Ein Hymrwymiad

blank

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi gwneud ymrwymiad cadarn i sicrhau cydraddoldeb ac amrywiaeth ymhlith y bobl yn ein sefydliad ac o ran y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu i'n cymunedau. Rydym am adlewyrchu'r cymunedau a wasanaethwn, ac un ffordd y gallwn geisio cyflawni hyn yw trwy bolisi o 'weithredu cadarnhaol’. Mae gweithredu cadarnhaol yn weithgarwch sy'n helpu cyflogwyr i nodi a chael gwared ar y rhwystrau a'r problemau o ran cyflogi a chadw a sicrhau cynnydd pobl o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, ond gan hefyd barhau i gyflogi pobl ar sail eu teilyngdod. Nid yw gweithredu cadarnhaol yn golygu rhoi mwy o ffafriaeth i rai pobl; mae’n ymwneud â sicrhau bod pawb yn gydradd.

Mae manteision gweithio gyda ni yn cynnwys

Cyfeillgar i deuluoedd

Oriau gweithio hyblyg

Disgowntiau i drydydd partïon

Gwyliau blynyddol rhagorol

Ein Cyfleoedd

blank

Y gwasanaeth mwyaf effeithiol yw un a all helpu unrhyw un, beth bynnag fo’i oedran, ei ryw, ei ethnigrwydd, lefel ei allu, ei gyfeiriadedd rhywiol, ei hunaniaeth rhywedd, ei ffydd, ei berthynas neu ei statws o ran bod yn rhiant. Po fwyaf amrywiol yw ein staff a’n diffoddwyr tân, hawsaf yw hi i ni gysylltu â’r holl bobl yr ydym yn eu gwasanaethu a deall eu hanghenion.

Cofrestrwch eich diddordeb
Os hoffech gofrestru eich diddordeb ar gyfer ein proses recriwtio nesaf, archebwch le ar gyfer un o'r digwyddiadau isod, i gael blas o'r hyn y mae rôl diffoddwr tân yn ei olygu. Mae'n golygu cymaint mwy na dim ond diffodd tanau. 

Cyfleoedd eraill
Cliciwch yma i weld ym mha ffyrdd eraill y mae’r Gwasanaeth Tân yn cyfrannu at ddiogelwch ein cymuned.

Dyddiau Profiad Benywaidd

Ydych chi'n meddwl bod gennych chi'r hyn sydd ei angen? Beth am archebu eich hun ar un o'n diwrnodau profiad benywaidd heddiw. Sylwer: Bydd archebion yn cau 2 ddiwrnod cyn y digwyddiad.

Pryd Ble Amser Sut i wneud cais
13/03/2024 Gorsaf Dân Hwlffordd, 49 Merlins Hill, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1PE 10:00 i 13:00 Archebwch Nawr
18/09/2024 Gorsaf Dân Hwlffordd, 49 Merlins Hill, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1PEG 10:00 i 13:00 Archebwch Nawr

Yr Hyn y Gellir ei Ddisgwyl

blank

Nod ein Diwrnod Blasu 3 awr yw i chi ddysgu am y rolau amrywiol a’r gofynion mynediad o fewn y gwasanaeth tân, a’r rôl ehangach y mae’r gwasanaeth tân yn ei chwarae yn y gymuned, gan gynnwys:

  • rôl diffoddwr tân modern
  • ceisio ar y cit diffodd tân a'r offer
  • agweddau amrywiol ar y broses recriwtio
  • pwysigrwydd ffitrwydd a chynnal ffitrwydd
  • y gwahanol fathau o offer a PPE
  • llwybrau gyrfa a mapiau rôl