Mae cyfran fawr o’n Hardal Wasanaeth, sy'n 12,000 cilomedr sgwâr, yn gartref i dapestri o gymunedau gwledig ac amaethyddol, ac mae llawer o'i orsafoedd tân wedi'u lleoli yn y pentrefi a'r trefi hyn. Er mwyn amddiffyn y cymunedau hyn orau, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn falch o dynnu ar adnodd amhrisiadwy ei ddiffoddwyr tân ar alwad, y mae llawer oho ...

Llongyfarchiadau a chroeso enfawr i’n 16 Diffoddwr Tân Llawn Amser newydd! Ar ddydd Gwener, 19 Mehefin 2020, cynhaliwyd seremoni raddio ein recriwtiaid llawn amser diweddaraf yn ein Pencadlys yng Nghaerfyrddin. Oherwydd y cyfyngiadau yn sgil COVID-19, cafwyd seremoni raddio go wahanol i’r arfer eleni wrth i Garfan 01/20 dderbyn eu cymwysterau mewn grwpiau, fesul pedwar ar y t ...

Lansio ymgyrch #DimOnd1 #Just1 Wrth i fwy o bobl dreulio amser yn y gegin yn ystod y cyfyngiadau symud presennol gan fod llawer o fwytai, caffis a thafarndai yn dal i fod ar gau, mae Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru yn eu hannog i gymryd gofal ychwanegol wrth goginio. Yn ystod yr amser digynsail hwn, mae'r risg o dân mewn cegin yn uwch gan fod llawer o bobl yn treulio mwy o ...

Gyda'r tywydd cynnes, heulog a sych yr ydym wedi bod yn ei fwynhau'n ddiweddar, ac wrth i reolau'r cyfyngiadau ddechrau cael eu llacio yng Nghymru, mae'r neges wedi newid o “arhoswch gartref” i “arhoswch yn lleol”, sydd i'w weld yn gyfle perffaith i ddechrau mwynhau'r cefn gwlad a'r traethau gwych sydd gennym i'w cynnig. Fodd bynnag, ers y cyhoeddiad ar ddydd Gwener 29 Mai, mae ...

Mae'n bleser gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) gyhoeddi bod cynllun ar gyfer gwaith ailfodelu arfaethedig i Orsaf Dân Llandysul wedi cael ei gymeradwyo. Mae'r cynigion yn cynnwys adeiladu estyniad ar y llawr cyntaf i ddarparu lle mawr ei angen ar gyfer ardaloedd hyfforddi, swyddfa a storio ychwanegol. Cyflwynwyd y cais ar ran GTACGC gan Lawray A ...

Mae tri Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru yn falch o roi cymorth i Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, yn ystod y pandemig COVID-19, trwy ddarparu cronfa o yrwyr i yrru cerbydau'r Ymddiriedolaeth. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi ymrwymo eu cymorth i Ymddiriedolaeth Gwa ...

Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen y bwletin UK Protect diweddaraf, sy'n cynnwys cyngor gan yr Heddlu Gwrthderfysgaeth a'r Ganolfan Diogelu Seilwaith Cenedlaethol (CPNI) ar gyfer busnesau sy'n paratoi i ailagor. Darllenwch Bwletin Cenedlaethol Gwybodaeth am Ddiogelwch Amddiffynnol ar gyfer y Gymuned Fusnes. (Dogfen Saesneg) ...

Ddydd Sul 31 Mai 2020 am 08:57 pm, ymatebodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i dân mewn coedwig ger Rhos, Llandysul, a chafodd criwiau o Landysul, Castellnewydd Emlyn, Caerfyrddin a'r Tymbl eu cynnull i'r digwyddiad. Cafodd tua 210 hectar o goed sbriws o amrywiol feintiau a llwyni eu dinistrio gan y tân. Ymladdodd diffoddwyr y tân gan ddefnyddio jetiau ...

Yn ystod y pandemig COVID-19, rydym yn gofyn i chi BEIDIO Â LLOSGI eich gwastraff gardd/cartref. Mae mwg o'r tanau hyn yn cael effaith sylweddol ar unrhyw un sydd â chyflwr anadlol megis asthma. Mae delio â'r tanau hyn hefyd yn rhoi straen ar adnoddau'r Gwasanaeth Tân, a gallant olygu bod peiriant tân yn cael ei lesteirio rhag mynd i argyfwng sy'n bygwth bywyd, megis tân mewn ...

Roedd un ar ddeg o aelodau o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) yn bwriadu seiclo o Land's End i John O’Groats rhwng 1 Mehefin a 9 Mehefin 2020. Yn anffodus, oherwydd Covid-19, mae'r her hon i godi arian wedi cael ei gohirio tan fis Mehefin 2021. I nodi'r amser y byddai aelodau'r tîm wedi'i dreulio'n cyflawni'r her seiclo, maent wedi penderfynu seiclo ...