Mae'n Wythnos Diogelwch Canhwyllau, ac wrth iddi nosi'n gynt, mae'n gyfle perffaith i ailwerthuso'r risgiau o ddefnyddio canhwyllau.

Cydnabyddiaeth i aelodau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn Seremoni Wobrwyo Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg.

Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymgynghori ar ei Ymrwymiadau a'i Amcanion Gwella a Llesiant fel rhan o'i Gynllun Strategol Drafft 2022-2027 a'i Gynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022-2023.

Mae hawliau plant yn flaenllaw yn ardal Dyfed-Powys wrth i Heddlu Dyfed-Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys fabwysiadu’r Siarter Hawliau Plant ar y cyd.

Mae Chris Davies, Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cyhoeddi ei fwriad i ymddeol o’i rôl ym mis Ebrill 2022, gan ddod â’i yrfa ddisglair 37 mlynedd i ben.

Ym mis Gorffennaf eleni, 2021, aeth Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn fyw gyda'i Derfynellau Data Symudol newydd sbon sydd wedi'u gosod ar ei holl brif beiriannau.   Mae'r broses gaffael lwyddiannus ledled Cymru gyfan (gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru), y cam gweithredu, a'r broses o fynd â'r Terfynellau Data ...

Roedd dydd Llun 13 Medi yn nodi dechrau pennod newydd ar gyfer ein recriwtiaid diweddaraf! 

Cwblhaodd Liz Callighan, sy’n Gydlynydd yr Ardal Reoli ar gyfer Rhanbarth y Gogledd ei Her Neidio o Awyren er cof am ein cyn-gydweithiwr, Robbie Jones, a gollodd ei frwydr â Chanser y llynedd. 

Mae Eleanor Webb, Swyddog Ieuenctid y Gwasanaeth yn ein Tîm Diogelwch Cymunedol, wedi bod yn brysur!   

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am ymgeiswyr ar gyfer swyddi Diffoddwyr Tân Amser Cyflawn, gyda phroses recriwtio yn lansio am 9am ddydd Iau 9 Medi.