Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymgynghori ynghylch Nodau Strategol ac Amcanion Gwella a Llesiant y Gwasanaeth ar gyfer y flwyddyn nesaf, a hynny'n rhan o'i Gynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2021-2026. Dywedodd y Prif Swyddog Tân, Chris Davies: “Mae'n bleser gennym gyflwyno ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer  2021-2026, sy'n nodi ein gweledigaet ...

Heddiw, mae elusen Crimestoppers yn lansio ymgyrch ffres ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys i amlygu troseddu cyfundrefnol, ac mae'n gofyn am eich help chi trwy adrodd unrhyw wybodaeth am weithgarwch troseddol drwgdybiedig mewn ffordd ddienw. Er bod Dyfed-Powys yn un o'r mannau mwyaf diogel i fyw yn y DU, mae'r ymgyrch ddigidol newydd yn amlygu'r ffaith ...

Mae busnesau ledled y Deyrnas Unedig sydd wedi gorfod gwneud newidiadau o ganlyniad i COVID-19 yn cael eu hannog i sicrhau bod diogelwch rhag tân yn parhau'n brif flaenoriaeth. Daw'r alwad gan Gyngor Cenedlaethol y Penaethiaid Tân (NFCC) am fod sawl busnes wedi gorfod gweithredu a gorfodi ffyrdd newydd o weithio o ganlyniad i'r pandemig presennol. Rydym yn atgoffa busnesau am ...

Medi yw mis Diogelwch Tân yn y Cartref, ac rydym yn annog cartrefi i wneud rhai gwiriadau diogelwch sylfaenol yn eu cartrefi i leihau'r risg o danau.  Ar ddechrau'r mis byddwn yn canolbwyntio ar Ddiogelwch Simneiau.  Os oes gennych dân agored neu stôf llosgi coed yn eich cartref, mae'n debygol nad yw wedi cael ei ddefnyddio dros gyfnod yr haf.  Mae'n bwysig cynnal ffliwiau a ...