Mae un o'r Gwasanaethau Tân ac Achub mwyaf yn y Deyrnas Unedig yn mynd yn ddigidol, trwy ddefnyddio Microsoft Surface, M365 a Teams i'w helpu i ymateb i argyfyngau a hyfforddi recriwtiaid newydd. ...

Mae’r Asesiad Perfformiad Blynyddol yn amlinellu’r modd yr ydym wedi perfformio o gymharu â’r Amcanion Gwella a Llesiant a bennwyd gennym yn ein Cynllun Corfforaethol 2019-2024. Mae hefyd yn nodi sut yr ydym wedi cyfrannu at y nodau Llesiant a bennir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae ein Hasesiad Perfformiad Blynyddol yn dweud wrth ein staff, ein cymu ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru, Heddlu Dyfed Powys ac Awdurdodau Lleol i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o ran sut i fod yn ddiogel ar gyfer y gweithgareddau Calan Gaeaf a Thân Gwyllt sydd ar ddod.  I lawer, yn enwedig plant a phobl ifanc, mae Calan Gaeaf yn gyfle i wisgo gwisg ffansi, cerfio pwmpe ...

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio Diffoddwyr Tân Ar Alwad yng Ngorsaf Dân #Pontarddulais  A fyddech yn gallu ymateb i'r orsaf yma o fewn 5 munud?Os mae GALLAF yw eich ateb, yna rydym am glywed oddi wrthych! I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://bit.ly/2RCjoob ...

Dyma Harriet. Mae'n 32, yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad ac yn fam lawn-amser. Ei diddordebau yw eirafyrddio, beicio mynydd i lawr rhiw, beicio modur, pêl-rwyd a theithio.   Darganfyddwch ragor am rôl Diffoddwr Tân trwy ymuno â'n gweminar AM DDIM! Lle cewch gyfle i siarad â rhai o'n personél gweithredol benywaidd am yr hyn y maent yn ei hoffi fwyaf am eu swyddi! Cysylltwch â ni i ...

  Rydym yn ôl i fusnes fel arfer ledled Elusen y Diffoddwyr Tân wrth i'n canolfannau diogel rhag COVID-19 baratoi i agor eu drysau i fuddiolwyr am y tro cyntaf ers 16 Mawrth. Mae'r cam yn dilyn adolygiad cynhwysfawr o weithgareddau ledled y tair canolfan, er mwyn sicrhau bod pob rhagofal angenrheidiol wedi'i gymryd i sicrhau diogelwch ein gwesteion a'n gweithwyr. Wrth i'r ca ...