Cadarnhawyd mai Roger Thomas, y Dirprwy Brif Swyddog Tân cyfredol, yw Prif Swyddog Tân newydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae Gorsaf Dân Llanwrtyd, yng nghanol Powys, yn Orsaf Tân ac Achub ar alwad sydd â chriw wedi'i ffurfio o aelodau'r gymuned leol. Eleni yw 20fed pen-blwydd yr orsaf yn ei rôl o ddarparu gwasanaeth cyd-ymateb, mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, i gefnogi ei chymunedau pan fo'r angen fwyaf. Llanwrtyd oedd y drydedd orsaf tân ac achub yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i wirfoddoli i ddarparu'r gwasanaeth hwn, yn dilyn Reynoldston (Gŵyr) a Chrymych.

With Christmas fast approaching – the time of year when assaults traditionally spike –emergency workers are asking the public to treat them with respect.

Dydd Gwener, 3ydd Rhagfyr 2021, bydd diffoddwr tân newydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ceisio rhedeg hydoedd o bibell ddŵr o ben pier y Mwmbwls i faes parcio Tesco ym Marina Abertawe er mwyn codi arian i elusen.

Mae Adroddiad Blynyddol cyntaf Sir Benfro yn amlinellu’r gwaith y mae partneriaid PSB wedi ei gyflawni yn ystod y 12 mis diwethaf tuag at gyflawni ei 'dyletswydd llesiant’ i wella lles economaidd, amgylcheddol, diwylliannol a chymdeithasol pobl a chymunedau yn Sir Benfro, yn awr ac i’r dyfodol.  

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn annog pawb i roi diogelwch ar frig eu rhestr blaenoriaethau y gaeaf hwn. Nod ymgyrch ddiogelwch y gaeaf yw meithrin ymwybyddiaeth o'r risgiau sy'n bresennol yn y cartref ac ar y ffyrdd yn ystod misoedd y gaeaf, a darparu cyngor ymarferol ar gadw'n gynnes mewn modd diogel yn ystod y tymor hwn.

Llongyfarchiadau i dîm Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a gymerodd ran yn Her Diffoddwyr Tân Prydain yn gynharach y mis hwn ym Moreton-in-Marsh.

Mae'r Tîm Diogelwch cymunedol yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn annog y rheiny sydd â llosgyddion tanwydd, tanau a ffyrnau yn y gymuned i osod canfodyddion Carbon Monocsid (CO) sy'n gweithio, a hynny'n dilyn dihangfa lwcus gan un o drigolion Aberdaugleddau ar ôl Ymweliad Diogel ac Iach gan y Gwasanaeth Tân ac Achub.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cefnogi ymgyrch Wythnos Diogelwch Rhag Tân Myfyrwyr Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân (NFCC).

Mae'r ymgyrch, sy'n cael ei chynnal rhwng 25-31 Hydref, yn meithrin ymwybyddiaeth myfyrwyr o beryglon tân wrth iddynt ddechrau ar eu taith i fywyd prifysgol.

Heddiw, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn lansio ei ymgyrch ddiogelwch Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt, sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth o'r risgiau uwch yr adeg hon o'r flwyddyn a darparu cyngor ymarferol ar ddathlu'n ddiogel.