Find out about the latest goings on at Mid and West Wales Fire and Rescue Service.

Hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ddymuno 'Ramadan Mubarak' i gymunedau Mwslimaidd Canolbarth a Gorllewin Cymru, a chynnig cymorth a chyngor iddynt tra byddant yn cadw'r cyfnod sanctaidd Ramadan. Mae'n hanfodol bod pobl bob amser yn cymryd gofal ychwanegol wrth goginio yn eu cartref, ac yn enwedig ar adegau pan fyddant wedi blino, megis yn y cyfnod hw ...

Mae'r gyfraith ar ddefnyddio ffôn symudol weth yrru wedi newid  O heddiw ymlaen, 25 Mawrth 2022, mae'r gyfraith ar ddefnyddio ffôn symudol wrth yrru wedi dod yn llymach. Ers 2003, pan ddaeth yn drosedd benodol i ddefnyddio ffôn symudol i’r dwylo neu ddyfais debyg wrth yrru, mae ffonau symudol wedi datblygu i allu gwneud mwy na gwneud galwadau ffôn neu anfon negeseuon testun y ...

Rydym i gyd yn dibynnu'n fawr ar ein hoergelloedd, ein peiriannau golchi a'n poptai microdon i gadw ein bywydau prysur ar y trywydd iawn, ond a fyddai gwneuthurwr eich offer domestig yn gwybod pa beiriannau sydd gennych a lle i ddod o hyd i chi pe byddai nam yn dod i'r amlwg ar eich model? Yr ateb yw 'na' yn achos rhyw 100 miliwn o offer domestig, yn ôl ymchwil ddiweddar. Ond ...

Llongyfarchiadau i dîm Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a gymerodd ran yn Her Diffoddwyr Tân Prydain yn gynharach y mis hwn ym Moreton-in-Marsh.

Cydnabyddiaeth i aelodau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn Seremoni Wobrwyo Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe yn gofyn i bobl dreulio 10 munud yn llenwi arolwg a fydd yn helpu i lunio ei flaenoriaethau a'r gwasanaethau hanfodol y mae ei bartneriaid yn eu darparu.

Mae trigolion Sir Benfro yn cael eu hannog i helpu i lunio'r Cynllun Llesiant nesaf ar gyfer y Sir. 

Mae prosiect hirdymor i amddiffyn Mynydd Cilfái rhag tanau sy'n cael eu cynnau'n fwriadol yn gweld cydweithredu gwych rhwng trigolion lleol Bôn-y-maen, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Heddlu De Cymru. 

Wrth i dymor yr haf prysur agosáu mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn barod gydag awgrymiadau gwych a chyngor hanfodol ar ddiogelwch i sicrhau eich bod yn cael haf diogel. 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn annog tendrau gan gyflenwyr addas i adeiladu Uned Hyfforddi Ymddygiad Tân Adrannol newydd sbon yn ei brif gyfleuster hyfforddi yng Nghoed-yr-iarll, Castell-nedd Port Talbot.   Mae'r tendr wedi'i gyhoeddi ar GwerthwchiGymru gwerthwchigymru.llyw.cymru/ a bydd yn agored o ddydd Llun, 8 Mawrth 2021, tan 12:00pm ddydd Gwe ...