Mae'r tymheredd uchel a'r tywydd sych yn arwydd o gyfnod prysur iawn i'r gymuned ffermio. 

Gyda’r rhagolygon am dywydd cynnes, heulog a sych, am gyfle perffaith i ddechrau mwynhau’r cefn gwlad a’r traethau bendigedig sydd gennym i’w cynnig. 

Roedd Rhagolygon Hinsawdd y DU 2018 yn dangos y bydd tywydd sy'n addas ar gyfer tanau gwyllt yn cynyddu, ac y bydd tymor y tanau gwyllt yn ymestyn; gyda'r potensial y bydd gaeafau cynhesach a gwlypach yn cynyddu llwyth y tanwydd, ac y bydd hafau hirach a sychach yn cynyddu'r risg o dân.

Wrth i dymor yr haf agosáu gyda’r addewid o dywydd cynhesach, dyma’r amser delfrydol i fwynhau amrywiaeth o weithgareddau awyr agored, i drefnu eich gwyliau gartref neu eich gwyliau bellach i ffwrdd, i fynd â’ch teulu ar drip gwersylla, neu i fwynhau eich ardal leol.

Bydd Ymgyrch Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân, Deall Peryglon Dŵr, yn cael ei lansio yr wythnos hon.

Fel arwydd o gefnogaeth i ddiffoddwyr tân Wcráin, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cyflwyno pedwar peiriant yn rhodd i'r gwasanaethau tân yn Wcráin. Ddydd Mawrth 19 Ebrill 2022, gadawodd peiriant tân ac uned ymateb i ddigwyddiadau Ganolbarth a Gorllewin Cymru i ymuno â chonfoi tân ac achub ledled y DU a fydd yn teithio ar draws Ewrop cyn hir i ddan ...

Mae'r gwanwyn yn bendant wedi cyrraedd, ond, gyda'r haul yn tywynnu a'r tywydd yn sych, mae'r Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru yn pryderu'n gynyddol am ddiogelwch y rhai sy'n defnyddio'r ffyrdd, ac yn enwedig beicwyr modur

Mae'r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru, ynghyd â phartneriaid Ymgyrch Dawns Glaw, yn atgoffa ffermwyr a thirfeddianwyr y bydd y ffenestr ar gyfer llosgi glaswelltiroedd dan reolaeth, mewn ardaloedd tir uchel, yn dod i ben ddydd Iau 31 Mawrth 2022. Y dyddiad cau ar gyfer llosgi dan reolaeth mewn ardaloedd eraill oedd dydd Iau 15 Mawrth 2022.   Er y gall ffermwyr a thirf ...

Y mis hwn caiff ymgyrch Diogelwch y Gwanwyn Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ei lansio. Mae misoedd y Gwanwyn yn draddodiadol yn dod â thywydd cynhesach, ac wrth i'r nosweithiau fynd yn fwyfwy golau, gallwn ddechrau mwynhau’r awyr agored yn fwy.  Mae'r adeg hon o'r flwyddyn hefyd yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddal i fyny â'r pethau na allem eu gwneud yn ys ...

 Yn Cydweithio i Ddiogelu ein Cefn Gwlad a'n Gwlad Mae Ymgyrch Dawns Glaw, sy'n dasglu amlasiantaethol o arbenigwyr o asiantaethau allweddol ledled Cymru, wedi ailffurfio i leihau, a lle bo hynny'n bosibl, i ddileu effaith tanau glaswellt ledled Cymru. Bydd y tasglu, a sefydlwyd yn wreiddiol yn 2016 i fynd i'r afael ag achosion o gynnau tanau glaswellt yn fwriadol ledled Cym ...