With Christmas fast approaching – the time of year when assaults traditionally spike –emergency workers are asking the public to treat them with respect.

Mae hawliau plant yn flaenllaw yn ardal Dyfed-Powys wrth i Heddlu Dyfed-Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys fabwysiadu’r Siarter Hawliau Plant ar y cyd.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am ymgeiswyr ar gyfer swyddi Diffoddwyr Tân Amser Cyflawn, gyda phroses recriwtio yn lansio am 9am ddydd Iau 9 Medi.

Mae Sioned Evans, un o'n diffoddwyr tân mwyaf newydd, wedi rhoi cipolwg i ni ar y rôl. Os ydych yn ystyried gwneud cais, rydym yn argymell eich bod yn darllen ei stori ...

Mae prosiect hirdymor i amddiffyn Mynydd Cilfái rhag tanau sy'n cael eu cynnau'n fwriadol yn gweld cydweithredu gwych rhwng trigolion lleol Bôn-y-maen, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Heddlu De Cymru. 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cefnogi ymgyrch Wythnos Systemau Chwistrellu Genedlaethol Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân (NFCC) eleni. Mae'r ymgyrch, a chynhelir rhwng 17 a 23 Mai, yn codi ymwybyddiaeth o fanteision systemau chwistrellu wrth gadw pobl ac adeiladau'n ddiogel rhag tân. Ym marn llawer o bobl, systemau chwistrellu yw'r dull ...

Gweithiwch gyda ni, nid yn ein herbyn yw cais gweithwyr brys ar ôl cynnydd yn nifer yr ymosodiadau MAE ymosodiadau ar weithwyr gwasanaethau brys ar gynnydd yng Nghymru yn ôl data newydd.  Bu mwy na 4,240 o ymosodiadau yn erbyn gweithwyr gwasanaethau brys, yn cynnwys yr heddlu, criwiau tân ac ambiwlans, yn y cyfnod rhwng Ebrill 2019 a Thachwedd 2020, sy’n cynrychioli cynnydd ...

Wrth i'r tywydd wella a chyfyngiadau Covid-19 ddechrau llacio, rhagwelir cynnydd mewn gwyliau gartref gyda llawer yn dewis mynd ar wyliau ym mannau prydferth Cymru. Mae Gwasanaethau Tân ar draws Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliad Croeso Cymru a pherchnogion cartrefi gwyliau i sicrhau eu bod yn gyfarwydd â chanllawiau newydd a chyfredol i barhau i gadw eu hunain a'u ...

Yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf, bydd llawer ohonom yn brysur yn glanhau ein cartrefi ac yn tacluso ein gerddi er mwyn paratoi ar gyfer ein haf hyfryd yng Nghymru!!  Er bod cael cartref trefnus a gardd daclus yn ganlyniad dymunol, yn aml gall cael gwared ar y gwastraff fod yn dasg y mae'n well gan lawer o bobl fynd i'r afael â hi trwy losgi eu sbwriel mewn llosgydd gar ...

Mae ein holl orsafoedd yn 'Hafanau Diogel' dynodedig, lle gall unrhyw aelod o'r cyhoedd – gan gynnwys plant a phobl ifanc – fynd os byddant yn teimlo'n anniogel mewn unrhyw sefyllfa. Os yw'r criwiau allan a bod angen help arnoch ar unwaith, ffoniwch 999. ...