Swyddi gwag cyfredol

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer y rolau canlynol. Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

Diffoddwyr ar alwad

blank

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar-alwad ar ddiffoddwyr tân yn y Gorsafoedd Tân:

Sir Gâr

 • Caerfyrddin
 • Cydweli
 • Hendy-gwyn ar Daf
 • Llandeilo
 • Llandysul
 • Llanelli
 • Llanymddyfri
 • Castell Newydd Emlyn
 • Pontiets
 • Y Tymbl

Ceredigion

 • Aberaeron
 • Aberteifi
 • Aberystwyth
 • Borth (Gorsaf Dân Wirfoddol)
 • Cei Newydd
 • Llanbedr Pont Steffan
 • Tregaron

Castell-nedd Port Talbot

 • Blaendulais
 • Y Cymer
 • Glyn-nedd
 • Port Talbot

Sir Benfro

 • Aberdaugleddau
 • Abergwaun
 • Arberth
 • Crymych
 • Doc Penfro
 • Tyddewi
 • Ynys Bŷr 

Powys

 • Aber-craf
 • Aberhonddu
 • Crucywel
 • Gelli Gandryll
 • Llanadras
 • Llandrindod
 • Llanfair-ym-Muallt
 • Llanidloes
 • Llanwrtyd
 • Machynlleth
 • Rhaeadr
 • Trefyclo
 • Talgarth
 • Trefaldwyn
 • Y Drenewydd

Abertawe

 • Pontarddulais
 • Reynoldston
 • Treforys

 

Oes gennych chi'r hyn sydd ei angen?

blank

Am mwy o wybodaeth ewch i'n tudalennau Recriwtio Diffoddwyr Tan ar Alwad.

Barod i ymgeisio?

blank

Llenwch ein ffurflen Mynegi Diddordeb nawr.

 

Cais i ddychwelyd i gyflogaeth (Ar alwad yn unig)

blank

Gellir cynnig yr opsiwn o "ddychwelyd i gyflogaeth" pan fydd gweithiwr wedi terfynu ei Gontract Ar Alwad â GTACGC, a hynny'n wirfoddol, ac yn gofyn am ddychwelyd i gyflogaeth o fewn pedair blynedd i'r diwrnod dyletswydd diwethaf sydd wedi'i gofnodi ar ei gyfer. Mae'r cyfleuster hwn ar gael i'r cyflogeion hynny sy'n dymuno dychwelyd i rôl diffoddwr tân, a'r cyflogeion hynny yn unig. Er bod personél a fu yn Rheolwyr Criw neu Reolwyr Gwylfa yn flaenorol yn gymwys i wneud cais, dim ond i rôl diffoddwr tân y gallant ddychwelyd.

Llenwch ein ffurflen Dychweled i'r Gwasanaeth ne cysylltwch â'r tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth, a hynny trwy ffonio 01267 226832 neu anfon neges e-bost i humanresources@mawwfire.gov.uk

Staff cymorth

blank

Arweinydd Diogelu a Swyddog Ymyrraeth Cyneuwyr Tanau
Yr Adran Diogelwch Cymunedol, Pencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin
Gradd 8 – £32,909-£34,723 (yn amodol ar werthuso'r swydd)

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gorllewin Cymru yn gofyn am geisiadau gan unigolion ar gyfer rôl barhaol Arweinydd Diogelu a Swyddog Ymyrraeth Cyneuwyr Tanau yn yr Adran Diogelwch Cymunedol ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin.

Y Rôl
Bydd deiliad y swydd yn cyflawni'r swyddogaeth Diogelu ar gyfer GTACGC, gan ddarparu cyngor a chymorth ar bob lefel ledled y gwasanaeth. Mae hyn yn cynnwys rhoi cyngor arbenigol i bob aelod o staff ar faterion Amddiffyn Oedolion a Phlant a materion Diogelu'r Cyhoedd eraill, ynghyd â darparu gwybodaeth am hyn. Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Mynychu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd sy'n cynnwys cyfarfodydd Is-grwpiau’r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol, cyfarfodydd y Strategaeth Ddiogelu, ac Adolygiadau Ymarfer Plant/Oedolion, gan sicrhau bod canlyniadau allweddol yn cael eu lledaenu i’r tîm ehangach. Cydgysylltu Ymyrraeth Cyneuwyr Tanau ar gyfer oedolion, plant a phobl ifanc. Gweithredu yn rôl Arweinydd VAWDASV a darparu hyfforddiant i'r lefel ofynnol ar Ddiogelu oedolion a phlant sy'n agored i niwed, gan sicrhau bod rhwymedigaethau statudol yn cael eu cynnal.  

Mae hon yn swydd lawn-amser am 37 awr yr wythnos, ac mae iddi oriau hyblyg yn unol â chynllun amser hyblyg y Gwasanaeth.

Ymholiadau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth Diogelwch Cymunedol, Richard Felton, r.felton@tancgc.gov.uk.

Gwneud cais am y rôl
I wneud cais am y rôl, ewch i https://www.tancgc.gov.uk/cym/ymunwch-%C3%A2-ni/swyddi-gwag-cyfredol/

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Rhaid dychwelyd ffurflenni cais wedi’u cwblhau (sy’n dangos eich addasrwydd ar gyfer y rôl yn erbyn y fanyleb person) i’r Adran Adnoddau Dynol  (AdnoddauDynol@tancgc.gov.uk)


Dyddiad Cau

02 Ionawr 2023

Pennaeth Adnoddau Corfforaethol
Pencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin
£75,494

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gofyn am geisiadau gan unigolion ar gyfer rôl Pennaeth Adnoddau Corfforaethol parhaol yn y Tîm Arweinyddiaeth Weithredol wedi'i leoli ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin.

Y Rôl
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu arweinyddiaeth a chyfarwyddyd ledled y Gwasanaeth i gyfrannu mewn modd effeithiol at y broses o gyflawni Gweledigaeth, Cenhadaeth, Gwerthoedd ac Amcanion strategol y Gwasanaeth. Byddwch yn cyfrannu at fwriad strategol y Tîm Arweinyddiaeth Weithredol, ac yn ei gyflawni, ac yn cefnogi'r Cyfarwyddwr Adnoddau i ddarparu gwasanaethau mewn modd effeithiol trwy bob un o swyddogaethau'r Gyfarwyddiaeth.

Mae'r rôl hefyd yn cynnwys gweithio mewn partneriaeth â phob Pennaeth Corfforaethol wrth gynllunio a chyflawni strategaethau'r Gwasanaeth mewn modd effeithiol a darparu arweinyddiaeth a chymorth i Benaethiaid Adrannau ar lefel adrannol.

Mae hon yn swydd anweithredol lawn-amser yn gweithio 37 awr yr wythnos ac wedi'i lleoli ym Mhencadlys y Gwasanaeth.

Ymholiadau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Prif Swyddog Cynorthwyol, y Cyfarwyddwr Adnoddau, Mydrian Harries: m.harries@mawwfire.gov.uk

Gwneud cais am y rôl
I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
21 Rhagfyr 2022

Technegydd TGCh ar Brentisiaeth
Pencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am dechnegydd TGCh ar brentisiaeth i ymuno â'i dîm yn y Pencadlys yng Nghaerfyrddin, a hynny ar brentisiaeth dwy flynedd.


Y Rôl
Gallai'r rôl hon eich gweld yn gweithio yn un neu ragor o'r Timau TG canlynol – Systemau Gweithredol TGCh, Systemau Busnes TGCh, Datrysiadau TGCh neu'n helpu o ran Diogelwch TGCh. Er y bydd y brif rôl ar gyfer y swydd hon yn y tîm Systemau Gweithredol TGCh, bydd yna ofyniad i weithio yn y timau eraill dros dro neu'n barhaol er mwyn cefnogi eich prentisiaeth a rhoi sgiliau ymarferol i chi yn unol â'ch dysgu academaidd.

Mae'n ofynnol i chi fod yn hyderus ac yn hunangymhellol, ac i feddu ar fwynhad, sgìl ac awydd i ddysgu am bob agwedd ar dechnoleg a hefyd galedwedd a meddalwedd TGCh.

Bydd y rôl yn gofyn am deithio'n helaeth o amgylch ardal ein Gwasanaeth, sy'n cwmpasu rhan fawr o Dde-orllewin a Chanolbarth Cymru. Bydd y rôl yn cynorthwyo technegwyr TGCh y Gwasanaeth a staff eraill yr adran TGCh gydag amrywiaeth eang o dasgau TGCh, er enghraifft:

 • Gweinyddu tocynnau'r Ddesg Gymorth i ddatrys neu neilltuo, yn ôl yr angen
 • Gosod a ffurfweddu cyfrifiaduron a gliniaduron Windows gan ddefnyddio offer safonol y diwydiant
 • Cynorthwyo gyda gosod ceblau ar y safle a sefydlu TGCh yn lleoliadau'r Gwasanaeth
 • Categoreiddio, cofnodi a phrofi cyfarpar TGCh i'w hailddefnyddio neu eu gwaredu
 • Rhoi cyngor ac arweiniad ar gyfer materion sy'n ymwneud â TGCh
 • Cynorthwyo technegwyr TGCh gyda'u tasgau, yn ôl y gofyn

Mae hwn yn gyfle gwych i ddatblygu eich sgiliau gyda hyfforddiant yn y gwaith a mentora ystyriol, a hynny yn amgylchedd eithriadol o gyffrous Sefydliad mawr ei barch. Bydd yn eich caniatáu i weld TGCh ym mhob agwedd ar y Gwasanaeth Tân, gan helpu gyda thechnolegau a all achub bywydau.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymfalchïo yn ei ffordd arloesol o fynd ati i ddatrys problemau a defnyddio technoleg i wella'r modd y gall gweithwyr sicrhau canlyniadau. Gan fod yna gyfuniad o'r technolegau mwyaf arloesol a hen dechnolegau ar waith ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am ymgeiswyr a all ddod â syniadau newydd ac ymagwedd arloesol, gadarnhaol at eu gwaith.

Mae TGCh yn gweld newid cyflym yn y Gwasanaeth ar hyn o bryd, a bydd ambell brosiect diddorol yn cael ei gyflwyno dros y blynyddoedd i ddod. Bydd rhai o'r prosiectau hyn yn arwain at newid cadarnhaol mawr yn y sefydliad, a bydd TGCh wrth wraidd hynny; felly, mae'r swydd hon yn gyfle arbennig i rywun sy'n angerddol ac yn frwd dros TGCh ac sy'n meddu ar ethos gwaith gwych.

Mae ardal Gwasanaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymestyn dros 12,000 km o dir Cymru. Mae'n cynnwys 58 o orsafoedd, a hynny o Ynys Bŷr yn y De-orllewin i Lanfyllin yn y Gogledd-ddwyrain. Efallai y bydd angen teithio ymhell ac aros oddi cartref am gyfnodau yn ystod yr wythnos waith er mwyn cyflenwi gwasanaethau TGCh i'r ardaloedd hyn. Felly mae trwydded yrru lawn yn hanfodol, yn ogystal â'ch cerbyd eich hun (er bod ceir cronfa ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o deithiau).

Byddwch yn cael eich gwobrwyo â rôl wych a buddion diguro, yn cynnwys cynllun disgownt cenedlaethol. Yn anad dim, byddwch yn gweithio i sefydliad uchel ei barch a thîm gwych – yn yr adran TGCh a'r sefydliad ehangach – a bydd gennych y pleser o wybod y bydd y gwaith y byddwch yn ei wneud yn helpu i achub bywydau ac yn helpu cymunedau ledled Cymru.

Ymholiadau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth Adran, Dafydd Lawrence: d.lawrence@tangc.gov.uk

Gwneud cais am y rôl

I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: AdnoddauDynol@tancgc.gov.uk

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
19 Rhagfyr 2022

​Ffurflenni Cais a Gwybodaeth Bellach

Technegydd TGCh ar Brentisiaeth – Rheoli Digwyddiadau a Gweinyddwr Cymorth Defnyddwyr
Yr Adran Datblygu Pobl, Pencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin
Cyfraddau prentisiaeth (£9,279.89)

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am dechnegydd TGCh ar brentisiaeth i ymuno â’r adran Datblygu Pobl ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin ar brentisiaeth 2 flynedd.

Y Rôl

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo'r Adran Datblygu Pobl trwy ddarparu cymorth i gyfenwi hyfforddiant rheoli digwyddiadau o ddydd i ddydd, yn ogystal â chyflwyno a datblygu systemau meddalwedd sy'n hanfodol i redeg yr adran yn effeithiol.

Mae'r rôl yn cynnwys cynorthwyo i gyflwyno systemau meddalwedd newydd a phresennol i alluogi'r adran i gynnal ystod o ddigwyddiadau datblygu ac asesu a llwyfannau dysgu Rheoli Digwyddiadau, a fydd yn cael eu defnyddio gan weithwyr Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus gwblhau Prentisiaeth Lefel 3 mewn TG a Chyfrifiadura fel rhan o'r rôl hon, a bydd gofyn iddo ddatblygu gwybodaeth a sgiliau seiliedig ar waith sy'n cefnogi anghenion yr Adran Datblygu Pobl.

Ymholiadau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Phennaeth yr Adran, Stephen Rowlands, s.rowlands@mawwfire.gov.uk

Gwneud cais am y rôl

I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: AdnoddauDynol@tancgc.gov.uk

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
16 Rhagfyr 2022

 

Ffurflen Gais 
Swydd-ddisgrifiad 
Manyleb Y Person 
Canllawiau Gwneud Cais

Technegydd Cyfarpar
Adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg, Dafen, Llanelli
Gradd 4 – £23,194-£24,496 (Yn amodol ar broses gwerthuso swyddi sydd i ddod)

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd ceisiadau gan unigolion ar gyfer rôl Technegydd y Fflyd parhaol yn Adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg sydd wedi'i lleoli yn Nafen, Llanelli.

Y Rôl

Bydd deiliad y swydd yn cwblhau gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio ar gyfarpar y Gwasanaeth mewn modd diogel ac effeithiol yn unol â deddfwriaeth, canllawiau'r gwneuthurwyr, amcanion y Gwasanaeth ac yn unol â chyfarwyddiadau a rheoliadau cyfredol Cymdeithas y Prif Swyddogion Tân.

Mae hon yn swydd lawn-amser am 37 awr yr wythnos, ac mae iddi oriau hyblyg yn unol â chynllun amser hyblyg y Gwasanaeth.

Ymholiadau

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Rheolwr y Gwasanaethau Gweithdy, Paul Jones: Paul.Jones@tancgc.gov.uk.

Gwneud cais am y rôl

I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: AdnoddauDynol@tancgc.gov.uk.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau

16 Rhagfyr 2022 


Ffurflenni Cais a Gwybodaeth Bellach

Swyddog Hyfforddi TGCh
Yr Adran TGCh
Gradd 6 £27,852 - £29,439 y flwyddyn

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am Swyddog Hyfforddi TGCh sydd â chymwysterau a phrofiad addas  i ymuno â'r Adran TGCh, a leolir ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Mae hon yn swydd lawn-amser am 37 awr yr wythnos (dydd Llun-dydd Gwener)

Mae'n ofynnol bod gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad proffesiynol da o redeg cyrsiau hyfforddi TGCh ar gyfer cynulleidfa o bob lefel o hyfedredd ym maes TGCh –  o ddechreuwyr pur i gyd-weithwyr profiadol yn yr Adran TGCh. Mae hon yn rôl ymarferol i raddau helaeth, sy'n cynnwys y cyfrifoldeb am ymchwilio i gynnwys hyfforddi a'i greu ar gyfer systemau cyfredol a systemau newydd a gyflwynir i'r gwasanaeth gan yr Adran TGCh, ac yn enwedig y Tîm datrysiadau TGCh.

Rhan allweddol o'r rôl hon fydd llunio canllawiau ysgrifenedig deniadol, hawdd eu deall, cynnwys rhyngweithiol a thiwtorialau fideo, yn ogystal â gallu cyflwyno hyfforddiant wyneb yn wyneb a thrwy ffrydiau fideo gan ddefnyddio cyflwyniadau amlgyfrwng atyniadol.

Mae'r swydd hon yn gyfrifol am ddarparu hyfforddiant TGCh i'r holl newydd-ddyfodiad, o ddiffoddwyr tân gweithredol i staff cymorth. Mae'r Gwasanaeth, yn bwysig iawn, wedi ymrwymo i gynyddu llythrennedd digidol yr holl staff, a bydd hyn hefyd yn rhan o'ch cylch gwaith.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymfalchïo yn ei ddull arloesol o fynd ati i ddatrys problemau a defnyddio technoleg hyd eithaf ei gallu i wella effeithlonrwydd ac i ddarparu gwasanaethau, gan ddangos enillion ar ei fuddsoddiad. Mae gennym gyfuniad o dechnolegau blaengar a rhai hŷn ar waith ar hyn o bryd, ac rydym wedi creu tîm datrysiadau TGCh newydd a fydd am ddefnyddio TGCh i gael gwared ar y systemau hŷn yn raddol, cyflwyno systemau newydd sy'n addas ar gyfer y gweithle modern, a symleiddio prosesau gweithio ag offer awtomataidd.

Mae TGCh yn gweld newid cyflym yn y sefydliad ar hyn o bryd, a bydd ambell brosiect diddorol yn cael ei gyflwyno dros y blynyddoedd i ddod. Bydd rhai o'r prosiectau hyn yn arwain at newid cadarnhaol mawr yn y sefydliad, a bydd TGCh wrth wraidd hynny; felly, mae'r swydd hon yn gyfle arbennig i rywun sy'n angerddol ac yn frwd dros TGCh ac sy'n meddu ar y potensial i ysgogi newid a datblygiad sefydliadol. 

Mae ardal Gwasanaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cwmpasu 12,000 km o dir Cymru. Mae'n cynnwys 58 o orsafoedd, a hynny o Ynys Bŷr yn y De-orllewin i Lanfyllin yn y Gogledd-ddwyrain. Efallai y bydd angen teithio ymhell ac aros oddi cartref am gyfnodau yn ystod yr wythnos waith er mwyn cyflenwi gwasanaethau TGCh i'r ardaloedd hyn. Felly mae trwydded yrru lawn yn hanfodol, yn ogystal â'ch cerbyd eich hun (er bod ceir cronfa ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o deithiau).

Byddwch yn cael eich gwobrwyo â rôl amrywiol a heriol, buddion gwych sy'n cynnwys y posibilrwydd o ddatblygu'n gyflym i frig y radd gyflog, lwfans gwyliau hael yn ogystal â gwyliau banc, cynllun pensiwn dymunol iawn, a chynllun disgownt cenedlaethol. Yn anad dim, byddwch yn gweithio i sefydliad uchel ei barch sy'n meddu ar ddyfarniad Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl, tîm gwych – yn yr adran TGCh a'r sefydliad ehangach – a bydd gennych y pleser o wybod y bydd y gwaith y byddwch yn ei wneud yn achub bywydau ac yn helpu cymunedau ledled Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth TGCh, Dafydd Lawrence ar 01267 226855 neu drwy e-bost d.lawrence@mawwfire.gov.uk.

 

Gwneud cais am y rôl

I wneud cais am y rôl, ewch i https://www.tancgc.gov.uk/cym/ymunwch-%C3%A2-ni/swyddi-gwag-cyfredol/

Llenwch y ffurflen gais sydd ar gael trwy'r ddolen, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: AdnoddauDynol@tancgc.gov.uk

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
07 Rhagfyr 2022

Swyddog Cymorth Gweithredol TGCH
Yr Adran TGCH
GRADD 7 – £30,151 – £32,020

Mae'r swydd wag uchod ar gael i ymgeisydd sydd â chymwysterau a phrofiad addas, i arwain, rheoli, datblygu a chefnogi'r gwaith o osod a rhedeg dyfeisiau, systemau a seilwaith cyfathrebu hanfodol y gwasanaeth brys. Bydd y sawl sydd yn y rôl hefyd yn arbenigwr pwnc yn y meysydd hyn yn ogystal â'r systemau cydgysylltiedig yn ein hystafell rheoli brys a'r systemau rhybuddio mewn gorsafoedd.

Bydd deiliad y swydd yn cynrychioli'r Gwasanaeth yn nigwyddiadau'r diwydiant, wrth gysylltu â chyflenwyr, ac mewn cyfarfodydd â gwasanaethau tân a gwasanaethau brys eraill lle bydd gofyn i chi gysylltu â phersonél ar bob lefel. Bydd y sawl sydd yn y rôl hefyd yn arweinydd TGCh ar gyfer Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ein hystafell reoli ar y cyd. Efallai y bydd yn ofynnol i chi gael cliriad diogelwch ar gyfer rhai mathau o waith pan fyddwch wedi ymgymryd â'r swydd.

Bydd yn ofynnol i chi feddu ar lefel uchel o brofiad a hyder mewn systemau TGCh, rhwydweithiau, dyfeisiau ac electroneg mewn cerbydau, a dyfeisiau cyfathrebu, yn enwedig yn maes y gwasanaethau brys. Rhaid i ymgeiswyr hefyd feddu ar y gallu i wneud penderfyniadau rhesymegol, hyd yn oed dan straen, yn ystod digwyddiadau difrifol.

Bydd y sawl sydd yn y rôl yn gweithio yn y tîm Systemau Gweithredol sy'n rhan o'r adran TGCh, ac yn adrodd yn uniongyrchol i'r Rheolwr Systemau Gweithredol.

Mae'r swydd yn un 37 awr yr wythnos (dydd Llun i ddydd Gwener) ac yn cynnwys trefniadau gweithio hyblyg, ac mae wedi'i lleoli ym Mhencadlys y Gwasanaeth yng Caerfyrddin. Efallai y bydd rhywfaint o deithio ac aros dros nos achlysurol anaml yn ofynnol, a gallai hefyd fod angen darparu cymorth ar alwad yn ôl trefn rota y tu allan i oriau gwaith arferol (gyda thâl ychwanegol).

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Dafydd Lawrence, y Pennaeth TGCh, trwy anfon neges e-bost at d.lawrence@mawwfire.gov.uk neu drwy ffonio 01267 226855

Gweler y swydd-ddisgrifiad a manyleb y person yn atodedig.

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais (a fydd yn nodi tystiolaeth o'ch addasrwydd ar gyfer y rôl mewn perthynas â manyleb y person) i'r Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (Humanresources@mawwfire.gov.uk)

Ffurflen Gais 
Swydd-ddisgrifiad 
Manyleb Y Person 
Canllawiau Gwneud Cais

Rheoli Tân ar y Cyd
blank

 

Gweithredwr Rheoli Brys 999
Cyflog £22,981 (hyfforddiant)

A ydych yn chwilio am swydd ystyrlon a phwrpasol lle y gallwch helpu rhywun sydd mewn angen? Ymunwch â'r Gwasanaethau Tân ac Achub ar y Cyd Rheoli Tân

Mae'r Ganolfan Reoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi galwadau brys a symud adnoddau a rheoli digwyddiadau ar gyfer Gwasanaethau Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae'r rôl yn darparu cyfle rhagorol i gefnogi'r cyhoedd a chymunedau drwy ateb a thrin galwadau brys 999 yn broffesiynol, ysgogi teclynnau, swyddogion ac adnoddau arbenigol i gefnogi'r ymateb effeithiol i argyfyngau - nid oes unrhyw ddwy alwad yr un fath ac nid oes dau ddiwrnod yr un fath drwy ateb a thrin galwadau brys 999 yn broffesiynol, ysgogi teclynnau, swyddogion ac adnoddau arbenigol i gefnogi'r ymateb effeithiol i argyfyngau - nid oes unrhyw ddwy alwad yr un fath ac nid oes dau ddiwrnod yr un fath.

Y Swydd

Rydym yn chwilio am Weithredwyr Rheoli ymroddedig a brwdfrydig i weithio fel rhan o'n tîm deinamig i helpu i gefnogi gwasanaeth 999 a gweithio i werthoedd a safonau ymddygiad y Gwasanaeth Tân ac Achub. Bydd angen i chi allu delio ag aelodau o'r cyhoedd sydd mewn trallod er mwyn casglu gwybodaeth briodol a manwl. Mae sgiliau bysellfwrdd rhagorol yn hanfodol ar gyfer y swydd hon am y bydd angen i chi gofnodi gwybodaeth gywir yn gyflym, gan deipio o leiaf 35 gair y funud. Mae angen i chi fod yn hynod o broffesiynol ac yn wrandäwr da, a bydd arnoch angen sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r gallu i sgwrsio'n gwrtais dros y ffôn. Brig y FfurflenMae'n hanfodol eich bod yn gallu dilyn prosesau a gweithdrefnau ac aros yn dawel o dan bwysau parhaus a gweithio fel rhan o dîm bach..

Pryd y byddwch yn gweithio?

Mae'r Rheolaeth yn rhedeg 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, a bydd pob patrwm shifftiau treigl fel arfer yn cynnwys gweithio cyfuniad o shifftiau dydd a nos (yn cynnwys shifftiau ar y penwythnos, adolig a Gwyliau Banc).

Nodwch: nid yw rôl diffoddwr tân yr ystafell reoli yn darparu llwybr gyrfa i rôl diffoddwr tân amser cyflawn neu ar alwad.

MAE FFURFLENNI CAIS A PHECYNNAU GWYBODAETH I YMGEISWYR ar gael i'w lawrlwytho heddiw!

Gwnewch gais nawr trwy Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru: Swyddi gwag diweddaraf - Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (decymru-tan.gov.uk)

Amserlen yr Asesiadau

Dyddiad Cau ar gyfer Ffurflenni Cais

16 Rhagfyr 2022 5pm

Profion Gallu

Yr wythnos sy'n dechrau ar 16 Ionawr 2023

Y Cam Dethol

Yr wythnos sy'n dechrau ar 30 Ionawr 2023

Archwiliadau Meddygol

Fetio ac archwiliadau meddygol, i'w gadarnhau

 

Sylwer:

Mae'n ofynnol i bob aelod o staff yn Nhîm y Ganolfan Rheoli Tân basio proses fetio Heddlu De Cymru (Fetio Unigolion Nad Ydynt yn Heddweision (NPPV)) cyn cael ei benodi. Mae'r lefel fetio hon yn arfer cyffredin ac yn ofyniad ar gyfer unrhyw un sydd â mynediad corfforol neu o bell at adeiladau neu wybodaeth yr heddlu.

Mae'r holl ddogfennau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac rydym yn croesawu gohebiaeth yn y ddwy iaith.

Credwn yng ngwir werth gweithlu amrywiol, ac anogwn geisiadau o bob sector yn y gymuned.