltwch â ni i roi gwybod amdano.  

Mae'r maes 'Enw cyntaf' yn ofynnol
Mae'r maes 'Enw olaf' yn ofynnol
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys