A ninnau ar drothwy’r Nadolig, gofynnwn i chi feddwl yn ofalus am yr hyn y ‘dylech’ ei wneud, yn hytrach na’r hyn y ‘cewch’ ei wneud. Mae’r coronaferiws yn carlamu trwy Gymru yn gyflymach nac ar unrhyw adeg arall yn y pandemig.Mae ein gwasanaethau cyhoeddus dan bwysau anferthol. Maen nhw’n gweithio ddydd a nos i ofalu am bobl a’u diogelu. Mae’r gweithwyr rheng flaen yn rhoi ein ...

Mae’r 7fed o Ragfyr wedi ei ddynodi yn Ddiwrnod Hawliau’r Gymraeg ac, felly, dymuna Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fanteisio ar y diwrnod hwn i atgoffa ein staff a’r cyhoedd fod ganddynt hawl i ddefnyddio’r Gymraeg gyda’r Gwasanaeth Tân ac Achub. Dywedodd Clare Grist, Swyddog y Gymraeg ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, “Rydy ...

Dywedodd Spencer Lewis, Rheolwr yr Orsaf a Rheolwr Diogelwch ar y Ffyrdd:  “Yn ystod mis Tachwedd, rydym wedi ymateb i 52 o Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd ledled y Gwasanaeth, a thrwy wneud rhai newidiadau syml i arferion gyrru, byddai’n helpu i leihau’r siawns o fod mewn gwrthdrawiad” Ychwanegodd, "Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, gall yr amodau gyrru fod yn beryglus.  Rwy'n annog ...

Wrth i gyfnod yr Ŵyl brysur agosáu, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ein hatgoffa i osod diogelwch ar frig ein rhestr Nadolig eleni. Pob diwrnod trwy gydol mis Rhagfyr bydd y Gwasanaeth yn agor drws ar ei Galendr Adfent Diogelwch dros y Nadolig rhithwir, ac yn datgelu'r awgrymiadau defnyddiol y dylai pob un ohonom eu dilyn i sicrhau Nadolig llawen, i ...