Mae Adroddiad Blynyddol cyntaf Sir Benfro yn amlinellu’r gwaith y mae partneriaid PSB wedi ei gyflawni yn ystod y 12 mis diwethaf tuag at gyflawni ei 'dyletswydd llesiant’ i wella lles economaidd, amgylcheddol, diwylliannol a chymdeithasol pobl a chymunedau yn Sir Benfro, yn awr ac i’r dyfodol.  

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn annog pawb i roi diogelwch ar frig eu rhestr blaenoriaethau y gaeaf hwn. Nod ymgyrch ddiogelwch y gaeaf yw meithrin ymwybyddiaeth o'r risgiau sy'n bresennol yn y cartref ac ar y ffyrdd yn ystod misoedd y gaeaf, a darparu cyngor ymarferol ar gadw'n gynnes mewn modd diogel yn ystod y tymor hwn.

Bydd Diwali, sydd hefyd yn cael ei galw'n 'Ŵyl y Goleuadau', yn dechrau ddydd yn dechrau ddydd 04/11/2021. Gyda hynny mewn golwg, rydym am sicrhau bod ein cymunedau'n dathlu mewn modd diogel, ac felly rydym wedi llunio awgrymiadau i'ch helpu i gael dathliad Diwali hapus a diogel.

Llongyfarchiadau i dîm Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a gymerodd ran yn Her Diffoddwyr Tân Prydain yn gynharach y mis hwn ym Moreton-in-Marsh.

Mae'r Tîm Diogelwch cymunedol yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn annog y rheiny sydd â llosgyddion tanwydd, tanau a ffyrnau yn y gymuned i osod canfodyddion Carbon Monocsid (CO) sy'n gweithio, a hynny'n dilyn dihangfa lwcus gan un o drigolion Aberdaugleddau ar ôl Ymweliad Diogel ac Iach gan y Gwasanaeth Tân ac Achub.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cefnogi ymgyrch Wythnos Diogelwch Rhag Tân Myfyrwyr Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân (NFCC).

Mae'r ymgyrch, sy'n cael ei chynnal rhwng 25-31 Hydref, yn meithrin ymwybyddiaeth myfyrwyr o beryglon tân wrth iddynt ddechrau ar eu taith i fywyd prifysgol.

Heddiw, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn lansio ei ymgyrch ddiogelwch Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt, sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth o'r risgiau uwch yr adeg hon o'r flwyddyn a darparu cyngor ymarferol ar ddathlu'n ddiogel.

Mae'n Wythnos Diogelwch Canhwyllau, ac wrth iddi nosi'n gynt, mae'n gyfle perffaith i ailwerthuso'r risgiau o ddefnyddio canhwyllau.

Cydnabyddiaeth i aelodau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn Seremoni Wobrwyo Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg.

Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymgynghori ar ei Ymrwymiadau a'i Amcanion Gwella a Llesiant fel rhan o'i Gynllun Strategol Drafft 2022-2027 a'i Gynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022-2023.