Diogelu'n Cymunedau.

Croeso i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.


Calon Tân

 

Croeso i'n rhifyn Gaeaf 2021 o Calon Tân

Yn y rhifyn hwn rydym yn croesawu ein Prif Swyddog Tân newydd, Roger Thomas ac yn ffarwelio â'r Prif Swyddog Cynorthwyol Kevin Jones, sy'n ymddeol yn dilyn gyrfa o 43 mlynedd mewn gwasanaeth cyhoeddus, y mae 30 ohonynt wedi'u gwario'n annwyl o fewn y Gwasanaeth Tân ac Achub a GM Karen Jones, Pennaeth Diogelwch Cymunedol sy'n ymddeol ar ôl 36 mlynedd.

Darllenwch nawr

Cliciwch yma i ddarllen y rhifyn diweddaraf o Calon Tân, ein cylchgrawn cwarterol y Gwasanaeth.

Newyddion Diweddaraf

Am 12:30pm ddydd Iau, 13 Ionawr 2022, cafodd y Gan ...

Rydym i gyd yn dibynnu'n fawr ar ein hoergelloedd, ...

Am 1:47pm ar ddydd Mawrth 4 Ionawr 2022, cafodd y ...

Cadarnhawyd mai Roger Thomas, y Dirprwy Brif Swyddog Tân cyfredol, yw Prif Swyddog Tân newydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae Gorsaf Dân Llanwrtyd, yng nghanol Powys, yn Orsaf Tân ac Achub ar alwad sydd â chriw wedi'i ffurfio o aelodau'r gymuned leol. Eleni yw 20fed pen-blwydd yr orsaf yn ei rôl o ddarparu gwasanaeth cyd-ymateb, mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, i gefnogi ei chymunedau pan fo'r angen fwyaf. Llanwrtyd oedd y drydedd orsaf tân ac achub yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i wirfoddoli i ddarparu'r gwasanaeth hwn, yn dilyn Reynoldston (Gŵyr) a Chrymych.

With Christmas fast approaching – the time of year when assaults traditionally spike –emergency workers are asking the public to treat them with respect.

Dydd Gwener, 3ydd Rhagfyr 2021, bydd diffoddwr tân newydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ceisio rhedeg hydoedd o bibell ddŵr o ben pier y Mwmbwls i faes parcio Tesco ym Marina Abertawe er mwyn codi arian i elusen.

Mae Adroddiad Blynyddol cyntaf Sir Benfro yn amlinellu’r gwaith y mae partneriaid PSB wedi ei gyflawni yn ystod y 12 mis diwethaf tuag at gyflawni ei 'dyletswydd llesiant’ i wella lles economaidd, amgylcheddol, diwylliannol a chymdeithasol pobl a chymunedau yn Sir Benfro, yn awr ac i’r dyfodol.  


O dan sylw

Ddiogel trywy'r Gaeaf

Mae nosweithiau tywyllach a thywydd gwaeth y gaeaf yn golygu y bydd rhoi ystyriaeth i ddiogelwch a'r risgiau ychwanegol sy'n codi eu pen yn helpu i'ch amddiffyn chi a'ch eiddo rhag peryglon posibl.

Ewch i'n tudalennau Diogelwch y Gaeaf

Diogelwch ar y Ffyrdd yn y Gaeaf

Mae'r gaeaf, o'r holl dymhorau, yn gofyn am y gofal a'r sylw mwyaf os ydych chi'n mynd i aros yn ddiogel ar y ffyrdd. Bydd gwneud paratoadau syml i'ch cerbyd tra hefyd yn ystyried y tywydd a'r ffyrdd presennol, cynllunio llwybrau cyn cychwyn ac addasu eich steil gyrru i weddu i'r amodau i gyd yn helpu i leihau'r risgiau'r gaeaf hwn.

Ewch i'n tudalen Diogelwch ar y Ffyrdd yn y Gaeaf am fwy o wybodaeth

Ewch i tudalennau diogelwch a lles

EICH DIOGELWCH A'CH LLES

Gwybodaeth am sut i'ch cadw chi a'ch cymuned yn ddiogel.

Ewch i tudalennau'r gwasanaeth

EICH GWASANAETH TÂN AC ACHUB CHI

Darganfyddwch mwy am eich Gwasanaeth Tân ac Achub chi. 

Bwciwch ymweliad diogelwch ac iach

LARYMAU MWG AM DDIM

I gael larwm mwg, os oes angen un arno'ch, am ddim, bwciwch i gael Ymweliad Diogel ac Iach am ddim nawr!

Ewch i tudalennau gyrfaoedd

GWEITHIO I NI

Mae angen mwy o bobl arnom i ymuno â'n tîm! Darganfyddwch sut y gallwch chi wasanaethu eich cymuned trwy ddod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad.