Darganfyddwch fwy am y digwyddiadau diweddaraf yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae prosiect hirdymor i amddiffyn Mynydd Cilfái rhag tanau sy'n cael eu cynnau'n fwriadol yn gweld cydweithredu gwych rhwng trigolion lleol Bôn-y-maen, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) a Heddlu De Cymru.  Yn rhan o ymdrechion diweddaraf y prosiect i atal achosion o gynnau tanau bwriadol ar Fynydd Cilfái, cynhaliodd Tîm Atal Tanau Bwriadol GTACGC a ...

Wedi 42 mlynedd o wasanaeth, mae'r Rheolwr Gwylfa Keith Jenkins, Gorsaf Dân Hwlffordd, yn ymddeol o'i ddyletswyddau amser cyflawn fel Swyddog Diogelwch Tân Busnesau.   Ymunodd Keith gyntaf â'r Gwasanaeth Tân ac Achub fel mecanydd ar brentisiaeth, gyda Brigâd Dân Sir Ddyfed, yn 16 oed, cyn dod yn Ddiffoddwr Tân ar alwad yng Ngorsaf Dân Hwlffordd yn 1983.   Mae Keith wedi ymate ...

Mae ymateb i'r pandemig coronafeirws wedi golygu newid yn arferion gweithio y mwyafrif o ddiwydiannau, ac nid oedd adran Diogelwch rhag Tân Busnesau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn eithriad yn hyn o beth. Yn rhan o weithgareddau rheoleiddio yr adran, o dan Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005, mae arolygwyr o'r Gwasanaeth yn cynnal oddeutu 1 ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi llwyddo i ymestyn ei Statws Aur yng Ngwobrau Cymru Iach ar Waith. Iechyd Cyhoeddus Cymru sy'n darparu Rhaglen Cymru Iach ar Waith, ar ran Llywodraeth Cymru, ac mae'n gweithio gyda chyflogwyr i ddatblygu a chynnal amgylcheddau, polisïau a diwylliannau sy'n hybu iechyd da ac yn cefnogi dychweliad priodol ac amserol i' ...

Mae diffoddwyr tân o Arberth, gyda chymorth y gymuned leol, wedi camu ymlaen i adeiladu llwybr a fydd yn galluogi plant ac oedolion, sy'n defnyddio cadeiriau olwyn, i gael mynediad at warchodfa natur yr ysgol. Yn 2020, gofynnodd Ysgol Gynradd Gymunedol Arberth am gymorth gan wirfoddolwyr i wella'r mynediad rhwng adeilad yr ysgol a'i gwarchodfa natur. Roedd cae mwdlyd 70 metr, ...

Mae Liz Calligan, Cydlynydd yr Ardal Reoli ar gyfer ein Rhanbarth Gogleddol, yn bwriadu neidio fesul dau o awyren!  Mae'n gwneud hyn er cof am ein cyn-gydweithiwr a ffrind, Robbie Jones o Aberystwyth, a gollodd ei frwydr â chanser yn anffodus ym mis Rhagfyr y llynedd. Bydd yn ymgymryd â'r her codi arian hon ar 4 Medi 2021, a bydd yr holl elw yn cael ei roi i Gymorth Canser Mac ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cefnogi ymgyrch Wythnos Systemau Chwistrellu Genedlaethol Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân (NFCC) eleni. Mae'r ymgyrch, a chynhelir rhwng 17 a 23 Mai, yn codi ymwybyddiaeth o fanteision systemau chwistrellu wrth gadw pobl ac adeiladau'n ddiogel rhag tân. Ym marn llawer o bobl, systemau chwistrellu yw'r dull ...

Roedd dydd Mawrth 11 Mai 2021 yn nodi diwedd partneriaeth hynod o lwyddiannus rhwng Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, a roddwyd ar waith i wella'r broses o gyflwyno'r brechlyn COVID-19 i gymunedau Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Ers mis Chwefror, mae Staff Diogelwch Cymunedol o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a ...

Yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf, bydd llawer ohonom yn brysur yn glanhau ein cartrefi ac yn tacluso ein gerddi er mwyn paratoi ar gyfer ein haf hyfryd yng Nghymru!!  Er bod cael cartref trefnus a gardd daclus yn ganlyniad dymunol, yn aml gall cael gwared ar y gwastraff fod yn dasg y mae'n well gan lawer o bobl fynd i'r afael â hi trwy losgi eu sbwriel mewn llosgydd gar ...

Yn rhan o'i Brosiect Datblygu Ardal y Gogledd, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) wedi cyhoeddi y bydd gwaith datblygu yn dechrau yn fuan ar ei safle ym Mharc Noyadd, Llandrindod.   Bydd y gwaith, sy'n cael ei gydgysylltu gan Adran Ystadau GTACGC ac yn cael ei gyflawni mewn cydweithrediad â Lawray Architects, Design Team a T.A.D. Builders Ltd, y ...