Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gweithio i daclu problemau’n ymwneud â newid yn yr hinsawdd a llygredd. Rydym yn cydnabod bod ein gweithrediadau’n cael effaith ar yr amgylchedd, yn fyd-eang ac yn lleol, ac rydym yn ymrwymedig i leihau’r effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd oddi fewn i gyfyngiadau ariannol, gweithredol ac o ran adnoddau.

Rydym yn gwybod y bydd yr effaith fwyaf ar gyflawni leihau gwastraff ac arbed ynni fod i fabwysiadu polisïau ac arferion a fydd yn newid y ffordd yr ydym yn cynnal ein busnes i gael effeithiau positif ar yr amgylchedd. Rydym wedi ymrwymo i wneud hyn o fewn y paramedrau y  Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd​.​

Mae ein Strategaeth Amgylcheddol yn nodi'r prif egwyddorion, cynigion, a'r camau gweithredu angenrheidiol i leihau effeithiau amgylcheddol gweithgareddau a gweithrediadau'r Gwasanaethau.

Dyma'r drydedd Strategaeth Amgylcheddol a gyhoeddwyd gan Wasanaethau Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a fydd yn nodi ein blaenoriaethau amgylcheddol hyd at ddiwedd mis Mawrth 2025.

Darllenwch ein Strategaeth Amgylcheddol 5 Mlynnedd

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cynhyrchu ei Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth cyntaf 2020-2023 i amlinellu'r hyn y gallwn ei wneud i wella ac annog bioamrywiaeth ar ein safleoedd. Mae yna nifer o Amcanion yn y ddogfen i helpu'r Gwasanaeth i weithio tuag at ein dyletswydd Adran 6 o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.

Mae Gweithgor Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth wedi'i sefydlu i weithio tuag at yr amcanion dros y 3 blynedd nesaf. Bydd diweddariad blynyddol ar gynnydd yn erbyn yr amcanion hyn yn cael ei gynnwys yn yr Adroddiad Amgylcheddol Blynyddol ynghyd â'r holl brosiectau amgylcheddol a pherfformiad trwy gydol y flwyddyn.

Darllenwch ein Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth cyntaf.

This is the sixth Annual Environmental Report produced by Mid and West Wales Fire Service. It covers the 2018/19 financial period and summarises achievements made in terms of our environmental performance in the last year and outlines the progress towards our Environmental Objectives.

 

Darllenwch ein Hadroddiad Amgylcheddol Blynyddol am mwy o wybodaeth 

The Section 6 (S6) duty was introduced under the Environment (Wales) Act 2016 to improve biodiversity and the resilience of ecosystems in Wales, essential to our well-being. Mid and West Wales Fire and Rescue Service (MAWWFRS) is committed to excellence with a vision to become a world class organisation.  We recognise the increasing importance of the need to protect the environment and conserve the habitats and resources within the area we serve. As a Service, we have made a commitment to be an environmentally responsible Service, and as such achieved the Level 5 Green Dragon EMS Standard in 2014.

 

Darllenwch ein Hadroddiad Dyletswydd Adran 6 am mwy o wybodaeth (Ffeil Saesneg)

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnwys ardaloedd unedol yr Awdurdod yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys ac Abertawe. Mae wedi ymrwymo i ddiogelu'r amgylchedd. Mae gan y Gwasanaeth gyfrifoldeb i amddiffyn y gymuned y mae'n ei gwasanaethu ac i feithrin amgylchedd naturiol y rhanbarth. Mae'r Polisi Amgylcheddol hwn yn nodi Gweledigaeth ac Amcanion MWWFRS. Mae’n dangos ymrwymiad y ‘Gwasanaethau’ i reoli effeithiau amgylcheddol eu gweithgareddau a gwella eu perfformiad amgylcheddol.

 

Darllenwch Polisi Amgylcheddol y Gwasanaeth am mwy o wybodaeth