Swyddi gwag cyfredol

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer y rolau canlynol. Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

Diffoddwyr ar alwad

blank

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar-alwad ar ddiffoddwyr tân yn y Gorsafoedd Tân:

Sir Gâr

 • Caerfyrddin
 • Cydweli
 • Hendy-gwyn ar Daf
 • Llandeilo
 • Llandysul
 • Llanelli
 • Llanymddyfri
 • Castell Newydd Emlyn
 • Pontiets
 • Y Tymbl

Ceredigion

 • Aberaeron
 • Aberteifi
 • Aberystwyth
 • Borth (Gorsaf Dân Wirfoddol)
 • Cei Newydd
 • Llanbedr Pont Steffan
 • Tregaron

Castell-nedd Port Talbot

 • Blaendulais
 • Y Cymer
 • Glyn-nedd
 • Port Talbot

Sir Benfro

 • Aberdaugleddau
 • Abergwaun
 • Arberth
 • Crymych
 • Doc Penfro
 • Tyddewi
 • Ynys Bŷr 

Powys

 • Aber-craf
 • Aberhonddu
 • Crucywel
 • Gelli Gandryll
 • Llanadras
 • Llandrindod
 • Llanfair-ym-Muallt
 • Llanidloes
 • Machynlleth
 • Rhaeadr
 • Trefyclo
 • Talgarth
 • Trefaldwyn
 • Y Drenewydd

Abertawe

 • Pontarddulais
 • Reynoldston
 • Treforys

 

Oes gennych chi'r hyn sydd ei angen?

blank

Am mwy o wybodaeth ewch i'n tudalennau Recriwtio Diffoddwyr Tan ar Alwad.

Barod i ymgeisio?

blank

Llenwch ein ffurflen Mynegi Diddordeb nawr.

 

Cais i ddychwelyd i gyflogaeth (Ar alwad yn unig)

blank

Gellir cynnig yr opsiwn o "ddychwelyd i gyflogaeth" pan fydd gweithiwr wedi terfynu ei Gontract Ar Alwad â GTACGC, a hynny'n wirfoddol, ac yn gofyn am ddychwelyd i gyflogaeth o fewn pedair blynedd i'r diwrnod dyletswydd diwethaf sydd wedi'i gofnodi ar ei gyfer. Mae'r cyfleuster hwn ar gael i'r cyflogeion hynny sy'n dymuno dychwelyd i rôl diffoddwr tân, a'r cyflogeion hynny yn unig. Er bod personél a fu yn Rheolwyr Criw neu Reolwyr Gwylfa yn flaenorol yn gymwys i wneud cais, dim ond i rôl diffoddwr tân y gallant ddychwelyd.

Llenwch ein ffurflen Dychweled i'r Gwasanaeth ne cysylltwch â'r tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth, a hynny trwy ffonio 01267 226832 neu anfon neges e-bost i humanresources@mawwfire.gov.uk

Staff cymorth

blank

Swyddog Hyfforddi TGCh
Yr Adran TGCh
GRADD 6 £25,481-£27,041 y flwyddyn

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am Swyddog Hyfforddi TGCh sydd â chymwysterau a phrofiad addas i ymuno â'r Adran TGCh, a leolir ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Mae hon yn swydd lawn-amser am 37 awr yr wythnos (dydd Llun-dydd Gwener)

Y rôl
Mae'n ofynnol bod gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad proffesiynol da o redeg cyrsiau hyfforddi TGCh ar gyfer cynulleidfa o bob lefel o hyfedredd ym maes TGCh – o ddechreuwyr pur i gyd-weithwyr profiadol yn yr Adran TGCh. Mae hon yn rôl ymarferol i raddau helaeth, sy'n cynnwys y cyfrifoldeb am ymchwilio i gynnwys hyfforddi a'i greu ar gyfer systemau cyfredol a systemau newydd a gyflwynir i'r gwasanaeth gan yr Adran TGCh, ac yn enwedig y Tîm datrysiadau TGCh.

Rhan allweddol o'r rôl hon fydd llunio canllawiau ysgrifenedig deniadol, hawdd eu deall, cynnwys rhyngweithiol a thiwtorialau fideo, yn ogystal â gallu cyflwyno hyfforddiant wyneb yn wyneb a thrwy ffrydiau fideo gan ddefnyddio cyflwyniadau amlgyfrwng atyniadol.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano
Mae'r swydd hon yn gyfrifol am ddarparu hyfforddiant TGCh i'r holl newydd-ddyfodiad, o ddiffoddwyr tân gweithredol i staff cymorth. Mae'r Gwasanaeth, yn bwysig iawn, wedi ymrwymo i gynyddu llythrennedd digidol yr holl staff, a bydd hyn hefyd yn rhan o'ch cylch gwaith.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymfalchïo yn ei ddull arloesol o fynd ati i ddatrys problemau a defnyddio technoleg hyd eithaf ei gallu i wella effeithlonrwydd ac i ddarparu gwasanaethau, gan ddangos enillion ar ei fuddsoddiad. Mae gennym gyfuniad o dechnolegau blaengar a rhai hŷn ar waith ar hyn o bryd, ac rydym wedi creu tîm datrysiadau TGCh newydd a fydd am ddefnyddio TGCh i gael gwared ar y systemau hŷn yn raddol, cyflwyno systemau newydd sy'n addas ar gyfer y gweithle modern, a symleiddio prosesau gweithio ag offer awtomataidd.

Mae TGCh yn gweld newid cyflym yn y sefydliad ar hyn o bryd, a bydd ambell brosiect diddorol yn cael ei gyflwyno dros y blynyddoedd i ddod. Bydd rhai o'r prosiectau hyn yn arwain at newid cadarnhaol mawr yn y sefydliad, a bydd TGCh wrth wraidd hynny; felly, mae'r swydd hon yn gyfle arbennig i rywun sy'n angerddol ac yn frwd dros TGCh ac sy'n meddu ar y potensial i ysgogi newid a datblygiad sefydliadol.

Y Gwasanaeth
Mae ardal Gwasanaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cwmpasu 12,000 km o dir Cymru. Mae'n cynnwys 58 o orsafoedd, a hynny o Ynys Bŷr yn y De-orllewin i Lanfyllin yn y Gogledd-ddwyrain. Efallai y bydd angen teithio ymhell ac aros oddi cartref am gyfnodau yn ystod yr wythnos waith er mwyn cyflenwi gwasanaethau TGCh i'r ardaloedd hyn. Felly mae trwydded yrru lawn yn hanfodol, yn ogystal â'ch cerbyd eich hun (er bod ceir cronfa ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o deithiau).

Byddwch yn cael eich gwobrwyo â rôl amrywiol a heriol, buddion gwych sy'n cynnwys y posibilrwydd o ddatblygu'n gyflym i frig y radd gyflog, lwfans gwyliau hael yn ogystal â gwyliau banc, cynllun pensiwn dymunol iawn, a chynllun disgownt cenedlaethol. Yn anad dim, byddwch yn gweithio i sefydliad uchel ei barch sy'n meddu ar ddyfarniad Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl, tîm gwych – yn yr adran TGCh a'r sefydliad ehangach – a bydd gennych y pleser o wybod y bydd y gwaith y byddwch yn ei wneud yn achub bywydau ac yn helpu cymunedau ledled Cymru.

Ymholiadau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth TGCh, Dafydd Lawrence ar 01267 226855 neu drwy e-bost d.lawrence@mawwfire.gov.uk.

Gwneud cais am y rôl
I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
-

Ymgeiso am y rôl
Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 • GWEINYDDWR MEDDALWEDD

  LLEIHAU RISGIAU CYMUNEDOL - PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN

  GRADD 5

  Gwahoddir ceisiadau gan bersonél â chymwysterau a/neu brofiad addas am swydd wag dros dro yn rôl Gweinyddwr Meddalwedd, a fydd yn cael ei lleoli yn yr adran Lleihau Risg Cymunedol ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Yr oriau yw 37 awr yr wythnos (dydd Llun-ddydd Gwener) a bydd y swydd wag yn weithredol tan fis Gorffennaf 2021 i ddechrau. Swydd dros dro yw hon tan (31 Rhagfyr 2022)

  Y Rôl

   

  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn datblygu ac yn cynnal systemau data a gwybodaeth i sicrhau bod y Gwasanaeth yn cyflawni ei gyfrifoldebau statudol i Leihau Risgiau Cymunedol. Mae'r rôl hefyd yn cynnwys sicrhau bod systemau o'r fath yn gadarn ac yn rhyngweithredu â systemau data/gwybodaeth perthnasol eraill a ddefnyddir gan y Gwasanaeth. Cyfrifoldebau ychwanegol yw darparu hyfforddiant ar systemau data er mwyn gallu cadw cofnod cywir o weithgareddau, darparu cymorth clercol a gweinyddol i'r Adran Lleihau Risgiau Cymunedol, ac ymgymryd â rôl oruchwyliol ar gyfer Cydlynu Lleihau Risgiau Cymunedol yn absenoldeb y Cydgysylltydd.

   

  Ymholiadau

  I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Rheolwr Gorsaf, Matthew Roberts: (m.roberts@mawwfire.gov.uk).

   

  Gwneud cais am y rôl

  I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

  Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

  Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

  Dyddiad Cau


  04 Gorffenaf 2022

  Ffurflen Gais 
  Swydd-ddisgrifiad 
  Manyleb Y Person 
  Canllawiau Gwneud Cais
 • Rheolwr Sicrwydd Risgiau Corfforaethol Cyfnod Penodol
  Yr Adran Risgiau Corfforaethol, Pencadlys y Gwasanaeth

  Gradd 10 - £36,371 - £38,553

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gofyn am geisiadau gan unigolion ar gyfer rôl Rheolwr Sicrwydd Risgiau Corfforaethol dros dro yn yr Adran Risgiau Corfforaethol ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Swydd am gyfnod penodol o naw mis yw hon.

  Y Rôl
  Bydd deiliad y rôl yn gwneud y canlynol:

  • Rhoi cyngor ac arweiniad cymwys i holl Reolwyr a Gweithwyr y Gwasanaeth ar bob mater yn ymwneud â Risgiau Corfforaethol, gan gynnwys iechyd, diogelwch a lles ac yswiriant.
  • Cynorthwyo i wella'r broses rheoli risgiau a chydymffurfedd ledled y sefydliad, gan sicrhau bod y Gwasanaeth yn gweithredu yn unol â'r holl ddeddfwriaeth, gofynion rheoliadol ac arfer gorau sy'n ymwneud â'i weithgareddau.
  • Cynghori Rheolwyr ynghylch y Risgiau Strategol yn y Gwasanaeth Tân ac Achub.
  • Ymgymryd â gwaith sy'n gysylltiedig â Phortffolios Yswiriant y Gwasanaeth.

  Mae hon yn swydd lawn-amser am 37 awr yr wythnos, ac mae iddi oriau hyblyg yn unol â chynllun amser hyblyg y Gwasanaeth.

  Ymholiadau
  I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth Risgiau Corfforaethol, Alex Roberts yn A.Roberts@mawwfire.gov.uk.

  Gwneud cais am y rôl

  I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

  Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

  Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

  Dyddiad Cau
  05 Gorffennaf 2022

  Ffurflen Gais 
  Swydd-ddisgrifiad 
  Manyleb Y Person 
  Canllawiau Gwneud Cais
 • Cydgysylltydd Cyflenwi Hyfforddiant
  Adran Cyflenwi Hyfforddiant, Coed-yr-iarll

  Gradd 5

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd ceisiadau gan unigolion ar gyfer rôl dros dro Cydgysylltydd Cyflenwi Hyfforddiant Parhaol yn yr Adran Cyflenwi Hyfforddiant yng Nghoed-yr-iarll.  Swydd dros dro yw hon tan 31 Rhagfyr 2022

  Y Rôl
  Darparu cymorth gweinyddol cynhwysfawr yn yr Adran Cyflenwi Hyfforddiant. Bydd y dyletswyddau'n cynnwys teipio, mewnbynnu data, rheoli/adrodd am a ffeilio cronfeydd data, y defnydd o holl beiriannau a rhaglenni TG y swyddfa, cydgysylltu'r holl weithgareddau e-ddysgu, ac ymgymryd â chyfrifoldeb rheolwr llinell ar gyfer y rôl weinyddol Gradd 3 yn yr adran Cyflenwi Hyfforddiant.

   

  Mae hon yn swydd lawn-amser 37 awr yr wythnos, ac mae iddi oriau hyblyg yn unol â chynllun amser hyblyg y Gwasanaeth.

  Ymholiadau
  I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth Cyflenwi Hyfforddiant, Geraint Thomas, yn gm.thomas@tancgc.goc.uk

  Gwneud cais am y rôl

  I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

  Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: adnoddauDynol@tancgc.gov.uk

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

  Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

  Dyddiad Cau
  16:30 o’r gloch ar 08 Gorffennaf 2022

  Ffurflen Gais 
  Swydd-ddisgrifiad 
  Manyleb Y Person 
  Canllawiau Gwneud Cais

Swyddog Rheoli'r Fflyd
Adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg – Dafen, Llanelli

Gradd 8 – £30,984-£32,798

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am geisiadau gan unigolion ar gyfer rôl Swyddog Rheoli'r Fflyd Parhaol yn Adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg sydd wedi'i lleoli yn Nafen, Llanelli.

Y Rôl

Cynorthwyo'r Pennaeth Fflyd, Peirianneg a Logisteg i sicrhau bod y gwaith o reoli proses weinyddu fflyd y Gwasanaeth, ynghyd â'r cyllidebau cyfalaf a refeniw ategol, yn cael ei wneud mewn modd effeithiol a chydymffurfiol, fel ei gilydd, ac i sicrhau bod cronfa ddata asedau fflyd a chyfarpar y Gwasanaeth yn cael ei chadw mewn cyflwr cyfredol a chywir, a hynny yn rhan o system rheoli fflyd y Gwasanaeth.

 

Mae hon yn swydd lawn-amser am 37 awr yr wythnos, ac mae iddi oriau hyblyg yn unol â chynllun amser hyblyg y Gwasanaeth.

Ymholiadau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Phennaeth Dros Dro Adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg, Richard Owens: r.owens@mawwfire.gov.uk.

 

Gwneud cais am y rôl

I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@ tancgc.gov.uk.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
06 Gorffennaf 2022

Ffurflen Gais 
Swydd-ddisgrifiad 
Manyleb Y Person 
Canllawiau Gwneud Cais

Gweinyddwr Cyfreithiol
Yr Adran Diogelwch Tân Busnesau, Pencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin

Gradd 4 – £20,903-£22,183

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gofyn am geisiadau gan unigolion ar gyfer rôl Gweinyddwr Cyfreithiol Parhaol yn yr Adran Diogelwch Tân Busnesau ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin.

Y Rôl

Bydd deiliad y swydd yn paratoi, gweinyddu a chyflenwi gohebiaeth gyfreithiol a deunyddiau cysylltiedig sy'n berthnasol i'r adran Lleihau Risgiau Cymunedol er mwyn sicrhau cydymffurfedd â gofynion y System Cyfiawnder Troseddol, a darparu cydnerthedd i rolau gweinyddol eraill yr adran Lleihau Risgiau Cymunedol.

Mae hon yn swydd ran-amser am 18.5 awr yr wythnos, ac mae iddi oriau hyblyg yn unol â chynllun amser hyblyg y Gwasanaeth.

Ymholiadau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Rheolwr Grŵp, Sion Slaymaker yn s.slaymaker@tancgc.gov.uk


Gwneud cais am y rôl

I wneud cais am y rôl, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i humanresources@tancgc.gov.uk.

Amgaewch gopïau o'ch cymwysterau gyda'r cais.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
07 Gorffennaf 2022

Ffurflen Gais 
Swydd-ddisgrifiad 
Manyleb Y Person 
Canllawiau Gwneud Cais

Technegydd TGCh (Tîm Systemau Busnes TGCh)​

Gradd 5 23,484 to 24,920

 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am dechnegydd TGCh profiadol i ymuno â'i dîm yn y pencadlys yng Nghaerfyrddin.

 

Mae hon yn rôl lawn-amser a allai eich gweld yn gweithio yn un neu ragor o'r Timau TG canlynol – Systemau Gweithredol TGCh, Systemau Busnes TGCh, Datrysiadau TGCh neu'n helpu o ran Diogelwch TGCh. Er mai yn y tîm Systemau Busnes TGCh fydd prif rôl y swydd hon, bydd gofyniad i weithio yn y timau eraill dros dro neu'n barhaol yn dibynnu ar y gofynion o ran adnoddau.

 

Mae'n ofynnol bod gennych brofiad proffesiynol da mewn ymchwilio, gwerthuso a ffurfweddu caledwedd a meddalwedd TGCh, a hynny wrth gynnal dogfennaeth glir a chryno a llunio adroddiadau hawdd eu deall ond manwl. Mae'r rôl hon hefyd yn gofyn am ddealltwriaeth dechnegol o gysyniadau TGCh sylweddol, er enghraifft gweinyddwyr a pheiriannau rhithwir, rhwydweithio Technegydd TGCh (Tîm Systemau Busnes TGCh)

(newid, cyfeiriadau IP, DHCP a llwybro sylfaenol), comisiynu ceblau a socedi rhwydweithiau, caledwedd bwrdd gwaith a WiFi. Er y rhoddir hyfforddiant ar y gwaith gofynnol, mae gwybodaeth flaenorol yn y meysydd hyn yn hanfodol.

 

Bydd rhan sylweddol o'r rôl yn cynnwys gosod a ffurfweddu cyfrifiaduron personol, gliniaduron a ffonau symudol, felly bydd angen profiad o offer gosod, delweddu Microsoft Windows, Microsoft Intune a thebyg. Dylech hefyd feddu ar wybodaeth gadarn am TGCh a diogelwch data, a'i rhoi ar waith yn yr holl waith yr ydych yn ei wneud.

 

Bydd gennych nifer o flynyddoedd o brofiad yn delio â gwaith ymarferol sy'n cwmpasu pob maes TGCh, ac yn helpu i gyflawni prosiectau amrywiol eu natur. Gan y byddwch yn gallu gweithio'n hyderus o'ch pen a'ch pastwn eich hun, efallai y bydd gofyn i chi weithredu prosiectau'n annibynnol. Byddwch yn gallu darparu cyngor technegol i'r tîm ynghylch addasrwydd y cynhyrchion sy'n cael eu gwerthuso, gan gynnwys a fyddant yn addas yn rhan o'r datrysiad. 

 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymfalchïo yn ei ffordd arloesol o fynd ati i ddatrys problemau a defnyddio technoleg i wella'r modd y gall gweithwyr sicrhau canlyniadau. Gan fod yna gyfuniad o'r technolegau mwyaf arloesol a hen dechnolegau ar waith ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am ymgeiswyr a all ddod â syniadau newydd ac ymagwedd arloesol, gadarnhaol at eu gwaith.

 

Mae TGCh yn gweld newid cyflym yn y Gwasanaeth ar hyn o bryd, a bydd ambell brosiect diddorol yn cael ei gyflwyno dros y blynyddoedd i ddod. Bydd rhai o'r prosiectau hyn yn arwain at newid cadarnhaol mawr yn y sefydliad, a bydd TGCh wrth wraidd hynny; felly, mae'r swydd hon yn gyfle arbennig i rywun sy'n angerddol ac yn frwd dros TGCh ac sy'n meddu ar ethos gwaith gwych. 

 

I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person. 

 

Gwneud cais am y rôl

 

I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: AdnoddauDynol@tancgc.gov.uk

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 

Dyddiad Cau

14 Gorffennaf 2022​​

Ffurflen Gais 
Swydd-ddisgrifiad 
Manyleb Y Person 
Canllawiau Gwneud Cais

Cyfrifydd
Yr Adran Gyllid, Pencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin

Gradd 7

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd ceisiadau gan unigolion ar gyfer rôl Cyfrifydd Dros Dro yn yr Adran Gyllid ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Mae'r rôl hon yn un dros dro am gyfnod cychwynnol o 12 mis ac mae’n rhoi cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus ymuno â thîm sy’n perfformio’n uchel  sydd â hanes profedig o wella gwasanaeth.

Y Rôl
Prif ffocws y swydd fydd darparu cymorth cyfrifyddiaeth technegol i Reolwr y Gwasanaethau Cyfrifyddu a'r Pennaeth Cyllid, ynghyd â chymorth gweinyddol i'r Adran Gyfrifyddiaeth.  

Mae hon yn swydd lawn-amser 37 awr yr wythnos, ac mae iddi oriau hyblyg yn unol â chynllun amser hyblyg y Gwasanaeth. Mae gan y Gwasanaeth Bolisi Gweithio Ystwyth syn’ darparu opsiynau ar gyfer gweithio o bell.

Ymholiadau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth Cyllid, Sarah Mansbridge, ar 01267 226870.

 

Gwneud cais am y rôl

I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael isod, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: AdnoddauDynol@tancgc.gov.uk

 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
13 Gorffennaf 2022

Ffurflen Gais 
Swydd-ddisgrifiad 
Manyleb Y Person 
Canllawiau Gwneud Cais