Darganfyddwch fwy am y digwyddiadau diweddaraf rydyn ni wedi'u mynychu.

Am 09:27 neithiwr, dydd Iau 19 Awst 2021, cafod y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd yr alwad gyntaf i ymateb i dân mewn garej fasnachol o eiddo preifat yng Ngwaun-Cae-Gurwen, ac anfonwyd criwiau o Ddyffryn Aman, Pontardawe, Rhydaman, Treforys, y Tymbl a Llanelli i'r digwyddiad.

Yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf, bydd llawer ohonom yn brysur yn glanhau ein cartrefi ac yn tacluso ein gerddi er mwyn paratoi ar gyfer ein haf hyfryd yng Nghymru!!  Er bod cael cartref trefnus a gardd daclus yn ganlyniad dymunol, yn aml gall cael gwared ar y gwastraff fod yn dasg y mae'n well gan lawer o bobl fynd i'r afael â hi trwy losgi eu sbwriel mewn llosgydd gar ...

Roedd mesurau diogelwch rhag tân effeithiol yng Ngwesty'r Metropole wedi cyfrannu at atal lledaeniad tân. Dyna oedd casgliad ymchwiliad tân yng Ngwesty'r Metropole, Llandrindod, a gynhaliwyd yn dilyn tân yn yr eiddo ar nos Fawrth 13 Ebrill 2021. Pennodd yr ymchwiliad bod y tân yn un damweiniol. Daethpwyd â'r tân sylweddol o dan reolaeth, a'i ddiffodd, gan Ddiffoddwyr Tân o W ...

Ddydd Mawrth, 13/04/2021 am 6:25pm, ymatebodd criwiau o Landrindod, Llanfair-ym-Muallt, Rhayadr Gwy, Llanwrtyd, Talgarth a Threfyclo i dân mewn gwesty yn Llandrindod.

Wrth i ni fwynhau tywydd cynhesach a mwy sych, hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru atgoffa'r cyhoedd fod cynnau tanau glaswellt nid yn unig yn anghyfreithlon ond hefyd yn beryglus i'w ddiffoddwyr tân, a hynny yn dilyn digwyddiad a arweiniodd at ddiffoddwr tân yn cael anaf cyhyrysgerbydol. Am 8:08pm ar ddydd Mawrth 30 Mawrth 2021, cafodd y Ganolfan Rheol ...

Ddydd Llun, 8 Mawrth 2021 am 05:50pm, cafodd y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd wybod am dân yn yr awyr agored ger Marine Walk yn Ardal Forol Abertawe. Cafodd criw o Abertawe Canolog ei alw i'r digwyddiad. Roedd yr Heddlu hefyd yn bresennol. Canfuwyd bod y tân wedi'i gynnau'n fwriadol. Gadawodd y Gwasanaeth Tân y digwyddiad am 07:15pm. -- Am 10:42am heddiw, ddydd Mawrth 9 Mawr ...

Ddydd Mawrth, 09/03/2021 am 10:08pm, ymatebodd criwiau o Orllewin Abertawe, Reynoldston ac Abertawe Canolog i dân glaswellt ar Gomin Fairwood, Gŵyr. Roedd tri lleoliad tân ar wahân, a oedd yn gorchuddio tua 20 hectar o dir, yn wenfflam, a chredir iddo gael ei gynnau'n fwriadol. Defnyddiodd y diffoddwyr tân guryddion i ddiffodd y tân. Gadawodd y Gwasanaeth Tân y digwyddiad am ...

Am 01:17 fore heddiw, ddydd Mawrth 2 Mawrth 2021, galwyd criwiau o Aberdaugleddau i dân mewn eiddo yn ardal Hakin yn Aberdaugleddau. Roedd y tân wedi'i gyfyngu i badell ar stôf yn ardal y gegin, a chafodd ei ddiffodd gan y diffoddwyr tân trwy iddynt ddefnyddio dau gyfarpar anadlu, jet olwyn piben a chamera delweddu thermol. Aeth y criwiau ati hefyd i awyru'r eiddo a gosod lar ...

Os ydych yn berchen ar sosban sglodion, yna taflwch hi i ffwrdd. Mae yna opsiynau mwy diogel i ffrio eich bwyd, fel buddsoddi mewn peiriant ffrio dwfn trydan newydd neu ffrïwr aer.

Ddydd Sadwrn, 13 Chwefror 2021, am 8:46am, ymatebodd criwiau o Abertawe Canolog, Gorllewin Abertawe a Threforys i dân mewn eiddo amlddeiliadaeth yn ardal Sandfields, Abertawe. Roedd y tân wedi'i leoli mewn fflat ar lawr cyntaf adeilad pedwar llawr. Roedd pobl yn gwacáu'r adeilad pan gyrhaeddodd y Gwasanaeth Tân. Cafodd mam a baban eu helpu allan o'r fflat, ar ail lawr yr eidd ...