Polisi Hygyrchedd

Mae tîm digidol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod ein gwasanaethau ar-lein yn hygyrch i bob defnyddiwr ac yn cydymffurfio â lefel AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We – WCAG 2.1, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Er mwyn ein helpu i gyflawni a chynnal ein hamcan rydym wedi comisiynu'r Ganolfan Hygyrchedd Digidol (DAC) i gynnal archwiliadau cydymffurfio technegol lefel AA WCAG 2.1, a fydd hefyd yn cynnwys profion helaeth gan ddefnyddwyr ag ystod eang o anableddau.

Mae'r archwiliad https://www.tancgc.gov.uk i fod i gael ei gynnal wythnos sy'n dechrau 12 Ebrill 2021

Digital Accessibility Logo

 

Image divider

Mae'r datganiad hwn yn darparu gwybodaeth am yr opsiynau sydd ar gael i sicrhau bod y parthau www.mawwfire.gov.uk a www.tancgc.gov.uk mor hygyrch â phosibl.

Mae'r gwefannau hyn yn cael eu rhedeg gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Rydyn am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio ein gwefannau. Mae hyn yn golygu y dylech allu wneud y canlynol:

 • nesáu hyd at 500% heb broblemau;
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig;
 • defnyddio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin;
 • defnyddio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio'r swyddogaeth Pori'n uchel.

Defnyddio iaith glir

Rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio iaith glir ar draws ein gwefannau. Rydym yn ymdrechu i gyflwyno gwybodaeth mewn ffordd glir a hawdd ei deall bob amser.

Os byddwch yn cael anhawster deall unrhyw ran o'n gwefan, rhowch wybod i ni trwy anfon neges e-bost at post@tancgc.gov.uk, a byddwn yn cymryd camau i'w gwella.

 

Beth i'w wneud os na allwch gyrchu rhannau o'r wefan hon

Nid yw rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch. Er enghraifft,

 • nid yw rhai tudalennau a dogfennau atodedig wedi'u hysgrifennu'n glir;
 • mae cyferbyniad lliw gwael ar rai tudalennau;
 • ni allwch addasu uchder y llinellau na'r bylchau rhwng testun;
 • nid yw'r mwyafrif o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllenydd sgrin;
 • mae'n bosibl nad oes gan rai delweddau destun amgen clir.
Sut i ofyn am gynnwys mewn fformat hygyrch

Os oes arnoch angen gwybodaeth mewn fformat gwahanol i'r hyn a ddarperir ar ein gwefannau, yna cysylltwch â ni, gan ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 • cyfeiriad gwe (URL) y cynnwys;
 • eich enw a'ch cyfeiriad e-bost;
 • y fformat y mae arnoch ei angen e.e. print bras, PDF hygyrch.

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi cyn pen 28 diwrnod.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd o ran y wefan hon

Os dewch o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu os credwch nad ydym yn bodloni'r gofynion hygyrchedd, rhowch wybod i ni trwy anfon neges e-bost at post@tancgc.gov.uk, gan ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 • cyfeiriad gwe (URL) y cynnwys sydd â phroblemau hygyrchedd;
 • eich enw a'ch cyfeiriad e-bost.
   

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi cyn pen 28 diwrnod.

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Os byddwch yn cysylltu â ni gyda chŵyn ac na fyddwch yn fodlon ar ein hymateb, gallwch gysylltu â'r Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Cydraddoldeb (EASS).

 
Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefannau'n hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) fersiwn 2.1

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Amlinellir isod y cynnwys yr ystyrir nad yw'n hygyrch ar ein gwefan, ynghyd â manylion am:

 • lle y mae'n methu'r meini prawf llwyddiant;
 • y dyddiadau y bwriedir cywiro'r problemau.

Rhestr o gynnwys nad yw'n hygyrch

 1. Mae gan rai tudalennau atodiadau mewn mwy nag un iaith, ac nid yw'r iaith ar gyfer yr atodiadau wedi'i nodi, na'i ddynodi yn y ffeiliau. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 3.1.1 WCAG 2.1A (Iaith y Dudalen). Rydym yn bwriadu cywiro hyn erbyn mis Medi 2020.
 2. Weithiau nid oes gan rai dolenni a thestun ar ddelweddau ddigon o wrthgyferbyniad. Mae hyn yn methu WCAG 1.4.11 AA (Cyferbyniad heb fod yn destun). Rydym yn bwriadu cywiro hyn erbyn mis Medi 2020.

Nid oes angen i'r cynnwys canlynol gydymffurfio â'r gofyniad hygyrchedd tan fis Medi 2020, oherwydd iddo gael ei gyhoeddi cyn mis Medi 2018.

 1. Nid yw llawer o'n fideos hŷn yn bodloni safonau hygyrchedd – er enghraifft, efallai nad oes ganddynt gapsiynau neu ddisgrifiadau sain. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 1.2.4 WCAG 2.1. Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni gywiro fideos a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaeth.
 2. Bydd unrhyw fideos newydd a gyhoeddwn yn bodloni'r safonau hygyrchedd.

Bydd canllawiau'n cael eu creu i helpu awduron cynnwys i ddeall y gofynion ar gyfer capsiynau a disgrifiadau sain ar gyfer pob fideo newydd. Mae hyn yn gysylltiedig â meini prawf llwyddiant 1.2.2 WCAG 2.1A  (Penawdau (wedi eu recordio ymlaen llaw) ac 1.2.3 Disgrifiad Sain neu Gyfryngau Amgen (wedi'u recordio ymlaen llaw).

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Mae ein fideos yn cael eu lletya gan YouTube, mae'n bosibl cyrchu capsiynau trwy ddefnyddio eu swyddogaeth isdeitlau/penawdau awtomataidd. Mae'r swyddogaeth hon yn awtomataidd ac efallai na fydd yn gywir. Rydym yn bwriadu nodi a diwygio unrhyw wallau erbyn mis Medi 2020. Peidiwch â defnyddio capsiynau awtomataidd ar unrhyw un o'n fideos Cymraeg.

Os bydd arnoch angen trawsgrifiadau o unrhyw un o'n fideos, rhowch wybod i ni trwy anfon neges e-bost at post@tancgc.gov.uk, gan ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 • cyfeiriad gwe (URL) y cynnwys y mae arnoch angen trawsgrifiad ar ei gyfer;
 • eich enw a'ch cyfeiriad e-bost.

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi cyn pen 28 diwrnod.

Baich anghymesur

Amherthnasol

 

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Nid oes angen i'r cynnwys canlynol gydymffurfio â'r gofyniad hygyrchedd tan fis Medi 2020, oherwydd iddo gael ei gyhoeddi cyn mis Medi 2018.

 • Nid oes gan ddelweddau ar dudalennau destun amgen addas bob amser. Nid oes testun amgen gan rai delweddau, mae gan rai destun anghyflawn, ac mae gan rai 'dalfan' fel testun amgen. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 1.1.1A (Cynnwys heb fod yn destun). Rydym yn bwriadu nodi a chywiro'r rhain erbyn mis Medi 2020.
 • Nid yw'r penawdau ar rai tudalennau mewn trefn wedi'i nythu resymegol. Rydym yn bwriadu nodi a chywiro'r rhain erbyn mis Medi 2020.

Yn ogystal â'r tudalennau a nodwyd uchod, mae gan rai tudalennau gynnwys mewn gwahanol ieithoedd lle nad yw'r iaith wedi'i nodi. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 3.1.1 WCAG 2.1 A (Iaith y Dudalen). Rydym yn bwriadu nodi a chywiro'r rhain erbyn mis Medi 2020.

Bydd canllawiau'n cael eu creu i helpu awduron cynnwys i ddeall y gofynion ar gyfer capsiynau a disgrifiadau sain ar gyfer pob fideo newydd. Mae hyn yn gysylltiedig â meini prawf llwyddiant 1.2.2 WCAG 2.1A (Penawdau (wedi'u recordio ymlaen llaw) ac 1.2.3 Disgrifiad Sain neu Gyfryngau Amgen (wedi'u recordio ymlaen llaw).

PDFs a dogfennau eraill

Nid yw llawer o'r dogfennau'n hygyrch mewn sawl ffordd, gan gynnwys dim testun amgen a dim strwythur i'r dogfennau. Rydym yn bwriadu nodi a chywiro'r rhain erbyn mis Medi 2020.

Fodd bynnag, darperir arweiniad ar sut y gallwch ofyn am fformatau hygyrch ar gyfer dogfennau yn adran “Sut i ofyn am gynnwys mewn fformat hygyrch” y ddogfen hon.

Bydd unrhyw PDFs neu ddogfennau Word newydd a gyhoeddwn yn bodloni'r safonau hygyrchedd.

Sut yr ydym yn profi'r wefan hon

Profwyd y wefan hon gennym yn rheolaidd am gydymffurfiad yn unol â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We V2.1 lefel A a lefel AA, a chynhelir y profion hyn yn fewnol.

Defnyddiwyd y Fethodoleg Gwerthuso Cydymffurfiaeth Hygyrchedd Gwefannau (WCAG-EM) er mwyn penderfynu ar sampl o dudalennau i'w profi.

Beth yr ydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn bwriadu nodi a chywiro problemau yn unol â'r amserlenni a ddangosir ar gyfer pob maes uchod er mwyn cydymffurfio â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Paratowyd y datganiad hwn ar 14 Tachwedd 2019 a bydd yn cael ei adolygu bob blwyddyn.