Chris Birdsell-Jones, Diffoddwr Tân yn y Trallwng, yn ennill Cefnogwr y Flwyddyn yn y gwobrau mawreddog, Ysbryd Tân, a gynhaliwyd yn rhithwir gan Elusen y Diffoddwyr Tân. Chris Birdsell-Jones, sef yr ymennydd y tu ôl i The Fire Tones, oedd y grym a arweiniodd y gwaith o drefnu bod Diffoddwyr Tân o bob rhan o'r Deyrnas Unedig yn perfformio fersiwn o'r gân boblogaidd gan Band ...

Mae'r dyddiad cau ar gyfer y cyfnod ymgynghori ynghylch Cynllun Corfforaethol Drafft Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 2021-2026 yn agosáu. Eich Gwasanaeth Tân ac Achub chi yw hwn, ac rydym yn awyddus i wybod eich barn am y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu a'r modd y gallwn barhau i wneud gwelliannau ac arbedion yn y dyfodol. Mae ein Cynllun Corfforaethol y ...

Mae un o'r Gwasanaethau Tân ac Achub mwyaf yn y Deyrnas Unedig yn mynd yn ddigidol, trwy ddefnyddio Microsoft Surface, M365 a Teams i'w helpu i ymateb i argyfyngau a hyfforddi recriwtiaid newydd. ...

Mae’r Asesiad Perfformiad Blynyddol yn amlinellu’r modd yr ydym wedi perfformio o gymharu â’r Amcanion Gwella a Llesiant a bennwyd gennym yn ein Cynllun Corfforaethol 2019-2024. Mae hefyd yn nodi sut yr ydym wedi cyfrannu at y nodau Llesiant a bennir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae ein Hasesiad Perfformiad Blynyddol yn dweud wrth ein staff, ein cymu ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru, Heddlu Dyfed Powys ac Awdurdodau Lleol i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o ran sut i fod yn ddiogel ar gyfer y gweithgareddau Calan Gaeaf a Thân Gwyllt sydd ar ddod.  I lawer, yn enwedig plant a phobl ifanc, mae Calan Gaeaf yn gyfle i wisgo gwisg ffansi, cerfio pwmpe ...

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio Diffoddwyr Tân Ar Alwad yng Ngorsaf Dân #Pontarddulais  A fyddech yn gallu ymateb i'r orsaf yma o fewn 5 munud?Os mae GALLAF yw eich ateb, yna rydym am glywed oddi wrthych! I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://bit.ly/2RCjoob ...

Dyma Harriet. Mae'n 32, yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad ac yn fam lawn-amser. Ei diddordebau yw eirafyrddio, beicio mynydd i lawr rhiw, beicio modur, pêl-rwyd a theithio.   Darganfyddwch ragor am rôl Diffoddwr Tân trwy ymuno â'n gweminar AM DDIM! Lle cewch gyfle i siarad â rhai o'n personél gweithredol benywaidd am yr hyn y maent yn ei hoffi fwyaf am eu swyddi! Cysylltwch â ni i ...

  Rydym yn ôl i fusnes fel arfer ledled Elusen y Diffoddwyr Tân wrth i'n canolfannau diogel rhag COVID-19 baratoi i agor eu drysau i fuddiolwyr am y tro cyntaf ers 16 Mawrth. Mae'r cam yn dilyn adolygiad cynhwysfawr o weithgareddau ledled y tair canolfan, er mwyn sicrhau bod pob rhagofal angenrheidiol wedi'i gymryd i sicrhau diogelwch ein gwesteion a'n gweithwyr. Wrth i'r ca ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymgynghori ynghylch Nodau Strategol ac Amcanion Gwella a Llesiant y Gwasanaeth ar gyfer y flwyddyn nesaf, a hynny'n rhan o'i Gynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2021-2026. Dywedodd y Prif Swyddog Tân, Chris Davies: “Mae'n bleser gennym gyflwyno ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer  2021-2026, sy'n nodi ein gweledigaet ...

Heddiw, mae elusen Crimestoppers yn lansio ymgyrch ffres ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys i amlygu troseddu cyfundrefnol, ac mae'n gofyn am eich help chi trwy adrodd unrhyw wybodaeth am weithgarwch troseddol drwgdybiedig mewn ffordd ddienw. Er bod Dyfed-Powys yn un o'r mannau mwyaf diogel i fyw yn y DU, mae'r ymgyrch ddigidol newydd yn amlygu'r ffaith ...