Swyddi gwag cyfredolAr hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer y rolau canlynol. Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.Diffoddwyr Tân Ar AlwadAr hyn o bryd mae gennym swyddi gwag Diffoddwyr Tân Ar Alwad ym mhob un o Orsafoedd Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Rhanbarth y Gogledd

blank

Ceredigion
Aberystwyth
Tregaron
Cei Newydd
Aberaeron
Llanbedr Pont Steffan
Aberteifi
Borth

Powys
Y Drenewydd
Machynlleth
Trefaldwyn
Y Trallwng
Llanfair Caereinion
Llanfyllin
Llanidloes
Trefyclo
Rhaeadr Gwy
Aberhonddu
Aber-craf
Crucywel
Llandrindod 
Llanfair ym Muallt
Llanwrtyd 
Y Gelli Gandryll
Llanandras
Talgarth

Rhanbarth y Gorllewin

blank

Sir Gaerfyrddin
Llanelli
Caerfyrddin
Cydweli
Pont-iets
Rhydaman
Y Tymbl
Castellnewydd Emlyn
Llandysul
Llandeilo
Llanymddyfri
Hendy-gwyn

Sir Benfro
Hwlffordd
Aberdaugleddau
Abergwaun
Tyddewi
Arberth
Doc Penfro
Dinbych-y-Pysgod
Crymych
Ynys Bŷr

Rhanbarth y De

blank

Neath Port Talbot
Glyn-nedd
Y Cymer
Port Talbot
Blaendulais
Pontardawe
Dyffryn Aman

Abertawe
Gorseinon
Pontarddulais
Tre Rheinallt
Treforys

Barod i ymgeisio?

blank

Llenwch ein ffurflen mynegi diddordeb os gwelwch yn dda a bydd aelod o'n Tîm Adnoddau Dynol mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.

Cais i Ddychwelyd i Gyflogaeth (Ar Alwad yn Unig)

blank

Gellir cynnig yr opsiwn o "ddychwelyd i gyflogaeth" pan fydd gweithiwr wedi terfynu ei Gontract Ar Alwad â GTACGC, a hynny'n wirfoddol, ac yn gofyn am ddychwelyd i gyflogaeth o fewn pedair blynedd i'r diwrnod dyletswydd diwethaf sydd wedi'i gofnodi ar ei gyfer. Mae'r cyfleuster hwn ar gael i'r cyflogeion hynny sy'n dymuno dychwelyd i rôl diffoddwr tân, a'r cyflogeion hynny yn unig. Er bod personél a fu yn Rheolwyr Criw neu Reolwyr Gwylfa yn flaenorol yn gymwys i wneud cais, dim ond i rôl diffoddwr tân y gallant ddychwelyd.

Llenwch ein ffurflen dychwelyd i wasanaeth os gwelwch yn dda a bydd aelod o'n Tîm Adnoddau Dynol mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.Staff CymorthCynorthwyydd Clerigol AD

Yr Adran Adnoddau Dynol, Pencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin

Gradd 4: £25,119-£26,421

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd ceisiadau gan unigolion am rôl Cynorthwyydd Clerigol Adnoddau Dynol parhaol o fewn yr Adran Adnoddau Dynol sydd wedi'i lleoli ym Mhencadlys y Gwasanaeth yng Nghaerfyrddin.

Y Rôl
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu cefnogaeth AD gynhwysfawr i sicrhau bod yr Adran Adnoddau Dynol yn cael ei gweinyddu’n effeithiol ac yn effeithlon.

Bod yn ‘bwynt cyswllt cyntaf’ ar gyfer rhanddeiliaid mewnol ac allanol y gwasanaeth AD, drwy e-bost, llythyr, ffôn, cyswllt personol neu drwy wefan y Gwasanaeth, mewn modd amserol gan sicrhau Darpariaeth Gwasanaeth effeithlon ac effeithiol. Ateb ymholiadau cyffredinol; cyfeirio galwyr at wybodaeth gyhoeddedig berthnasol neu ddosbarthu’r ymholiad a’i gyfeirio at y person priodol.

Darparu cymorth gweinyddol i'r Gwasanaeth AD drwy gynnal gwybodaeth mewn systemau electronig a ffeilio, a chydlynu cynlluniau Buddion Cyflogeion y gwasanaeth, y Cynllun Cydnabod Cyflogeion, lleoliadau Profiad Gwaith a chardiau/bathodynnau adnabod.

Swydd lawn-amser, 37 awr yr wythnos yw hon, gyda’r gallu i weithio oriau hyblyg yn unol â chynllun oriau hyblyg y Gwasanaeth.

Ymholiadau
Am ragor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Cydlynydd AD, Helen Rees ar h.rees2@tancgc.gov.uk

Gwneud cais am y rôl
I wneud cais am y rôl, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: adnoddaudynol@tancgc.gov.uk.
Amgaewch gopïau o'ch cymwysterau gyda'r cais.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
4.30yp 19 Gorffennaf 2024Adran Rheoli Tân ar y CydMae Ymladdwyr Tân Ystafell Reoli yn chwarae rhan weithredol wrth ddod â digwyddiadau i ben yn llwyddiannus, wrth ddefnyddio technegau trafod galwadau arbenigol. Ydych chi’n gallu prosesu gwybodaeth, blaenoriaethu tasgau ac adnabod y rhai sydd angen eu gwneud yn gyntaf?

Mae rôl y Gwasanaeth Tân wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae rôl Ymladdwyr Tân Ystafell Reoli wedi addasu i adlewyrchu’r gofynion newydd y mae Gwasanaeth Tân ac Achub modern yn eu hwynebu.

Nid yw Staff Rheoli Tân Staff yn ateb galwadau brys a chyrchu cyfarpar tân yn unig, mewn cael canlyniadau llwyddiannus i ddigwyddiadau drwy ddefnyddio technegau trin galwadau arbenigol. Rhaid bod Staff yr Ystafell Reoli Tân fod yn barod i roi cyngor achub bywydau i alwyr, cyfleu gwybodaeth a negeseuon hanfodol, ymateb i geisiadau’r Swyddog â Gofal digwyddiad, ymgysylltu â gwasanaethau a sefydliadau argyfwng eraill ac olrhain argaeledd adnoddau argyfwng. Bydd tasgau eraill yn cynnwys gwaith gweinyddol arferol.

-----------------------

I wneud cais naill ai cofrestrwch neu fewngofnodi i’n system e-Recriwtio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12yp ddydd Llun 22 Gorffennaf 2024.

Mae gwybodaeth am fuddion i weithwyr yma.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â’r tîm recriwtio ar 01443 232200 neu cysylltwch a ni

-----------------------

Pecyn Cais am Swydd

Hysbyseb Rheoli

 

 Cyflogwr Hyderus o ran AnableddMae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gyflogwr hyderus ag anableddau.Cyfleoedd CyfartalMae’r Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru’n ymrwymedig i ddatblygu a hyrwyddo Cyfleoedd Cyfartal a Thegwch yn y Gweithle.