Swyddi gwag cyfredol

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer y rolau canlynol. Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

Diffoddwyr Tân Llawn Amser

blank

Diffoddwyr Tân Ar Alwad

blank

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag Diffoddwyr Tân Ar Alwad ym mhob un o Orsafoedd Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

 

 

Oes gennych chi'r hyn sydd ei angen?

blank

Am mwy o wybodaeth ewch i'n tudalennau Recriwtio Diffoddwyr Tan ar Alwad.

Barod i ymgeisio?

blank

Llenwch ein ffurflen Mynegi Diddordeb nawr.

 

Cais i ddychwelyd i gyflogaeth (Ar alwad yn unig)

blank

Gellir cynnig yr opsiwn o "ddychwelyd i gyflogaeth" pan fydd gweithiwr wedi terfynu ei Gontract Ar Alwad â GTACGC, a hynny'n wirfoddol, ac yn gofyn am ddychwelyd i gyflogaeth o fewn pedair blynedd i'r diwrnod dyletswydd diwethaf sydd wedi'i gofnodi ar ei gyfer. Mae'r cyfleuster hwn ar gael i'r cyflogeion hynny sy'n dymuno dychwelyd i rôl diffoddwr tân, a'r cyflogeion hynny yn unig. Er bod personél a fu yn Rheolwyr Criw neu Reolwyr Gwylfa yn flaenorol yn gymwys i wneud cais, dim ond i rôl diffoddwr tân y gallant ddychwelyd.

Llenwch ein ffurflen Dychwelwch i'r Gwasanaeth neu cysylltwch â'r Tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth, a hynny trwy ffonio 01267 226832 neu anfon neges e-bost i humanresources@mawwfire.gov.uk

Staff Cymorth

blank

Dirprwy Bennaeth yr Adran Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)

Yr Adran Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, Pencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin

Gradd 13 - £51,515-£53,500

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd ceisiadau gan unigolion ar gyfer rôl Dirprwy Bennaeth TGCh
yn yr Adran TGCh ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin.

Y Rôl
Dyma gyfle i gyflawni swydd nodedig ar lefel uchel yn yr adran TGCh gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae’r rôl hon, wrth wraidd y gwaith sydd ei angen ar gyfer un o’r Gwasanaethau Tân mwyaf yng Nghymru a Lloegr, gan ddarparu’r asgwrn cefn technolegol hanfodol ar gyfer y Gwasanaeth. Byddwn yn eich gwobrwyo gyda buddion mawr, gan gynnwys pensiwn hael, a byddech yn rhan o’r symud yn 2024 i swyddfeydd TGCh wedi’u hadnewyddu. Byddech yn gwybod hefyd bod y gwaith yr ydych chi’n ei wneud yn helpu i achub bywydau ac yn helpu cymunedau ledled Cymru.

Mae hon yn rôl llawn amser gan adrodd i’r Pennaeth TGCh a chyflawni swyddogaethau’r Dirprwy Bennaeth TGCh. Fel rheolwr y Tîm Systemau Busnes TGCh, byddwch yn gyfrifol am oruchwylio systemau a seilwaith ar draws ardal y Gwasanaeth, gan gynnig cyngor, gwybodaeth a datrysiadau TGCh gwych i ddefnyddwyr.

Bydd gennych lefel uchel o wybodaeth am seiberddiogelwch a phrofiad o ddiogelu systemau o’r dechrau yn ogystal â gwaith diogelwch adferol. Bydd hyn yn arwain at sicrhau ein bod yn dilyn yr arferion diogelwch gorau gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant a’r llywodraeth, a bod problemau yn cael eu datrys neu eu lliniaru. Byddwch yn helpu i sicrhau bod y System Rheoli Diogelwch TG yn gweithredu’n effeithiol a bod y ddogfennaeth ar waith ac yn cael ei hadolygu’n rheolaidd.

Mae’r rôl yn gofyn am sgiliau TGCh cyffredinol gwych, a ddatblygwyd trwy brofiad helaeth fel rheolwr mewn TGCh, gyda gwybodaeth dechnegol brofedig o rwydweithio, gweinyddion (diriaethol a rhithiol, cwmwl ac ar y safle), meddalwedd a chaledwedd, a chithau wedi cyflwyno eich syniadau arloesol eich hun, sydd wedi arwain at newid sylweddol yn eich swyddi blaenorol. Mae sgiliau arweinyddiaeth cadarn yn hanfodol i’r rôl hon, gyda ffocws cryf ar bobl a’r gallu i roi’r tîm a’r sefydliad o’ch blaen chi eich hun. Er y byddwch yn arwain tîm, bydd y rôl hon yn ymarferol iawn a bydd yn addas i rywun sy’n mwynhau’r agweddau technegol ar TGCh.  Bydd gennych sgiliau rheoli prosiect da gan ddefnyddio methodolegau amrywiol a’r gallu i greu cynlluniau gwaith gydag amserlenni a chyllidebau priodol. Byddwch yn sicrhau bod syniadau’n cael eu hymchwilio’n dda gydag adroddiadau manwl yn rhestru’r opsiynau a’r risgiau yn cael eu creu a’u cyflwyno i safon uchel.

Bydd disgwyl i chi gynrychioli’r adran TGCh mewn cyfarfodydd ar bob lefel, gan gynnal agwedd broffesiynol ac ymarweddiad brwdfrydig. Felly, bydd yn ofynnol i chi feddu ar sgiliau rhyngbersonol da, gyda’r gallu i gael y gorau gan gyflenwyr ac archwilio a yw’r gwasanaeth y maent yn ei ddarparu yn fuddiol ac yn cynnig gwerth am arian. Bydd angen cyfathrebu gyda’r sefydliad yn ehangach yn rheolaidd, gyda chyswllt rheolaidd rhwng gwahanol adrannau, yn adrannau cymorth a gweithredol.  

Byddai gwybodaeth am gaffael, llywodraethu a rheoliadau’r sector cyhoeddus a’r gwasanaethau brys yn ddefnyddiol, er nad yw’n hanfodol.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymfalchïo yn eu dull arloesol o ddatrys problemau a defnyddio technoleg i wella'r ffordd y gall gweithwyr sicrhau canlyniadau. Gyda chymysgedd o dechnolegau blaengar a hen rai ar waith ar hyn o bryd, byddwn yn ceisio defnyddio TGCh i roi’r gorau i ddefnyddio hen systemau a chyflwyno systemau newydd sy’n addas ar gyfer y gweithle modern, a symleiddio prosesau gweithio gydag offer awtomataidd.

Ar hyn o bryd mae TGCh o fewn y Gwasanaeth yn newid yn gyflym gyda phrosiectau diddorol yn cael eu cyflwyno dros y blynyddoedd nesaf. Bydd rhai o’r prosiectau hyn yn creu newid cadarnhaol mawr o fewn y sefydliad a bydd TGCh yn ganolog iddynt, felly mae’n gyfle gwych i rywun sy’n angerddol ac yn frwdfrydig am TGCh ac sy’n weithgar iawn.

Mae ardal gwasanaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cwmpasu 12,000km o Gymru, gyda 58 o orsafoedd, o Ynys Bŷr yn y de-orllewin hyd at Lanfyllin yn y gogledd-ddwyrain. Bydd darparu TGCh i rai ardaloedd yn gofyn am gryn dipyn o deithio ac aros oddi cartref am gyfnodau o amser yn ystod yr wythnos waith. Felly mae trwydded yrru lawn yn hanfodol yn ogystal â bod â’ch cerbyd eich hun (er bod ceir cronfa ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o deithiau).

Ymholiadau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth TGCH, Dafydd Lawrence, drwy e-bost D.Lawrence@tangc.gov.uk.

Gwneud cais am y rôl
I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person yn y Pecyn Cais Swydd atodedig.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.
Amgaewch gopïau o'ch cymwysterau gyda'r cais.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
4.30yp 1 Mawrth 2024

Rheoli Tân ar y Cyd
blank