Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wrth wraidd yr hyn a wnawn yn y Gwasanaeth, ac maent yn werthoedd sy’n greiddiol i brosesau, arferion a diwylliant ein sefydliad. Ein nod yw sicrhau ein bod yn rhoi’r un gwerth ar bob un o’n gweithwyr, a’u bod yn cael yr un parch, a bod ein sefydliad yn cynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Rydym wedi ymrwymo yn y Gwasanaeth i nodi, deall a dileu pob rhwystr sy'n atal mynediad at wasanaethau, gwybodaeth a chyflogaeth. Byddwn yn mynd ati mewn modd gweithredol i gefnogi aelodau o'n cymunedau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol i oresgyn anfantais, a hynny trwy hyrwyddo cyfleoedd cyfartal ac amrywiaeth yn ein sefydliad.

 

Ar hyn o bryd, mae gan y Gwasanaeth nifer bach o rwydweithiau/fforymau cyflogeion ar waith, ac mae eu prif swyddogaethau fel a ganlyn:

  • ​Hyrwyddo materion ar gyfer cyflogeion;
  • Cyfrannu at agenda cynhwysiant ac amrywiaeth y sefydliad;
  • Rhoi cyngor ar ddatblygu polisïau;
  • Gwella'r amgylchedd gwaith ar gyfer cyflogeion.
Lansiodd y Gwasanaeth ei Fforwm Anabledd cyntaf ym mis Gorffennaf 2015, ac mae'r aelodaeth wedi tyfu'n gyson ers hynny. Mae'r fforwm yn agored i staff ag anableddau a'r rheiny sydd â diddordeb mewn materion anabledd a chynhwysiant. Hyd yma, mae'r materion sydd wedi'u codi wedi amrywio o wella hygyrchedd ein hadeiladau a'r wybodaeth a ddarparwn, i'r ffordd orau o helpu ein cydweithwyr yn y meysydd gweithredol ac ym maes Diogelwch Cymunedol i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i'r rheiny yn ein cymunedau sydd â mathau gwahanol o anableddau gweledol ac anweledol.

Mae'r fforwm yn cwrdd unwaith bob chwarter, a darperir diweddariad o bob cyfarfod i Dîm Arweinyddiaeth Weithredol y Gwasanaeth.

Er mai dim ond yn gynnar yn 2017 y cafodd y Rhwydwaith Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thraws/Rhwydwaith Cynghreiriaid Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thraws ei ffurfio, mae gan y Grŵp eisoes syniadau am feysydd polisi a darparu gwasanaethau yr hoffai ddylanwadu arnynt. Mae'r Grŵp yn cwrdd yn chwarterol, ac mae'n agored i gyflogeion sy'n eu hystyried eu hunain yn Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thraws, yn ogystal â chynghreiriaid.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diogelu pobl, yn gyfreithiol, rhag gwahaniaethu yn y gweithle ac yng nghymdeithas yn gyffredinol.

Fe wnaeth y Ddeddf unigol hon ddisodli’r amrywiol gyfreithiau gwrth-wahaniaethu blaenorol, gan wneud y gyfraith yn haws ei deall a chryfhau’r amddiffyniad mewn rhai sefyllfaoedd.  Mae’n traethu’r gwahanol ffyrdd y mae’n anghyfreithlon i drin rhywun.

Os am wybodaeth bellach am y Ddeddf ewch i'r dudalen Saesneg Equality Act 2010 Guidance ar safle we'r llywodraeth.

Mae Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb yn ein helpu i wella'r gwasanaethau rydym yn eu darparu yn ein cymunedau, yn ogystal â bywydau gwaith ein staff. Maent yn ein galluogi i asesu effaith ein polisïau, mentrau, penderfyniadau a gwasanaethau, gan ein helpu i ddileu unrhyw effeithiau andwyol y gallai'r polisïau, mentrau, penderfyniadau a gwasanaethau hynny eu cael er ein cyflogeion neu'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, neu i liniaru'r effeithiau andwyol hyn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch ynglŷn ag Asesiadau Effaith Cydraddoldeb y gwasanaeth, cysylltwch â ni drwy:

Ebost adnoddaudynol@tancgc.gov.uk
Ffôn  01267 226839


Cynlluniau ac adroddiadau