Diogelu'n Cymunedau.

Croeso i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.


Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn eich gwahodd i rannu eich barn am ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol Drafft 2023-2024.

Mae ein Hamcanion Gwella a Llesiant yn cael eu datblygu i sicrhau ein bod yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i wella diogelwch a llesiant y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Darllenwch ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol Drafft 2023-2024 heddiw, a dweud eich dweud er mwyn cael cyfle i ennill cerdyn rhodd Love2Shop gwerth £100.00 trwy lenwi ein holiadur ar-lein isod!

Newyddion Diweddaraf

Bu i'n Prif Swyddog Tân, Roger Thomas, ynghyd ag aelodau o'r Tîm Arweinyddiaeth Weithredol, neilltuo diwrnod i wirfoddoli yn y VC Gallery.

Mae pob Gwasanaeth Tân ac Achub Cymreig ac Iechyd Cyhoeddus Cymru'n ymbil ar bobl i gymryd camau syml i'w diogelu'u hunain rhag tanau damweiniol a gwenwyno carbon monocsid wrth iddynt geisio cadw'n glyd ac arbed ynni'r gaeaf hwn.

Mae arweiniad poced defnyddiol i hawliau dynol a pham y maen nhw mor bwysig i fywydau beunyddiol pobl yn Abertawe wedi cael ei lansio.

Cynllun Gwella Busnes Blynyddol Awdurdod GTACGC 2023-2024

Eich Gwasanaeth Tân Chi i Ddweud Eich Dweud! Mae arnom angen eich barn!

 

Ddydd Mercher 31 Awst 2022 am 11:09am, ymatebodd y Gwasanaeth i ddigwyddiad ar raddfa fawr ar Bier y Mwmbwls, Abertawe.

Wrth i'r aer oeri a'r dail ddisgyn oddi ar y coed, ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnig cyngor ar ddiogelwch rhag tân mewn simneiau yn rhan o Wythnos Genedlaethol Diogelwch Rhag Tân mewn Simneiau 2022.

11 o aelodau newydd yn ymuno â'r Tîm Diogelwch Tân Busnesau


O dan sylw

Ymgyrch DawnsGlaw

Mae Ymgyrch DawnsGlaw, tasglu aml-asiantaeth o arbenigwyr o asiantaethau allweddol ledled Cymru wedi diwygio i leihau, a lle bo modd dileu effaith tanau glaswellt ar draws Cymru.

Ewch i'n tudalen ymgyrch DawnsGlaw

Diogelwch yr Hydref

Mae'r newid yn y dail yn dynodi bod yr hydref yn prysur agosáu, gyda thymereddau oerach a dyddiau byrrach yn dod i'w ganlyn. Mae’r hydref yn amser perffaith i orffen yr ychydig dasgau olaf yn yr ardd, i sicrhau gwasanaeth i’ch system wresogi, ac, os oes gennych losgydd tanwydd solet, i lanhau’r simneiau.

Am mwy o wybodaeth ewch i tudalen Diogelwch yr Hydref