Diogelu'n Cymunedau.

Croeso i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.


Cynllunio'r dyfodol

Cynllun Strategol 2022-2027

Mae'n bleser gennym gyflwyno ein Cynllun Strategol ar gyfer 2022-2027, sy'n nodi ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.

Darllenwch ein Cynllun Strategol

Cynllun Gwella Busnes Blynyddol 2023/2024

Mae ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol yn rhan o gyfres o ddogfennau a gynlluniwyd i gyflawni ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a'n gwerthoedd. 

Darllenwch ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol

Newyddion Diweddaraf

Cafodd criwiau Canol Abertawe, Gorllewin Abertawe a’r Tymbl eu galw i ddigwyddiad ym Marina Abertawe ddydd Llun, Mai 29ain.

Ddydd Iau, Mai 25ain, gwnaeth criwiau Tregaron, Llanbedr Pont Steffan ac Aberystwyth ymateb i danau gwyllt yn Nolgoch, Tregaron.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn atgoffa pobl am beryglon tanau bwriadol a thresmasu mewn adeiladau gwag ac anniogel.

Dros yr wythnos ddiwethaf, mae criwiau Talgarth, Aberhonddu a Llandrindod wedi ymateb i sawl tân gwyllt, gan gynnwys yr un ardal o 30 hectar o dir yn cael ei llosgi’n fwriadol.

Gwnaeth aelodau o’r Tîm Achub Technegol ymweld â Sw Trofannol Plantasia yn Abertawe ar gyfer sesiwn hyfforddi ym mis Ebrill.

 

Bydd diffoddwyr tân o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) ac ar draws y DU yn cystadlu yn Her Diffoddwyr Tân Cymru ddydd Sadwrn, Mehefin 3, yn Sgwâr y Castell, Abertawe.

Gwnaeth criwiau Talgarth ac Aberhonddu ymateb i dân gwyllt yng Nghwm Sorgwm ddydd Mercher, Mai 17eg.

Gwnaeth Pennaeth Cyflenwi Hyfforddiant, Stuart Bate, cynrychioli Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yng Nghoroni Eu Mawrhydi'r Brenin Siarl III a'r Frenhines Camilla.


O dan sylw

#DawnsGlaw

Mae Ymgyrch Dawns Glaw, sy'n dasglu amlasiantaethol o arbenigwyr o asiantaethau allweddol ledled Cymru, wedi ailffurfio i leihau, a lle bo hynny'n bosibl, dileu effaith tanau glaswellt ledled Cymru. 

Ewch i'n tudalennau Dawns Glaw am mwy o wybodaeth

Gofalu yn y Gwanwyn

Mae'r gwanwyn wedi cyrraedd! Gyda mwy o oriau o olau dydd a nosweithiau goleuach ar y ffordd, dyma'r cyfle perffaith i ddechrau ar y tasgau hynny o amgylch y tŷ a'r ardd a oedd wedi cael eu gohirio yn ystod misoedd y gaeaf.

Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ymgyrch Gofalu yn y Gwanwyn