Find out about the latest Campaigns at Mid and West Wales Fire and Rescue Service.

Hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ddymuno 'Ramadan Mubarak' i gymunedau Mwslimaidd Canolbarth a Gorllewin Cymru, a chynnig cymorth a chyngor iddynt tra byddant yn cadw'r cyfnod sanctaidd Ramadan. Mae'n hanfodol bod pobl bob amser yn cymryd gofal ychwanegol wrth goginio yn eu cartref, ac yn enwedig ar adegau pan fyddant wedi blino, megis yn y cyfnod hw ...

Mae'r gyfraith ar ddefnyddio ffôn symudol weth yrru wedi newid  O heddiw ymlaen, 25 Mawrth 2022, mae'r gyfraith ar ddefnyddio ffôn symudol wrth yrru wedi dod yn llymach. Ers 2003, pan ddaeth yn drosedd benodol i ddefnyddio ffôn symudol i’r dwylo neu ddyfais debyg wrth yrru, mae ffonau symudol wedi datblygu i allu gwneud mwy na gwneud galwadau ffôn neu anfon negeseuon testun y ...

Rydym i gyd yn dibynnu'n fawr ar ein hoergelloedd, ein peiriannau golchi a'n poptai microdon i gadw ein bywydau prysur ar y trywydd iawn, ond a fyddai gwneuthurwr eich offer domestig yn gwybod pa beiriannau sydd gennych a lle i ddod o hyd i chi pe byddai nam yn dod i'r amlwg ar eich model? Yr ateb yw 'na' yn achos rhyw 100 miliwn o offer domestig, yn ôl ymchwil ddiweddar. Ond ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn annog pawb i roi diogelwch ar frig eu rhestr blaenoriaethau y gaeaf hwn. Nod ymgyrch ddiogelwch y gaeaf yw meithrin ymwybyddiaeth o'r risgiau sy'n bresennol yn y cartref ac ar y ffyrdd yn ystod misoedd y gaeaf, a darparu cyngor ymarferol ar gadw'n gynnes mewn modd diogel yn ystod y tymor hwn.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cefnogi ymgyrch Wythnos Diogelwch Rhag Tân Myfyrwyr Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân (NFCC).

Mae'r ymgyrch, sy'n cael ei chynnal rhwng 25-31 Hydref, yn meithrin ymwybyddiaeth myfyrwyr o beryglon tân wrth iddynt ddechrau ar eu taith i fywyd prifysgol.

Heddiw, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn lansio ei ymgyrch ddiogelwch Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt, sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth o'r risgiau uwch yr adeg hon o'r flwyddyn a darparu cyngor ymarferol ar ddathlu'n ddiogel.

Mae'n Wythnos Diogelwch Canhwyllau, ac wrth iddi nosi'n gynt, mae'n gyfle perffaith i ailwerthuso'r risgiau o ddefnyddio canhwyllau.

Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymgynghori ar ei Ymrwymiadau a'i Amcanion Gwella a Llesiant fel rhan o'i Gynllun Strategol Drafft 2022-2027 a'i Gynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022-2023.

Mae prosiect hirdymor i amddiffyn Mynydd Cilfái rhag tanau sy'n cael eu cynnau'n fwriadol yn gweld cydweithredu gwych rhwng trigolion lleol Bôn-y-maen, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Heddlu De Cymru. 

Wrth i dymor yr haf prysur agosáu mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn barod gydag awgrymiadau gwych a chyngor hanfodol ar ddiogelwch i sicrhau eich bod yn cael haf diogel.