Find out about the latest goings on at Mid and West Wales Fire and Rescue Service.

Mae prosiect hirdymor i amddiffyn Mynydd Cilfái rhag tanau sy'n cael eu cynnau'n fwriadol yn gweld cydweithredu gwych rhwng trigolion lleol Bôn-y-maen, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) a Heddlu De Cymru.  Yn rhan o ymdrechion diweddaraf y prosiect i atal achosion o gynnau tanau bwriadol ar Fynydd Cilfái, cynhaliodd Tîm Atal Tanau Bwriadol GTACGC a ...

Wrth i dymor yr haf prysur agosáu mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn barod gydag awgrymiadau gwych a chyngor hanfodol ar ddiogelwch i sicrhau eich bod yn cael haf diogel.  Mae'r tywydd cynhesach yn cynnig cyfleoedd gwych i fwynhau traethau a chefn gwlad lleol, i gymryd y gwyliau gartref neu'r gwyliau bellach i ffwrdd hirddisgwyliedig hynny gyda'ch ffrin ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn annog tendrau gan gyflenwyr addas i adeiladu Uned Hyfforddi Ymddygiad Tân Adrannol newydd sbon yn ei brif gyfleuster hyfforddi yng Nghoed-yr-iarll, Castell-nedd Port Talbot.   Mae'r tendr wedi'i gyhoeddi ar GwerthwchiGymru gwerthwchigymru.llyw.cymru/ a bydd yn agored o ddydd Llun, 8 Mawrth 2021, tan 12:00pm ddydd Gwe ...

Ddydd Mawrth, 09/02/2021 am 10:20pm, ymatebodd criwiau o Landrindod a Llanfair-ym-Muallt i dân mewn eiddo ger Llandrindod. Roedd y tân wedi'i leoli mewn fflat ar y llawr cyntaf, ac roedd y fflat yn llawn mwg. Rhoddodd Diffoddwyr Tân ofal i glaf gwryw a chlaf benyw cyn iddynt gael eu cludo i'r ysbyty gan y Gwasanaeth Ambiwlans. Llwyddodd y Diffoddwyr Tân hefyd i achub tair ca ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi uwchraddio ei ddarpariaethau achub o'r awyr. Ddydd Llun, 4 Ionawr 2021, gwnaed tair Ysgol Bwrdd Tro newydd sbon yn weithredol gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ac aethant ar waith yng ngorsafoedd tân Treforys, Aberystwyth a Hwlffordd. Dywedodd Rheolwr y Grŵp, Ricky Woodhead, “Rydym yn falch ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi ymateb i 10 digwyddiad yn ymwneud â llifogydd yn ystod y 24 awr diwethaf, 07:50am 21/01/2021 i 07:50am 22/01/21.   Am 12:23pm ddoe, dydd Iau 21 Ionawr 2021, cafodd y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd yr alwad gyntaf i lifogydd yn Sgiwen, Castell-nedd.   Cyhoeddwyd digwyddiad mawr wedi i o leiaf wyth stryd, gan gynnwys ...

Yn 9fed pennod podlediad Straeon Microsoft, mae'r Prif Swyddog Tân, Chris Davies QFSM, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC), yn trafod y modd y mae GTACGC yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i helpu ei ddiffoddwyr tân yn ystod digwyddiadau ac wrth hyfforddi. Yn y bennod hon, mae Podlediad Straeon Microsoft yn canolbwyntio ar Wasanaeth Tân ac Achub Ca ...

A ninnau ar drothwy’r Nadolig, gofynnwn i chi feddwl yn ofalus am yr hyn y ‘dylech’ ei wneud, yn hytrach na’r hyn y ‘cewch’ ei wneud. Mae’r coronaferiws yn carlamu trwy Gymru yn gyflymach nac ar unrhyw adeg arall yn y pandemig.Mae ein gwasanaethau cyhoeddus dan bwysau anferthol. Maen nhw’n gweithio ddydd a nos i ofalu am bobl a’u diogelu. Mae’r gweithwyr rheng flaen yn rhoi ein ...

Ym mis Awst eleni, rhoddodd Ardal Reoli Ceredigion groeso i Mr Richard Simnett, Miss Caroline Latham a'u dau fab i Orsaf Dân Aberystwyth.   Yn ystod yr oriau mân ddydd Mercher 25 Gorffennaf 2018, cafodd y teulu ei achub o do Gwesty Tŷ Belgrave House, sy'n adeilad pedwar llawr, a hynny yn ystod tân a draflyncodd yr adeilad cyfan ac, yn drychinebus, a laddodd un o westeion y gw ...

Bydd Diwali, sydd hefyd yn cael ei galw'n 'Ŵyl y Goleuadau', yn dechrau ddydd Sadwrn 14 Tachwedd. Fodd bynnag, oherwydd cyfyngiadau'r Coronafeirws, bydd y dathliadau ychydig yn wahanol eleni. Gyda hynny mewn golwg, rydym am sicrhau bod ein cymunedau'n dathlu mewn modd diogel, ac felly rydym wedi llunio awgrymiadau i'ch helpu i gael dathliad Diwali hapus a diogel.   Tân gwyll ...