A ninnau ar drothwy’r Nadolig, gofynnwn i chi feddwl yn ofalus am yr hyn y ‘dylech’ ei wneud, yn hytrach na’r hyn y ‘cewch’ ei wneud. Mae’r coronaferiws yn carlamu trwy Gymru yn gyflymach nac ar unrhyw adeg arall yn y pandemig.Mae ein gwasanaethau cyhoeddus dan bwysau anferthol. Maen nhw’n gweithio ddydd a nos i ofalu am bobl a’u diogelu. Mae’r gweithwyr rheng flaen yn rhoi ein ...

Mae’r 7fed o Ragfyr wedi ei ddynodi yn Ddiwrnod Hawliau’r Gymraeg ac, felly, dymuna Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fanteisio ar y diwrnod hwn i atgoffa ein staff a’r cyhoedd fod ganddynt hawl i ddefnyddio’r Gymraeg gyda’r Gwasanaeth Tân ac Achub. Dywedodd Clare Grist, Swyddog y Gymraeg ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, “Rydy ...

Dywedodd Spencer Lewis, Rheolwr yr Orsaf a Rheolwr Diogelwch ar y Ffyrdd:  “Yn ystod mis Tachwedd, rydym wedi ymateb i 52 o Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd ledled y Gwasanaeth, a thrwy wneud rhai newidiadau syml i arferion gyrru, byddai’n helpu i leihau’r siawns o fod mewn gwrthdrawiad” Ychwanegodd, "Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, gall yr amodau gyrru fod yn beryglus.  Rwy'n annog ...

Wrth i gyfnod yr Ŵyl brysur agosáu, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ein hatgoffa i osod diogelwch ar frig ein rhestr Nadolig eleni. Pob diwrnod trwy gydol mis Rhagfyr bydd y Gwasanaeth yn agor drws ar ei Galendr Adfent Diogelwch dros y Nadolig rhithwir, ac yn datgelu'r awgrymiadau defnyddiol y dylai pob un ohonom eu dilyn i sicrhau Nadolig llawen, i ...

Dim ond ychydig ddyddiau sydd ar ôl i chi gael 'dweud eich dweud' ynghylch y cynigion a amlinellir yn ein Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2021-2026. Y dyddiad cau yw dydd Gwener yma 4 Rhagfyr. Eich Gwasanaeth Tân ac Achub chi yw hwn, ac rydym yn awyddus i wybod eich barn am y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu a'r modd y gallwn barhau i wneud gwelliannau ac arbedion yn y ...

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn dangos eu hymrwymiad i ddod â thrais gan ddynion yn erbyn menywod i ben trwy gael Ailachrediad y Rhuban Gwyn Rydym wedi cymryd safiad i ddod â phob trais gan ddynion yn erbyn menywod i ben trwy gael Achrediad y Rhuban Gwyn.  Mae'r Rhuban Gwyn yn ymgyrch fyd-eang sy'n annog pobl, ac yn enwedig dynion a bechgyn, i weithred ...

Ym mis Awst eleni, rhoddodd Ardal Reoli Ceredigion groeso i Mr Richard Simnett, Miss Caroline Latham a'u dau fab i Orsaf Dân Aberystwyth.   Yn ystod yr oriau mân ddydd Mercher 25 Gorffennaf 2018, cafodd y teulu ei achub o do Gwesty Tŷ Belgrave House, sy'n adeilad pedwar llawr, a hynny yn ystod tân a draflyncodd yr adeilad cyfan ac, yn drychinebus, a laddodd un o westeion y gw ...

Mae tri Diffoddwr Tân o Orsaf Dân Rhayader wedi cael eu gwobrwyo yr wythnos hon gan y Dirprwy Brif Swyddog Tân. Cafodd y Rheolwr Gwylfa, Rhys Thomas, a'r Rheolwr Gwylfa a ymddeolodd yn ddiweddar, Andrew James, Gymeradwyaeth fawreddog y Prif Swyddogion Tân am achub bywyd dyn lleol, Mr Wyn Hope. Ar 6 Mehefin, cafodd Andrew ei alw i ddechrau i dŷ ei ffrind a oedd yn dioddef o bo ...

Bydd Diwali, sydd hefyd yn cael ei galw'n 'Ŵyl y Goleuadau', yn dechrau ddydd Sadwrn 14 Tachwedd. Fodd bynnag, oherwydd cyfyngiadau'r Coronafeirws, bydd y dathliadau ychydig yn wahanol eleni. Gyda hynny mewn golwg, rydym am sicrhau bod ein cymunedau'n dathlu mewn modd diogel, ac felly rydym wedi llunio awgrymiadau i'ch helpu i gael dathliad Diwali hapus a diogel.   Tân gwyll ...

Gyda rhagfynegiadau y bydd y gaeaf yn llawer anoddach i’n cenhedlaeth hŷn eleni na blynyddoedd blaenorol, o ganlyniad i gyfyngiadau symud lleol a llai o ymweliadau â chartrefi gofal, rydym yn gofyn i chi rannu’r cariad.  Mae arnom angen llythyrau, cardiau a lluniau i'w hanfon i'n cartrefi gofal a phobl ynysig yn ein hardaloedd rheoli. I lawer o'n cenhedlaeth hŷn, mae'r byd di ...