Diogelu'n Cymunedau.

Croeso i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.


Cynllun Rheoli Risg Cymunedol 2040

Ein Cynllun Rheoli Risgiau Cymunedol yn tynnu sylw at sut rydym yn bwriadu mynd i'r afael â'r risgiau, y bygythiadau a'r heriau sy'n wynebu ein cymunedau a sut yr ydym yn bwriadu eu hwynebu a'u lleihau, gan sicrhau bod ein hasedau a'n hadnoddau yn cael eu defnyddio'n llwyddiannus, gan ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Darganfyddwch fwy am yr hyn yr ydym yn bwriadu ei wneud drwy ddarllen allan Cynllun Rheoli Risg Cymunedol (CRMP) 2040.

Galwadau Diangen o Larymau Tân Awtomatig

Yn gyffredinol, mae Larwm Tân Awtomatig (LTA) yn cynnwys elfen sy'n canfod presenoldeb mwg neu fflamau ac elfen sy'n rhybuddio pobl am dân posibl trwy seinydd neu lais. Efallai y bydd rhai ohonyn nhw’n cael eu monitro gan gwmni allanol sy'n trosglwyddo'r neges actifadu i'n Hystafell Rheoli Tân, gelwir y cwmnïau hyn yn Ganolfannau Derbyn Larymau (ARCs).

O 1 Gorffennaf 2024, ni fydd yn nodi unrhyw alwadau sy'n codi o systemau Larwm Tân Awtomatig (dydd a nos) gyda rhai eithriadau: cewch fwy o wybodaeth yma.

Dewch yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad

Mae Diffoddwyr Tân Ar Alwad yn rhan hanfodol o’n Gwasanaeth a’ch cymuned - mae 75% o'n gorsafoedd tân yn cael eu criwio'n gyfan gwbl gan Ddiffoddwyr Tân Ar Alwad.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru am recriwtio mwy o Ddiffoddwyr Tân Ar Alwad, mae’r rôl yn heriol ac yn rhoi boddhad, gyda hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu ac nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol i wneud cais.

Dewch yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad a gwnewch wahaniaeth gwirioneddol yn eich cymuned, cewch fwy o wybodaeth yma.

Newyddion Diweddaraf

Ddydd Gwener, 7 Mehefin, cafodd criwiau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru o Orsafoedd Tân y Drenewydd a Llanidloes eu galw i ddigwyddiad ar hyd Ffordd Osgoi'r Drenewydd.

Ymunwch â chriw Gorsaf Dân Llandrindod ar ddydd Sadwrn, Mehefin 22ain, am Olchfa Ceir Elusennol! 

Ar Fehefin 1, ymgasglodd Diffoddwyr Tân o bob rhan o'r Deyrnas Unedig ym Marina Abertawe i gymryd rhan yn Her Diffoddwyr Tân Cymru, sy'n rhan o ras ranbarthol Her Diffoddwyr Tân Prydain.

Mid and West Wales Fire and Rescue Service (MAWWFRS) were in attendance at this year’s Eisteddfod yr Urdd which took place at Meifod in Powys from 27th May to 1st June.

Cadwch yn wybodus ac wedi eich ysbrydoli gyda chylchgrawn misol ein Gwasanaeth, Calon Tân.

Yn gynharach eleni, derbyniodd dau aelod o staff Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Ganmoliaeth gan Uchel Siryf Dyfed.

Ddydd Sul, Mai 26 cafodd criwiau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru o Orsafoedd Tân Aberystwyth, Aberaeron, Tregaron, Machynlleth, Cei Newydd, Caerfyrddin a Llanidloes eu galw i ddigwyddiad ar Rodfa'r Gogledd yn Aberystwyth.

Nid yn unig y mae Rhys Fitzgerald, Diffoddwr Tân Ar Alwad Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn bwriadu cyrraedd copa Mynydd Everest, ond mae hefyd yn anelu at fod y person cyntaf i wneud hynny mewn cit diffodd tân llawn.

 


O dan sylw

#DoethiDanauGwyllt

Mae Bwrdd Tanau Gwyllt Cymru yn ddull aml-asiantaethol o wella ein dealltwriaeth a’n rheolaeth o’r perygl y mae tanau gwyllt yn ei beri i amgylchedd a chymunedau Cymru.

Ewch i'n tudalennau #DoethiDanauGwyllt​​ am mwy o wybodaeth

Diogelwch y Gwanwyn

Mae’r gwanwyn bron â chyrraedd! Daw â mwy o oriau o olau dydd, nosweithiau goleuach, a thywydd cynhesach. Mae’r newid tymor yn gyfle perffaith i orffen y prosiectau bach yn y tŷ a’r ardd a gafodd eu gohirio dros fisoedd y gaeaf.

Am fwy o wybodaeth ewch i'n tudalen ymgyrch Diogelwch y Gwanwyn