Swyddi gwag cyfredol

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer y rolau canlynol. Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

Diffoddwyr ar alwad

blank

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar-alwad ar ddiffoddwyr tân yn y Gorsafoedd Tân:

Sir Gâr

 • Rhydaman
 • Cydweli
 • Hendy-gwyn ar Daf
 • Llandeilo
 • Llandysul
 • Llanelli
 • Llanymddyfri
 • Castell Newydd Emlyn
 • Pontiets
 • Y Tymbl

Ceredigion

 • Aberaeron
 • Aberteifi
 • Aberystwyth
 • Borth (Gorsaf Dân Wirfoddol)
 • Cei Newydd
 • Llanbedr Pont Steffan
 • Tregaron

Castell-nedd Port Talbot

 • Blaendulais
 • Dyffryn Aman
 • Y Cymer
 • Glyn-nedd
 • Port Talbot

Sir Benfro

 • Aberdaugleddau
 • Abergwaun
 • Arberth
 • Crymych
 • Doc Penfro
 • Hwlffordd
 • Tyddewi
 • Ynys Bŷr 

Powys

 • Aber-craf
 • Aberhonddu
 • Crucywel
 • Gelli Gandryll
 • Llanadras
 • Llandrindod
 • Llanfair Caereinion
 • Llanfyllin
 • Llanfair-ym-Muallt
 • Llanidloes
 • Llanwrtyd
 • Machynlleth
 • Rhaeadr
 • Trefyclo
 • Talgarth
 • Trefaldwyn
 • Y Drenewydd
 • Y Trallwng

Abertawe

 • Pontarddulais
 • Reynoldston
 • Treforys

 

Oes gennych chi'r hyn sydd ei angen?

blank

Am mwy o wybodaeth ewch i'n tudalennau Recriwtio Diffoddwyr Tan ar Alwad.

Barod i ymgeisio?

blank

Llenwch ein ffurflen Mynegi Diddordeb nawr.

 

Cais i ddychwelyd i gyflogaeth (Ar alwad yn unig)

blank

Gellir cynnig yr opsiwn o "ddychwelyd i gyflogaeth" pan fydd gweithiwr wedi terfynu ei Gontract Ar Alwad â GTACGC, a hynny'n wirfoddol, ac yn gofyn am ddychwelyd i gyflogaeth o fewn pedair blynedd i'r diwrnod dyletswydd diwethaf sydd wedi'i gofnodi ar ei gyfer. Mae'r cyfleuster hwn ar gael i'r cyflogeion hynny sy'n dymuno dychwelyd i rôl diffoddwr tân, a'r cyflogeion hynny yn unig. Er bod personél a fu yn Rheolwyr Criw neu Reolwyr Gwylfa yn flaenorol yn gymwys i wneud cais, dim ond i rôl diffoddwr tân y gallant ddychwelyd.

Llenwch ein ffurflen Dychweled i'r Gwasanaeth ne cysylltwch â'r tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth, a hynny trwy ffonio 01267 226832 neu anfon neges e-bost i humanresources@mawwfire.gov.uk

Staff cymorth

blank

Ymarferydd Diogelwch ar y Ffyrdd (x2, Dros dro)

Adran Diogelwch Cymunedol, wedi'i leoli yn unrhyw un o Hybiau Diogelwch Cymunedol y Gwasanaeth

Gradd 5: £25,409-£26,845

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gofyn am ceisiadau gan unigolion ar gyfer rôl Ymarferydd Diogelwch ar y Ffyrdd dros dro yn yr Adran Diogelwch Cymunedol yn unrhyw un o Hyb Diogelwch Cymunedol y Gwasanaeth. Mae hon yn swydd dros dro tan 31 Mawrth 2024.

Y Rôl
Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo i ddarparu hyfforddiant diogelwch ar y ffyrdd fel rhan o ymgyrch 'Dim ond Un Munud' Llywodraeth Cymru (30-20 mya). Bydd y swydd hefyd yn darparu data i Gan Bwyll o'r hyfforddiant a ddarperir.
Mae hon yn swydd llawn amser sy'n gweithio 37 awr yr wythnos gydag oriau hyblyg yn unol â chynllun oriau hyblyg y Gwasanaeth.

Ymholiadau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Arweinydd Diogelwch Cymunedol Canolog, Bethan Gill yn b.gill@tancgc.gov.uk.

Gwneud cais am y rôl
I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person yn y Pecyn Cais Swydd atodedig.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.
Amgaewch gopïau o'ch cymwysterau gyda'r cais.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
4.30yp 10 Hydref 2023

Swyddog Cymorth Gweithredol TGCh

Yr Adran Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, Pencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin

Gradd 8 - £32,909-34,723

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd ceisiadau gan ymgeisydd sydd â chymwysterau a phrofiad addas, i arwain, rheoli, datblygu a chefnogi'r gwaith o osod a rhedeg dyfeisiau, systemau a seilwaith cyfathrebu hanfodol y gwasanaeth brys. Bydd y sawl sydd yn y rôl hefyd yn arbenigwr pwnc yn y meysydd hyn yn ogystal â'r systemau cydgysylltiedig yn ein hystafell rheoli brys a'r systemau rhybuddio mewn gorsafoedd. 

Y Rôl
Bydd deiliad y swydd yn cynrychioli'r Gwasanaeth yn nigwyddiadau'r diwydiant, wrth gysylltu â chyflenwyr, ac mewn cyfarfodydd â gwasanaethau tân a gwasanaethau brys eraill lle bydd gofyn i chi gysylltu â phersonél ar bob lefel. Bydd y sawl sydd yn y rôl hefyd yn arweinydd TGCh ar gyfer Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ein hystafell reoli ar y cyd. Efallai y bydd yn ofynnol i chi gael cliriad diogelwch ar gyfer rhai mathau o waith.

Bydd yn ofynnol i chi feddu ar lefel uchel o brofiad a hyder mewn systemau TGCh, rhwydweithiau, dyfeisiau ac electroneg mewn cerbydau, a dyfeisiau cyfathrebu, yn enwedig yn maes y gwasanaethau brys. Rhaid i ymgeiswyr hefyd feddu ar y gallu i wneud penderfyniadau rhesymegol, hyd yn oed dan straen, yn ystod digwyddiadau difrifol.

Bydd y sawl sydd yn y rôl yn gweithio yn y tîm Systemau Gweithredol sy'n rhan o'r adran TGCh, ac yn adrodd yn uniongyrchol i'r Rheolwr Systemau Gweithredol.

Mae'r swydd yn un 37 awr yr wythnos (dydd Llun i ddydd Gwener) ac yn cynnwys trefniadau gweithio hyblyg, ac mae wedi'i lleoli ym Mhencadlys y Gwasanaeth yng Caerfyrddin. Efallai y bydd rhywfaint o deithio ac aros dros nos achlysurol anaml yn ofynnol, a gallai hefyd fod angen darparu cymorth ar alwad yn ôl trefn rota y tu allan i oriau gwaith arferol (gyda thâl ychwanegol).

Ymholiadau
I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Dafydd Lawrence, y Pennaeth TGCh, trwy anfon neges e-bost at d.lawrence@mawwfire.gov.uk neu drwy ffonio 01267 226855.

Gwneud cais am y rôl
I wneud cais am y rôl hon, llenwch y ffurflen gais sydd, gan gyfeirio at y meini prawf a nodir yn y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person yn y Pecyn Cais Swydd atodedig.

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost i: humanresources@mawwfire.gov.uk.
Amgaewch gopïau o'ch cymwysterau gyda'r cais.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, a disgwylir i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS a geirdaon boddhaol.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau
11.59yh 4 Hydref 2023

Rheoli Tân ar y Cyd
blank