Mae prosiect hirdymor i amddiffyn Mynydd Cilfái rhag tanau sy'n cael eu cynnau'n fwriadol yn gweld cydweithredu gwych rhwng trigolion lleol Bôn-y-maen, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) a Heddlu De Cymru.  Yn rhan o ymdrechion diweddaraf y prosiect i atal achosion o gynnau tanau bwriadol ar Fynydd Cilfái, cynhaliodd Tîm Atal Tanau Bwriadol GTACGC a ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cefnogi ymgyrch Wythnos Systemau Chwistrellu Genedlaethol Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân (NFCC) eleni. Mae'r ymgyrch, a chynhelir rhwng 17 a 23 Mai, yn codi ymwybyddiaeth o fanteision systemau chwistrellu wrth gadw pobl ac adeiladau'n ddiogel rhag tân. Ym marn llawer o bobl, systemau chwistrellu yw'r dull ...

Gweithiwch gyda ni, nid yn ein herbyn yw cais gweithwyr brys ar ôl cynnydd yn nifer yr ymosodiadau MAE ymosodiadau ar weithwyr gwasanaethau brys ar gynnydd yng Nghymru yn ôl data newydd.  Bu mwy na 4,240 o ymosodiadau yn erbyn gweithwyr gwasanaethau brys, yn cynnwys yr heddlu, criwiau tân ac ambiwlans, yn y cyfnod rhwng Ebrill 2019 a Thachwedd 2020, sy’n cynrychioli cynnydd ...

Wrth i'r tywydd wella a chyfyngiadau Covid-19 ddechrau llacio, rhagwelir cynnydd mewn gwyliau gartref gyda llawer yn dewis mynd ar wyliau ym mannau prydferth Cymru. Mae Gwasanaethau Tân ar draws Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliad Croeso Cymru a pherchnogion cartrefi gwyliau i sicrhau eu bod yn gyfarwydd â chanllawiau newydd a chyfredol i barhau i gadw eu hunain a'u ...

Yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf, bydd llawer ohonom yn brysur yn glanhau ein cartrefi ac yn tacluso ein gerddi er mwyn paratoi ar gyfer ein haf hyfryd yng Nghymru!!  Er bod cael cartref trefnus a gardd daclus yn ganlyniad dymunol, yn aml gall cael gwared ar y gwastraff fod yn dasg y mae'n well gan lawer o bobl fynd i'r afael â hi trwy losgi eu sbwriel mewn llosgydd gar ...

Mae ein holl orsafoedd yn 'Hafanau Diogel' dynodedig, lle gall unrhyw aelod o'r cyhoedd – gan gynnwys plant a phobl ifanc – fynd os byddant yn teimlo'n anniogel mewn unrhyw sefyllfa. Os yw'r criwiau allan a bod angen help arnoch ar unwaith, ffoniwch 999. ...

Yn Cydweithio i Ddiogelu ein Cefn Gwlad a'n Gwlad Mae Ymgyrch Dawns Glaw, sy'n dasglu amlasiantaethol o arbenigwyr o asiantaethau allweddol ledled Cymru, wedi ailffurfio i leihau, a lle bo hynny'n bosibl, dileu effaith tanau glaswellt ledled Cymru. Bydd y tasglu, a sefydlwyd yn wreiddiol yn 2016 i fynd i'r afael â'r achosion o gynnau tanau glaswellt yn fwriadol ledled Cymru, ...

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn galw ar bob preswylydd i gymryd gofal ychwanegol wrth yrru. Mae 138 o Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd eisoes wedi cael eu cofnodi ledled ardal ein Gwasanaeth y gaeaf hwn. Dywedodd y Rheolwr Diogelwch ar y Ffyrdd, sef y Rheolwr Gorsaf Spencer Lewis:  “O ystyried niferoedd y gwrthdrawiadau traffig ffyrdd sydd wedi’u co ...

Beth yw eich adduned blwyddyn newydd? Rhoi gwasanaeth i'ch cymuned? Helpu'r rhai o'ch cwmpas? Dod o hyd i yrfa newydd? Os felly, a ydych wedi ystyried gyrfa o fod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad? Ar hyn o bryd, mae Ardal Reoli Powys yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn recriwtio ar gyfer Diffoddwyr Tân Ar Alwad yn ei gorsafoedd tân ym Machynlleth, y Drenewy ...

Mae’r 7fed o Ragfyr wedi ei ddynodi yn Ddiwrnod Hawliau’r Gymraeg ac, felly, dymuna Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fanteisio ar y diwrnod hwn i atgoffa ein staff a’r cyhoedd fod ganddynt hawl i ddefnyddio’r Gymraeg gyda’r Gwasanaeth Tân ac Achub. Dywedodd Clare Grist, Swyddog y Gymraeg ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, “Rydy ...