Mae prosiect hirdymor i amddiffyn Mynydd Cilfái rhag tanau sy'n cael eu cynnau'n fwriadol yn gweld cydweithredu gwych rhwng trigolion lleol Bôn-y-maen, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) a Heddlu De Cymru.  Yn rhan o ymdrechion diweddaraf y prosiect i atal achosion o gynnau tanau bwriadol ar Fynydd Cilfái, cynhaliodd Tîm Atal Tanau Bwriadol GTACGC a ...

Wrth i dymor yr haf prysur agosáu mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn barod gydag awgrymiadau gwych a chyngor hanfodol ar ddiogelwch i sicrhau eich bod yn cael haf diogel.  Mae'r tywydd cynhesach yn cynnig cyfleoedd gwych i fwynhau traethau a chefn gwlad lleol, i gymryd y gwyliau gartref neu'r gwyliau bellach i ffwrdd hirddisgwyliedig hynny gyda'ch ffrin ...

Wedi 42 mlynedd o wasanaeth, mae'r Rheolwr Gwylfa Keith Jenkins, Gorsaf Dân Hwlffordd, yn ymddeol o'i ddyletswyddau amser cyflawn fel Swyddog Diogelwch Tân Busnesau.   Ymunodd Keith gyntaf â'r Gwasanaeth Tân ac Achub fel mecanydd ar brentisiaeth, gyda Brigâd Dân Sir Ddyfed, yn 16 oed, cyn dod yn Ddiffoddwr Tân ar alwad yng Ngorsaf Dân Hwlffordd yn 1983.   Mae Keith wedi ymate ...

Mae ymateb i'r pandemig coronafeirws wedi golygu newid yn arferion gweithio y mwyafrif o ddiwydiannau, ac nid oedd adran Diogelwch rhag Tân Busnesau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn eithriad yn hyn o beth. Yn rhan o weithgareddau rheoleiddio yr adran, o dan Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005, mae arolygwyr o'r Gwasanaeth yn cynnal oddeutu 1 ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi llwyddo i ymestyn ei Statws Aur yng Ngwobrau Cymru Iach ar Waith. Iechyd Cyhoeddus Cymru sy'n darparu Rhaglen Cymru Iach ar Waith, ar ran Llywodraeth Cymru, ac mae'n gweithio gyda chyflogwyr i ddatblygu a chynnal amgylcheddau, polisïau a diwylliannau sy'n hybu iechyd da ac yn cefnogi dychweliad priodol ac amserol i' ...

Ym mis Chwefror 2021, yn anffodus collodd y Diffoddwr Tân, Carl Lewis, ei chwaer, Marie, i COVID-19. Er cof amdani, bydd Carl a'i gyd-ddiffoddwyr tân yng Ngorsaf Dân Llandeilo yn dringo mynydd Pen y Fan 5 gwaith, sef cyfanswm o 20 milltir, gan wisgo cyfarpar llawn y Diffoddwyr Tân, ynghyd â set o gyfarpar anadlu – bydd gwisgo hyn oll yn golygu 22.5 kg (3.5 stôn) ychwanegol ar ben pwysau eu corff eu hunain!

Mae diffoddwyr tân o Arberth, gyda chymorth y gymuned leol, wedi camu ymlaen i adeiladu llwybr a fydd yn galluogi plant ac oedolion, sy'n defnyddio cadeiriau olwyn, i gael mynediad at warchodfa natur yr ysgol. Yn 2020, gofynnodd Ysgol Gynradd Gymunedol Arberth am gymorth gan wirfoddolwyr i wella'r mynediad rhwng adeilad yr ysgol a'i gwarchodfa natur. Roedd cae mwdlyd 70 metr, ...

Mae Liz Calligan, Cydlynydd yr Ardal Reoli ar gyfer ein Rhanbarth Gogleddol, yn bwriadu neidio fesul dau o awyren!  Mae'n gwneud hyn er cof am ein cyn-gydweithiwr a ffrind, Robbie Jones o Aberystwyth, a gollodd ei frwydr â chanser yn anffodus ym mis Rhagfyr y llynedd. Bydd yn ymgymryd â'r her codi arian hon ar 4 Medi 2021, a bydd yr holl elw yn cael ei roi i Gymorth Canser Mac ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cefnogi ymgyrch Wythnos Systemau Chwistrellu Genedlaethol Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân (NFCC) eleni. Mae'r ymgyrch, a chynhelir rhwng 17 a 23 Mai, yn codi ymwybyddiaeth o fanteision systemau chwistrellu wrth gadw pobl ac adeiladau'n ddiogel rhag tân. Ym marn llawer o bobl, systemau chwistrellu yw'r dull ...

Gweithiwch gyda ni, nid yn ein herbyn yw cais gweithwyr brys ar ôl cynnydd yn nifer yr ymosodiadau MAE ymosodiadau ar weithwyr gwasanaethau brys ar gynnydd yng Nghymru yn ôl data newydd.  Bu mwy na 4,240 o ymosodiadau yn erbyn gweithwyr gwasanaethau brys, yn cynnwys yr heddlu, criwiau tân ac ambiwlans, yn y cyfnod rhwng Ebrill 2019 a Thachwedd 2020, sy’n cynrychioli cynnydd ...