Diogelu'n Cymunedau.

Croeso i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.


Newyddion Diweddaraf

Mae'n Wythnos Diogelwch Canhwyllau, ac wrth iddi nosi'n gynt, mae'n gyfle perffaith i ailwerthuso'r risgiau o ddefnyddio canhwyllau.

Cydnabyddiaeth i aelodau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn Seremoni Wobrwyo Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg.

Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymgynghori ar ei Ymrwymiadau a'i Amcanion Gwella a Llesiant fel rhan o'i Gynllun Strategol Drafft 2022-2027 a'i Gynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022-2023.

Mae hawliau plant yn flaenllaw yn ardal Dyfed-Powys wrth i Heddlu Dyfed-Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys fabwysiadu’r Siarter Hawliau Plant ar y cyd.

Mae Chris Davies, Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cyhoeddi ei fwriad i ymddeol o’i rôl ym mis Ebrill 2022, gan ddod â’i yrfa ddisglair 37 mlynedd i ben.

Ym mis Gorffennaf eleni, 2021, aeth Gwasanaeth Tân ...

Roedd dydd Llun 13 Medi yn nodi dechrau pennod newydd ar gyfer ein recriwtiaid diweddaraf! 

Cwblhaodd Liz Callighan, sy’n Gydlynydd yr Ardal Reoli ar gyfer Rhanbarth y Gogledd ei Her Neidio o Awyren er cof am ein cyn-gydweithiwr, Robbie Jones, a gollodd ei frwydr â Chanser y llynedd. 

News archive

O dan sylw

Dweud Eich Dweud!

Mae'r Gwasanaeth yn eich gwahodd i rannu eich barn ar ein Cynllun Strategol 2022-2027 drafft a'n Cynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022-2023. Mae ein hymrwymiadau pum mlynedd a'n hamcanion Gwella a Llesiant yn cael eu datblygu i sicrhau ein bod yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i wella diogelwch a lles y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Ewch i'n tudalen ymgyrch ymgynghori

#DawnsGlaw

Mae Ymgyrch Dawns Glaw, sy'n dasglu amlasiantaethol o arbenigwyr o asiantaethau allweddol ledled Cymru, wedi ailffurfio i leihau, a lle bo hynny'n bosibl, dileu effaith tanau glaswellt ledled Cymru. 

Ewch i'n tudalennau Dawns Glaw am mwy o wybodaeth