Mae busnesau ledled y Deyrnas Unedig sydd wedi gorfod gwneud newidiadau o ganlyniad i COVID-19 yn cael eu hannog i sicrhau bod diogelwch rhag tân yn parhau'n brif flaenoriaeth. Daw'r alwad gan Gyngor Cenedlaethol y Penaethiaid Tân (NFCC) am fod sawl busnes wedi gorfod gweithredu a gorfodi ffyrdd newydd o weithio o ganlyniad i'r pandemig presennol. Rydym yn atgoffa busnesau am ...

Medi yw mis Diogelwch Tân yn y Cartref, ac rydym yn annog cartrefi i wneud rhai gwiriadau diogelwch sylfaenol yn eu cartrefi i leihau'r risg o danau.  Ar ddechrau'r mis byddwn yn canolbwyntio ar Ddiogelwch Simneiau.  Os oes gennych dân agored neu stôf llosgi coed yn eich cartref, mae'n debygol nad yw wedi cael ei ddefnyddio dros gyfnod yr haf.  Mae'n bwysig cynnal ffliwiau a ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi diffodd y tân, yn ymwneud â thrên, ger Heol Pontarddulais, Llangennech, Sir Gâr. Fe drosglwyddwyd y safle i ofal Heddlu Trafnidiaeth Prydain a Network Rali am 08:30yb heddiw, Dydd Gwener 28 Awst 2020. Dywedodd y Rheolwr Ardal, Simon Jenkins, y Pennaeth Ymateb Corfforaethol: “Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i'n criwiau, ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn parhau i fod yn bresennol mewn digwyddiad mawr yn Llangennech, Sir Gaerfyrddin. Cafodd y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd yr alwad gyntaf am 11:10pm nos Fercher 26 Awst 2020. Roedd trên nwyddau, a oedd yn cario symiau mawr o olew diesel, wedi mynd ar dân, ac roedd nifer o'i cherbydau hefyd wedi dod oddi ar y cledrau. Ro ...

Ddydd Llun, 17 Awst 2020, ymatebodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i achosion o lifogydd yn Ystradgynlais, Cwmtwrch, Aber-craf, Aberteifi ac Arberth. Yn Ystradgynlais, roedd criwiau Dyffryn Aman yn ymwneud â phwmpio dŵr o eiddo a symud preswylwyr i dir uwch; ac yn Aber-craf, bu criwiau o Aber-craf,  Dyffryn Aman, Pontardawe a Blaendulais yn gweithio ochr ...

Diolch i Eagles Nest, Sied Dynion, Blaen y Maes Cyn y cyfyngiadau symud yn sgil Covid-19, cysylltodd Tîm Diogelwch Cymunedol Ardal Reoli Abertawe â John Davies o Eagle's Nest, Sied Dynion Blaen y Maes, i ofyn a fyddai'n bosibl trwsio ein Tŷ Tân Targed, sy'n cael ei ddefnyddio i groesawu ac addysgu plant yn ystod ymweliadau â'r orsaf.   Ar hyd y blynyddoedd, roedd y Tŷ Tar ...

Ddydd Iau, 23 Gorffennaf 2020 am 02:37am, galwyd diffoddwyr tân o Dîm Chwilio ac Achub Trefol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i gynorthwyo’r Heddlu i chwilio am unigolyn coll yn ardal Trelech. Roedd unedau cŵn yr heddlu a Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu hefyd yn bresennol i chwilio am y fenyw 75 oed a oedd ar goll. Am oddeutu 5:20am, daethpwyd o hy ...

Yn ystod oriau mân dydd Mercher 1 Gorffennaf, cafodd y teulu Richards o Heol y Daniel yn Llanelli ei ddeffro gan sŵn ei larwm mwg. Roeddent yn gallu gweld bod yna dipyn o fwg yn dod o'r ystafell fyw, ac roedd y llenni wedi mynd ar dân. Aeth y teulu ati i ddeialu 999 a galw'r Gwasanaeth Tân ac Achub, a llwyddodd Mr Richards i daflu dŵr ar y tân gan ei atal rhag lledaenu ymhellac ...

Am 00:48, ar 17 Gorffennaf, ymatebodd criwiau o Abertawe Ganolog a Gorllewin Abertawe i ddigwyddiad lle roedd cymdogion wedi rhoi gwybod bod larymau mwg yn seinio ac arogl mwg yn dod o dŷ yn ardal Townhill, Abertawe. Wrth iddynt gyrraedd, dywedodd cymdogion wrth y criwiau eu bod yn meddwl bod y preswylydd yn dal i fod y tu mewn. Roedd y tŷ yn llawn mwg a gorfododd y criwiau tâ ...

Nos Fercher (01/07/2020) cafodd criwiau o Lanelli a Gorseinon eu galw i dân mewn eiddo yn ardal y Neuadd Farmor, Llanelli. Roedd y tân yn deillio o bopty yng nghegin y fflat ar y llawr cyntaf. Achubwyd meddiannydd gwrywaidd o'r eiddo gan y diffoddwyr tân, a diffoddwyd y tân gan ddefnyddio jet olwyn piben, dau gyfarpar anadlu, camera delweddu thermol a gwyntyll awyru pwysedd p ...