Mae'r Gwasanaethau Tân ledled Cymru wedi wynebu cynnydd yn nifer y tanau glaswellt bwriadol ym mis Ebrill, a hynny oherwydd cyfuniad o ymddygiad gwrthgymdeithasol, deiliaid tai yn llosgi gwastraff sbwriel a nifer o ffermwyr a pherchnogion tir yn llosgi glaswelltir y tu allan i'r dyddiadau llosgi a ganiateir yn ystod y gaeaf. Mae Ymgyrch Dawns Glaw yn dasglu amlasiantaeth ar gy ...

Hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ddymuno 'Ramadan Mubarak' i gymunedau Mwslimaidd Canolbarth a Gorllewin Cymru, a chynnig cymorth a chyngor iddynt tra byddant yn cadw'r cyfnod sanctaidd Ramadan. Mae'n hanfodol bod pobl bob amser yn cymryd gofal ychwanegol wrth goginio yn eu cartref, ac yn enwedig ar adegau pan fyddant wedi blino, megis yn y cyfnod hw ...

Hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru gyflwyno ei ffrind newydd, sef Sbarc! Bydd Sbarc yn helpu i rannu negeseuon â phlant ifanc am y peryglon o chwarae â thân a sut y mae cadw'n ddiogel yn eich cartref ac yn eich cymuned. Yn ystod haf 2019, daeth y tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru ynghyd i gynllunio cymeriad a fyddai’n helpu i rannu'r negeseuon o ...

Mae cynefin y gors ar dir comin Pyllau Cochion yn safle mawn dwfn pwysig a ddechreuodd ffurfio bron 10,000 o flynyddoedd yn ôl, yn dilyn yr Oes Iâ ddiwethaf. Yn 2017, mesurwyd y mawn ar y safle a gwelwyd bod ei ddyfnder yn 5.2 m, gan olygu ei fod yn un o'r corsydd mawn dyfnaf yn Sir Gaerfyrddin. Mae gallu ein cynefinoedd naturiol i storio carbon mewn corsydd mawn a phriddoedd ...

Yn ystod y cyfnod digynsail hwn, rydym yn eich annog i beidio â chael eich temtio i losgi gwastraff o'ch gardd neu o'ch cartref. Rydym yn deall bod y cyfnod hwn o gadw pellter cymdeithasol a hunanynysu yn cynnig cyfle i wneud ychydig o arddio a chlirio eich siediau. Fodd bynnag, gall llosgi gwastraff o'ch gardd neu o'ch cartref fod yn beryglus ac yn anrhagweladwy, a gall tanau ...

Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2020-2025 Mae'r Cynllun Corfforaethol yn cyflwyno pedwar Nod Strategol yr Awdurdod ar gyfer y pum mlynedd nesaf – ynghyd â'i Amcanion Lles a Gwella ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod (2020/21). Mae Nodau Strategol ac Amcanion Gwella Lles yr Awdurdod wedi cael eu gosod yng nghyd ...