Swyddi gwag cyfredol

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer y rolau canlynol. Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

Diffoddwyr llawn amser

blank

Trosglwyddiadau Diffoddwyr Tân Amser Cyflawn

Yr Adran Diogelwch Cymunedol
Castell-nedd Port Talbot

Nodwch fod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd ceisiadau gan unigolion a fyddai, efallai, yn dymuno trosglwyddo i'r Gwasanaeth yn rôl Diffoddwr Tân Gweithredol Amser Cyflawn, a hynny yn Nhîm Diogelwch Cymunedol Castell-nedd Port Talbot.

Y Rôl
Bydd y rôl hon yn cynnwys cefnogi'r Tîm Diogelwch Cymunedol i ddarparu a gweinyddu amrywiaeth o raglenni Diogelwch Cymunedol, gan gynnwys diogelwch yn y cartref, lleihau tanau bwriadol, ymyrraeth ieuenctid, diogelwch ar y ffyrdd a gweithio mewn partneriaeth. Bydd y rôl hefyd yn gofyn am ddarparu cydnerthedd ar gyfer dyletswyddau diffodd tân gweithredol.

Mae'r swydd yn cael ei rheoli gan y system Dyletswydd Dydd 42 Awr. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn brwdfrydig a chymwys, a byddai'n dymuno manteisio ar y cyfle hwn i wneud cyfraniad effeithiol at gyflawni Cynllun Diogelwch Cymunedol yr ardal Castell-nedd Port Talbot.

Cymhwystra i Ymgeisio
Mae'r Gwasanaeth yn gofyn i unigolion wneud cais fel a ganlyn:

 • Diffoddwyr Tân Cymwys Gweithredol Amser Cyflawn cyfredol sy'n dymuno trosglwyddo.

Ymholidau
Gweler Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person isod. I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Dirprwy Bennaeth Diogelwch Cymunedol, Neil Evans ar n.evans@mawwfire.gov.uk.

Gwneud cais am y rôl
I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
04 Ionawr 2022

Ffurflenni Cais a Gwybodaeth Bellach

 

Diffoddwyr ar alwad

blank

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar-alwad ar ddiffoddwyr tân yn y Gorsafoedd Tân:

Sir Gâr

 • Caerfyrddin
 • Cydweli
 • Hendy-gwyn ar Daf
 • Llandeilo
 • Llandysul
 • Llanelli
 • Llanymddyfri
 • Castell Newydd Emlyn
 • Pontiets
 • Y Tymbl

Ceredigion

 • Aberaeron
 • Aberteifi
 • Aberystwyth
 • Borth (Gorsaf Dân Wirfoddol)
 • Cei Newydd
 • Llanbedr Pont Steffan
 • Tregaron

Castell-nedd Port Talbot

 • Blaendulais
 • Y Cymer
 • Glyn-nedd
 • Port Talbot

Sir Benfro

 • Aberdaugleddau
 • Abergwaun
 • Arberth
 • Crymych
 • Doc Penfro
 • Tyddewi
 • Ynys Bŷr 

Powys

 • Aber-craf
 • Aberhonddu
 • Crucywel
 • Gelli Gandryll
 • Llanadras
 • Llandrindod
 • Llanfair Caereinion
 • Llanfair-ym-Muallt
 • Llanfyllin
 • Llanidloes
 • Machynlleth
 • Rhaeadr
 • Trefyclo
 • Talgarth
 • Trefaldwyn
 • Y Drenewydd
 • Y Trallwng

Abertawe

 • Pontarddulais
 • Reynoldston
 • Treforys

 

Oes gennych chi'r hyn sydd ei angen?

blank

Am mwy o wybodaeth ewch i'n tudalennau Recriwtio Diffoddwyr Tan ar Alwad.

Barod i ymgeisio?

blank

Llenwch ein ffurflen Mynegi Diddordeb nawr.

 

Cais i ddychwelyd i gyflogaeth (Ar alwad yn unig)

blank

Gellir cynnig yr opsiwn o "ddychwelyd i gyflogaeth" pan fydd gweithiwr wedi terfynu ei Gontract Ar Alwad â GTACGC, a hynny'n wirfoddol, ac yn gofyn am ddychwelyd i gyflogaeth o fewn pedair blynedd i'r diwrnod dyletswydd diwethaf sydd wedi'i gofnodi ar ei gyfer. Mae'r cyfleuster hwn ar gael i'r cyflogeion hynny sy'n dymuno dychwelyd i rôl diffoddwr tân, a'r cyflogeion hynny yn unig. Er bod personél a fu yn Rheolwyr Criw neu Reolwyr Gwylfa yn flaenorol yn gymwys i wneud cais, dim ond i rôl diffoddwr tân y gallant ddychwelyd.

Llenwch ein ffurflen Dychweled i'r Gwasanaeth ne cysylltwch â'r tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth, a hynny trwy ffonio 01267 226832 neu anfon neges e-bost i humanresources@mawwfire.gov.uk

Staff cymorth

blank

Swyddog Cymorth Prosiectau Dros Dro

Adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg
Wedi'i leoli yn Nafen, Llanelli
Gradd 6 - £25,481 - £27,041 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gofyn am geisiadau gan unigolion ar gyfer rôl Swyddog Cymorth Prosiectau Dros Dro yn Adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg yn Nafen, Llanelli. Swydd dros dro am ddeuddeng mis yw hon.

Y Rôl
Bydd yn ofynnol i ddeliad y swydd ddarparu cymorth uniongyrchol ar gyfer y gwaith o ddatblygu a gweithredu prosiect System Rheoli Stocrestrau y Gwasanaeth. Prif thema'r rôl fydd:

 • Darparu cymorth gweinyddol ar gyfer y prosiect
 • Coladu a pharatoi setiau data yn ôl y gofyn
 • Helpu i ddatblygu a phrofi'r system
 • Helpu i lunio dogfennau canllawiau gweithdrefnol
 • Helpu i baratoi a datblygu cyfryngau hyfforddi
 • Bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer y defnyddwyr
 • Helpu i gefnogi dulliau cyfathrebu ac ymgysylltu effeithiol
 • Ymrwymo i drefniadau gweithio hyblyg i ddarparu cymorth gyda'r hwyr ar gyfer gorsafoedd sy'n defnyddio'r System ar Ddyletswydd yn ôl Galw (RDS) pan fyddant yn ymgymryd â hyfforddiant a phrofion, a hefyd am gyfnod ar ôl mynd yn fyw i reoli materion yn ôl y gofyn.

Mae hon yn swydd lawn-amser am 37 awr yr wythnos, ac mae iddi oriau hyblyg yn unol â chynllun amser hyblyg y Gwasanaeth. Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus addasu ei oriau gwaith i weithio gyda'r hwyl i gyd-fynd â nosweithiau dril Ar Alwad yr orsaf, a hynny er mwyn darparu hyfforddiant a chymorth yn ystod camau olaf y prosiect.

 

Mwy o wybodaeth
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â Richard Owens R.Owens@mawwfire.gov.uk.  

Gwneud cais am y rôl
Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Dyddiad Cau
27 Ionawr 2022

Ffurflenni Cais a Gwybodaeth Bellach

Ffurflen Gais (PDF, 882Kb)
Swydd-ddisgrifiad (docx, 100Kb)
Manyleb Y Person (docx, 112Kb)
Canllawiau Gwneud Cais

Technegydd y Fflyd

Adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg
Wedi'i leoli yn Nafen, Llanelli
Gradd 6 - £25,481 - £27,041 ynghyd â lwfansau*

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gofyn am geisiadau gan unigolion ar gyfer rôl Technegydd y Fflyd gydag Adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg, Wedi'i leoli yn Nafen, Llanelli.

Y Rôl
Bydd y rôl yn cynnwys gwneud gwaith cynnal a chadw arferol, ynghyd â gwaith mecanyddol, trydanol ac atgyweirio corff ar gerbydau nwyddau trwm (HGV) a cherbydau ysgafn, peiriannau ac offer, a hynny i safon gytunedig.

*Ar ôl cwblhau cyfnod prawf yn llwyddiannus, mae yna hefyd lwfans ychwanegol yn daladwy ar gyfer darparu gwasanaeth cyflenwi y tu allan i oriau, a fydd yn ofynnol ar sail rota. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn cael lwfans offer.

Dylai ymgeiswyr feddu ar drwydded LGV.

Mae hon yn swydd lawn-amser am 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener.

Mwy o wybodaeth
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Rheolwr y Gwasanaethau Gweithdy, Paul Jones: Paul.Jones@mawwfire.gov.uk.

Gwneud cais am y rôl
Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Dyddiad Cau
25 Ionawr 2022

Ffurflenni Cais a Gwybodaeth Bellach

Ffurflen Gais (PDF, 882Kb)
Swydd-ddisgrifiad (docx, 100Kb)
Manyleb Y Person (docx, 112Kb)
Canllawiau Gwneud Cais

Cynorthwyydd Clercol ar gyfer Cyflenwi Hyfforddiant

Yr Adran Cyflenwi Hyfforddiant, Coed-yr-iarll
Gradd 3 - £19,698 – 20,493

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd ceisiadau gan unigolion ar gyfer rôl dros dro Cynorthwyydd Clercol yn yr Adran Cyflenwi Hyfforddiant yng Nghoed-yr-iarll (Earlswood. Mae'r swydd hon dros dro tan 31 Rhagfyr 2022.

Y Rôl
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu cymorth Gweinyddol i'r Adran Cyflenwi Hyfforddiant, gan gynorthwyo'r Swyddogion Cyflenwi Hyfforddiant trwy ddefnyddio amrywiaeth o raglenni cyfrifiadurol i ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol er mwyn cyflawni nodau ac amcanion yr adran.

Mae hon yn swydd lawn-amser 37 awr yr wythnos, ac mae iddi oriau hyblyg yn unol â chynllun amser hyblyg y Gwasanaeth.

Mwy o wybodaeth
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth Cyflenwi Hyfforddiant, Geraint Thomas: gm.thomas@mawwfire.gov.uk

Gwneud cais am y rôl
Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Dyddiad Cau
24 Ionawr 2022

Ffurflenni Cais a Gwybodaeth Bellach

Ffurflen Gais (PDF, 882Kb)
Swydd-ddisgrifiad (docx, 100Kb)
Manyleb Y Person (docx, 112Kb)
Canllawiau Gwneud Cais

Rheolwr Datrysiadau TGCh
Yr Adran TGCh
GRADD 8 £30,451 - £32,234 y flwyddyn

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sydd â chymwysterau a phrofiad addas i ymuno â'r Adran TGCh, a leolir ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Mae hon yn swydd lawn-amser am 37 awr yr wythnos (dydd Llun-dydd Gwener)

Y rôl
Mae hon yn rôl lawn-amser newydd a chyffrous yn yr Adran TGCh, sydd wedi cael ei hailstrwythuro, i arwain y Tîm Datrysiadau TGCh sydd â'r dasg o ddarparu datrysiadau TGCh a yrrir gan fusnes ledled ein Gwasanaeth, yn amrywio o'r ganolfan reoli 999 i orsafoedd tân ac ardaloedd rheoli, yn ogystal â Phencadlys y Gwasanaeth Tân.

Mae'n ddelfrydol ar gyfer gweithiwr proffesiynol profiadol ym maes TGCh sydd â diddordeb angerddol mewn technolegau newydd, creu atebion arloesol ac ymarferol a darparu'r offer y mae eu hangen ar ddefnyddwyr i fod yn effeithiol yn eu swyddi.

 

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano
Mae'r rôl hon yn gofyn am ddefnyddio gwahanol fethodolegau rheoli prosiect fel sy'n briodol i bob prosiect, sgiliau rheoli pobl gwych, dealltwriaeth dechnegol dda o gysyniadau TGCh, a'r gallu i egluro syniadau technegol mewn ffordd hawdd ei deall. Bydd arnoch angen hefyd y gallu i werthuso gofynion prosiectau, amcangyfrif adnoddau a llinellau amser, darparu dadansoddiadau ac adroddiadau cyson ar gerrig milltir prosiectau, a sicrhau bod prosiectau neu ddatrysiadau'n cael eu cyflawni o'r dechrau i'r diwedd. Yn y rôl hon byddwch yn casglu gwybodaeth gan amrywiol randdeiliaid, yn gwerthuso blaenoriaethau a risgiau, yn creu dadansoddiadau technegol, yn profi atebion potensial a therfynol (gan greu cynlluniau gwerthuso a phrofi clir) ac yn sicrhau bod y tîm yn gweithio'n effeithlon ac yn ôl ei gryfderau. Mae hon yn rôl ymarferol iawn, a byddwch yn chwarae rhan fawr ym mhob agwedd ar y prosiect o'r camau cychwynnol i'r profi a'r cyflawni. Bydd sawl prosiect o wahanol feintiau yn cydredeg, a bydd angen rheoli pob un ohonynt yn ofalus.

A chithau'n rheolwr ar dîm o bump, bydd angen i chi amlygu sgiliau rheoli llinell ac arwain cadarn er mwyn sicrhau bod y tîm yn gweithio'n effeithlon ac yn effeithiol, a bod adnoddau'n cael eu rheoli'n ofalus. Bydd angen i chi hefyd feddu ar sgiliau rhyngbersonol gwych a'r gallu i weithio'n effeithiol ochr yn ochr â rheolwyr y timau TGCh eraill, gan gyfathrebu'n dda ag adrannau eraill a chyflenwyr allanol cynhyrchion a gwasanaethau.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymfalchïo yn ei ffordd arloesol o fynd ati i ddatrys problemau a defnyddio technoleg i wella'r modd y gall gweithwyr sicrhau canlyniadau. Mae gennym gyfuniad o dechnolegau blaengar a rhai hŷn ar waith ar hyn o bryd, ac rydym wedi creu tîm datrysiadau TGCh newydd a fydd am ddefnyddio TGCh i gael gwared ar y systemau hŷn yn raddol, cyflwyno systemau newydd sy'n addas ar gyfer y gweithle modern, a symleiddio prosesau gweithio ag offer awtomataidd.

Mae TGCh yn gweld newid cyflym yn y Gwasanaeth ar hyn o bryd, a bydd ambell brosiect diddorol yn cael ei gyflwyno dros y blynyddoedd i ddod. Bydd rhai o'r prosiectau hyn yn arwain at newid cadarnhaol mawr yn y sefydliad, a bydd TGCh wrth wraidd hynny; felly, mae'r swydd hon yn gyfle arbennig i rywun sy'n angerddol ac yn frwd dros TGCh ac sy'n meddu ar y potensial i ysgogi newid a datblygiad sefydliadol  

 

Y Gwasanaeth
Mae ardal Gwasanaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymestyn dros 12,000 km o dir Cymru. Mae'n cynnwys 58 o orsafoedd, a hynny o Ynys Bŷr yn y De-orllewin i Lanfyllin yn y Gogledd-ddwyrain. Efallai y bydd angen teithio ymhell ac aros oddi cartref am gyfnodau yn ystod yr wythnos waith er mwyn cyflenwi gwasanaethau TGCh i'r ardaloedd hyn. Felly mae trwydded yrru lawn yn hanfodol, yn ogystal â'ch cerbyd eich hun (er bod ceir cronfa ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o deithiau).

Byddwch yn cael eich gwobrwyo â rôl amrywiol a heriol, buddion gwych sy'n cynnwys y posibilrwydd o ddatblygu'n gyflym i frig y radd gyflog, lwfans gwyliau hael yn ogystal â gwyliau banc, cynllun pensiwn dymunol iawn, a chynllun disgownt cenedlaethol. Yn anad dim, byddwch yn gweithio i sefydliad uchel ei barch, tîm gwych – yn yr adran TGCh a'r sefydliad ehangach – a bydd gennych y pleser o wybod y bydd y gwaith y byddwch yn ei wneud yn achub bywydau ac yn helpu cymunedau ledled Cymru.

Ymholiadau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth TGCh, Dafydd Lawrence ar 01267 226855 neu drwy e-bost d.lawrence@mawwfire.gov.uk.

Ymgeiso am y rôl
Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ar ôl eu llenwi, rhaid dychwelyd ffurflenni cais i'r Adran Adnoddau Dynol, trwy e-bost i AdnoddauDynol@tancgc.gov.ukneu i’r Adnoddau Dynol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP 

Swyddog Hyfforddi TGCh
Yr Adran TGCh
GRADD 6 £25,481-£27,041 y flwyddyn

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am Swyddog Hyfforddi TGCh sydd â chymwysterau a phrofiad addas i ymuno â'r Adran TGCh, a leolir ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Mae hon yn swydd lawn-amser am 37 awr yr wythnos (dydd Llun-dydd Gwener)

Y rôl
Mae'n ofynnol bod gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad proffesiynol da o redeg cyrsiau hyfforddi TGCh ar gyfer cynulleidfa o bob lefel o hyfedredd ym maes TGCh – o ddechreuwyr pur i gyd-weithwyr profiadol yn yr Adran TGCh. Mae hon yn rôl ymarferol i raddau helaeth, sy'n cynnwys y cyfrifoldeb am ymchwilio i gynnwys hyfforddi a'i greu ar gyfer systemau cyfredol a systemau newydd a gyflwynir i'r gwasanaeth gan yr Adran TGCh, ac yn enwedig y Tîm datrysiadau TGCh.

Rhan allweddol o'r rôl hon fydd llunio canllawiau ysgrifenedig deniadol, hawdd eu deall, cynnwys rhyngweithiol a thiwtorialau fideo, yn ogystal â gallu cyflwyno hyfforddiant wyneb yn wyneb a thrwy ffrydiau fideo gan ddefnyddio cyflwyniadau amlgyfrwng atyniadol.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano
Mae'r swydd hon yn gyfrifol am ddarparu hyfforddiant TGCh i'r holl newydd-ddyfodiad, o ddiffoddwyr tân gweithredol i staff cymorth. Mae'r Gwasanaeth, yn bwysig iawn, wedi ymrwymo i gynyddu llythrennedd digidol yr holl staff, a bydd hyn hefyd yn rhan o'ch cylch gwaith.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymfalchïo yn ei ddull arloesol o fynd ati i ddatrys problemau a defnyddio technoleg hyd eithaf ei gallu i wella effeithlonrwydd ac i ddarparu gwasanaethau, gan ddangos enillion ar ei fuddsoddiad. Mae gennym gyfuniad o dechnolegau blaengar a rhai hŷn ar waith ar hyn o bryd, ac rydym wedi creu tîm datrysiadau TGCh newydd a fydd am ddefnyddio TGCh i gael gwared ar y systemau hŷn yn raddol, cyflwyno systemau newydd sy'n addas ar gyfer y gweithle modern, a symleiddio prosesau gweithio ag offer awtomataidd.

Mae TGCh yn gweld newid cyflym yn y sefydliad ar hyn o bryd, a bydd ambell brosiect diddorol yn cael ei gyflwyno dros y blynyddoedd i ddod. Bydd rhai o'r prosiectau hyn yn arwain at newid cadarnhaol mawr yn y sefydliad, a bydd TGCh wrth wraidd hynny; felly, mae'r swydd hon yn gyfle arbennig i rywun sy'n angerddol ac yn frwd dros TGCh ac sy'n meddu ar y potensial i ysgogi newid a datblygiad sefydliadol.

Y Gwasanaeth
Mae ardal Gwasanaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cwmpasu 12,000 km o dir Cymru. Mae'n cynnwys 58 o orsafoedd, a hynny o Ynys Bŷr yn y De-orllewin i Lanfyllin yn y Gogledd-ddwyrain. Efallai y bydd angen teithio ymhell ac aros oddi cartref am gyfnodau yn ystod yr wythnos waith er mwyn cyflenwi gwasanaethau TGCh i'r ardaloedd hyn. Felly mae trwydded yrru lawn yn hanfodol, yn ogystal â'ch cerbyd eich hun (er bod ceir cronfa ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o deithiau).

Byddwch yn cael eich gwobrwyo â rôl amrywiol a heriol, buddion gwych sy'n cynnwys y posibilrwydd o ddatblygu'n gyflym i frig y radd gyflog, lwfans gwyliau hael yn ogystal â gwyliau banc, cynllun pensiwn dymunol iawn, a chynllun disgownt cenedlaethol. Yn anad dim, byddwch yn gweithio i sefydliad uchel ei barch sy'n meddu ar ddyfarniad Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl, tîm gwych – yn yr adran TGCh a'r sefydliad ehangach – a bydd gennych y pleser o wybod y bydd y gwaith y byddwch yn ei wneud yn achub bywydau ac yn helpu cymunedau ledled Cymru.

Ymholiadau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth TGCh, Dafydd Lawrence ar 01267 226855 neu drwy e-bost d.lawrence@mawwfire.gov.uk.

Gwneud cais am y rôl
I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
-

Ymgeiso am y rôl
Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Swyddog Cymorth Prosiectau Dros Dro

Adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg
Wedi'i leoli yn Nafen, Llanelli
Gradd 6 - £25,481-£27,041

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gofyn am geisiadau gan unigolion ar gyfer rôl Swyddog Cymorth Prosiectau Dros Dro yn Adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg yn Nafen, Llanelli. Swydd dros dro am ddeuddeng mis yw hon.

Y Rôl
Bydd yn ofynnol i ddeliad y swydd ddarparu cymorth uniongyrchol ar gyfer y gwaith o ddatblygu a gweithredu prosiect System Rheoli Stocrestrau y Gwasanaeth. Prif thema'r rôl fydd:

 • Darparu cymorth gweinyddol ar gyfer y prosiect
 • Coladu a pharatoi setiau data yn ôl y gofyn
 • Helpu i ddatblygu a phrofi'r system
 • Helpu i lunio dogfennau canllawiau gweithdrefnol
 • Helpu i baratoi a datblygu cyfryngau hyfforddi
 • Bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer y defnyddwyr
 • Helpu i gefnogi dulliau cyfathrebu ac ymgysylltu effeithiol
 • Ymrwymo i drefniadau gweithio hyblyg i ddarparu cymorth gyda'r hwyr ar gyfer gorsafoedd sy'n defnyddio'r System ar Ddyletswydd yn ôl Galw (RDS) pan fyddant yn ymgymryd â hyfforddiant a phrofion, a hefyd am gyfnod ar ôl mynd yn fyw i reoli materion yn ôl y gofyn.

Mae hon yn swydd lawn-amser am 37 awr yr wythnos, ac mae iddi oriau hyblyg yn unol â chynllun amser hyblyg y Gwasanaeth. Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus addasu ei oriau gwaith i weithio gyda'r hwyl i gyd-fynd â nosweithiau dril Ar Alwad yr orsaf, a hynny er mwyn darparu hyfforddiant a chymorth yn ystod camau olaf y prosiect.

Ymholidau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â Richard Owens R.Owens@mawwfire.gov.uk.  

Gwneud cais am y rôl
I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.
Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
23 Tachwedd 2021

Ffurflenni Cais a Gwybodaeth Bellach